Poznaj nasze kierunki studiów

II Międzynarodowa Konferencja Geopolityczna: „O ŚWIATOWĄ REPUBLIKĘ RAD”: IDEOLOGIA I GEOPOLITYKA RADZIECKA WOBEC PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W LATACH (1917-1991)

Data utworzenia: 7 listopada 2017r.

II Międzynarodowa Konferencja Geopolityczna: „O ŚWIATOWĄ REPUBLIKĘ RAD”: IDEOLOGIA I GEOPOLITYKA RADZIECKA WOBEC PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W LATACH (1917-1991)

Dnia 6 listopada 2017 r. w gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa pt.: „O światową republikę rad: ideologia i geopolityka radziecka w latach 1917-1991”. W imieniu JM Rektora Uczelni – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu im. rotmistrza Witolda Pileckiego – prof. zw. dr hab. Witolda Stankowskiego obrady konferencji otworzył Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Żarna, który przywitał obecnych na obradach prelegentów, gości, pracowników i studentów. Obok oświęcimskiej PWSZ, współorganizatorami konferencji były następujące ośrodki naukowe: Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie (Ukraina) i Polskie Towarzystwo Geopolityczne.

Jednym z powodów organizacji konferencji była przypadająca w 2017 r. 100 rocznica wydarzeń rewolucyjnych w Rosji: demokratycznej rewolucji lutowej, w wyniku której została odsunięta od władzy dynastia Romanowów i bolszewickiego przewrotu, dokonanego przez zwolenników Włodzimierza Lenina w październiku 1917 r. Wspomniane wydarzenia zainspirowały nas do zorganizowania konferencji naukowej, poświęconej rocznicy tych wydarzeń historycznych, tak bardzo brzemiennych w skutkach dla świata, Europy – w tym również Europy Środkowo-Wschodniej i Polski. Dyskurs naukowy dotyczył takich kwestii, jak:

 1. Sytuacja społeczno-polityczna i rozwój gospodarki kapitalistycznej w Imperium Rosyjskim przed pierwszą wojną światową.
 2. Udział Rosji w wojnie i jej klęska (1914-1917).
 3. Rewolucja w okresie między demokratyczną rewolucją lutowa a przewrotem bolszewickim. Rola Niemiec w przygotowaniu przewrotu Lenina i rewolucja niemiecka lat 1918-1919.
 4. Przewrót bolszewicki i geopolityka „światowej rewolucji proletariackiej” a Europa Środkowo-Wschodnia (przykłady Węgier, Słowacji i Polski), powstanie Związku Radzieckiego w 1922 r.
 5. „Religiopodobny komunizm”: aspekty kulturowo-religijne komunizmu rosyjskiego w latach istnienia państwa radzieckiego, bolszewicy wobec Cerkwi prawosławnej oraz innych wyznań i kościołów.
 6. Rola Kominternu w geopolityce radzieckiej w latach 1919-1939.
 7. Koncepcja „budowy socjalizmu w jednym kraju” u jej skutki.
 8. Między III Rzeszą Niemiecką a zachodnimi demokracjami – geopolityka ZSRR w latach 1939-1945.
 9. Między kolonią a protektoratem: radziecka polityka gospodarcza i zachowania żołnierzy Armii Czerwonej na „wyzwolonych obszarach” Europy, powstanie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i jej rola w ekonomicznym uzależnieniu państw satelickich od ZSRR.
 10. Wojska radzieckie w krajach „radzieckiej strefy wpływów” i ich „sojusznicza okupacja”, jako jej „zabezpieczenie”, powstanie Układu Warszawskiego w 1955 r. i jego służebna rola wobec ZSRR – przykłady NRD (1953), Węgier (1956), Czechosłowacji (1968) oraz Polski (1956, 1980-1981).
 11. Od wojny kolonialnej w Afganistanie do geopolitycznej klęski ZSRR w zimnej wojnie (casus europejski) do rozpadu imperium zewnętrznego (1979-1989).
 12. Proces rozpadu ZSRR, jako „cofnięcie się imperium” w latach 1989-1991 i rozwiązanie ZSRR przez Michaiła Gorbaczowa i przekazanie władzy prezydentowi Rosji, Borysowi Jelcynowi.

W czasie obrad prelegenci wygłosili 13 referatów, podzielonych na trzy panele, których tematyka dotyczyła wyżej wspomnianych kwestii.

PANEL I (GENERALNY) [godz. 10.30-11.30 – prowadzący dr Grzegorz Baziur:

Prof. dr hab. Witold WILCZYŃSKI [Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polskie Towarzystwo Geopolityczne], Polityczne, ekonomiczne i militarne oblicze przewrotu bolszewickiego w relacji Igora Bunicza.

Dr hab. Marcin SKŁADANOWSKI, prof. KUL, Rozpad Związku Radzieckiego we współczesnej rosyjskiej refleksji neoimperialnej na przykładzie euroazjatyzmu Aleksandra G. Dugina.

Prof. dr hab. Wadim ZADUNAJSKI [PWSZ im. W. Pileckiego w Oświęcimiu, Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie], Mobilizacja społeczeństwa i państwa – warunek powstania Związku Radzieckiego jako supermocarstwo (w latach 1917-1930-ch).

PANEL II [godz. 12.00-13.15, prowadzący dr Paweł Skorut]:

Mgr Wojciech ŁYSEK [Polskie Towarzystwo Geopolityczne], Rewolucja bolszewicka i państwo nowego typu w perspektywie i polskich sowietoznawców i polityków.

Krystian PROPOLA [Uniwersytet Rzeszowski], Patriarcha Tichon a rządy bolszewików 1917-1925.

Dr Bogdan PLISZKA [Politechnika Śląska w Zabrzu], Trocki. Permanentna rewolucja i co dalej?

Mateusz AMBROŻEK [Uniwersytet Jagielloński w Krakowie], Sytuacja geopolityczna Rosji Radzieckiej w latach 1917-1922.

Mgr Jacek SUŁUJA [Uniwersytet Rzeszowski], Zapomniana zbrodnia w latach 1937-1938. Dekret NKWD nr 00485.

PANEL III [godz. 13.30-14.45, prowadzący dr Krzysztof Małysa]:

Dr Przemysław MAZUR [Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie], Akcja „Wisła” wobec Łemków, jako przykład czystki etnicznej w geopolitycznym interesie władz komunistycznych.

Andrzej BIERCA [Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie], Potencjał bojowy 4. Armii Lotniczej PGW AR w latach osiemdziesiątych XX w.

Dr Paweł SKORUT [Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie], Od postawy do ideologii. Internacjonalizm, jako ideologiczny element bezpieczeństwa systemu politycznego państw demokracji ludowej. Analiza zagadnienia na wybranych przykładach.

Dr Grzegorz BAZIUR [PWSZ im. W. Pileckiego w Oświęcimiu], Armia Czerwona na Ziemi Oświęcimskiej w aspekcie społeczno-politycznym i ekonomicznym w latach 1945-1946 – wybrane problemy.

Mgr Zbigniew KLIMA [PWSZ im. W. Pileckiego w Oświęcimiu], Program antywirusowy „Kaspersky Anti-Virus”  przykładem walki cybernetycznej?

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego konferencji był Dr Grzegorz Baziur.

Skład Komitetu Organizacyjnego:

Dr Grzegorz Baziur – przewodniczący (PWSZ im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu),

Dr Paweł Skorut (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) – wiceprzewodniczący,

prof. dr hab. Wadim Zadunajski (PWSZ im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie),

Dr Krzysztof Małysa (PWSZ im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu).

mgr Piotr Zięba (PWSZ im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu) – sekretarz,

mgr Zbigniew Klima ((PWSZ im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu – obsługa medialna konferencji).