Poznaj nasze kierunki studiów

XI Zjazd Geopolityków Polskich – zaproszenie

Data utworzenia: 30 września 2019r.

XI Zjazd Geopolityków Polskich – zaproszenie

 

W IMIENIU JM. REKTORA

MAŁOPOLSKIEJ UCZELNI PAŃSTWOWEJ
IM.
ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU

 PROF. ZW. DRA HAB. WITOLDA STANKOWSKIEGO

 

ORAZ 

ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOPOLITYCZNEGO

 

serdecznie zapraszamy na

 

XI ZJAZD GEOPOLITYKÓW POLSKICH

 

Termin1 grudnia 2019 r. (niedziela)

Miejsce: Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

Organizator: Polskie Towarzystwo Geopolityczne

 

Temat przewodni konferencji: „Budowa siły narodowej”

 

Myślą przewodnią XI Zjazdu Geopolityków Polskich jest hasło: „BUDOWA SIŁY NARODOWEJ”. Celem konferencji jest jego zdefiniowanie ze wskazaniem zasadniczych komponentów, które je konstytuują, jak i omówienie tej problematyki. Kwestie które będziemy poruszać podczas obrad Zjazdu są następujące:

  1. Wspólnota narodowa, obywatelska i państwowa.
  2. Rola Sił Zbrojnych, przynależności do NATO i strategicznego partnerstwa polsko-amerykańskiego w procesie tworzenia i umacniania siły narodowej.
  3. Znaczenie członkostwa Polski w Unii Europejskiej i jego wpływ na rozwój ekonomiczny kraju oraz rola w budowie siły narodowej na obszarze ekonomicznym, współpracy naukowo-badawczej, kulturalnej. Współpraca regionalna Polski, jako wzmocnienie jej państwa i gospodarki, w tym Grupa Wyszehradzka (V 4), koncepcja Trójmorza, jako sposobu na przyspieszenie rozwoju gospodarczego Polski i innych państw Europy Środkowej w kontekście bezpieczeństwa wobec kryzysu tożsamości UE w państwach zachodnich i bezpieczeństwa energetycznego państw naszego regionu.
  4. Rola dyplomacji i polityki zagranicznej w budowie siły narodowej.
  5. Edukacja i kultura narodowa, jako czynnik budowy świadomości narodowej i obywatelskiej i jej wpływ na umacnianie siły narodowej, edukacja patriotyczno-obronna, polityka historyczna i jej narracja.
  6. Mierniki siły narodowej Polski na tle Europy i świata [potęgometria, potęgonomia].

 

Języki obrad: polski, angielski.

 Przewidujemy wydanie artykułów pokonferencyjnych w kwartalniku „Przegląd Geopolityczny” (http://przeglad.org/ – 20 pkt. na liście MNiSW).

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Opłata konferencyjna:

  1. Udział z własnym referatem – koszt: 330 PLN (230 PLN dla członków PTG). W cenie: druk publikacji, materiały konferencyjne – pakiet prelegenta, możliwość zabrania głosu w debacie, catering (przerwa kawowa), certyfikat o wygłoszeniu referatu na konferencji naukowej.
  2. Udziału bez własnego referatu jako obserwator(-ka) – koszt: 230 PLN (130 PLN dla członków PTG). W cenie: materiały konferencyjne – pakiet obserwatora, catering (przerwa kawowa), możliwość zabrania głosu w debacie, zaświadczenie o udziale w konferencji naukowej.
  3. Goście honorowi, zaproszeni eksperci, ww. członkowie komitetów organizacyjnych ZGP i OG, laureacikonkursów, finaliści OG uczestniczą bezpłatnie.

Opłatę należy przelać na konto Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego do dnia 20 listopada 2019 r. z dopiskiem: XI Zjazd Geopolityków Polskich”.

Dane do przelewu:

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

  1. Majora Łupaszki 7/26, 30-198 Kraków

Konto bankowe (Bank BGŻ): 04 2030 0045 1110 0000 0390 5350

Wystawiamy faktury osobom, które dokonają wpłaty na Zjazd. Osoby te powinny wcześniej podać, na kogo organizatorzy mają wystawić fakturę.

Forma i termin zgłoszenia

Zgłoszenia na XI Zjazd Geopolityków Polskich w formie elektronicznej należy przesyłać na adres: zjazd@ptg.edu.pl do dnia: 20 listopada br. podając poniższe dane:

 Proponowany temat referatu (obligatoryjnie).

 Dane o uczestniku (obligatoryjne).

–  Imię (imiona) i nazwisko:

–  Reprezentowana uczelnia/instytucja/organizacja/środowisko:

–  Tytuł/stopień naukowy/stopień wojskowy (tylko służba czynna):

–  Adres do korespondencji:

–  Telefon /e-mail.

 Streszczenie proponowanego wystąpienia (dla wypełniających pkt. 1. obligatoryjne).
Załączyć potwierdzenie przelewu (opłaty konferencyjnej).

Artykuł do publikacji w „Przeglądzie Geopolitycznym” (6 pkt. na liście MNiSW) należy przesłać do dnia: 31 grudnia 2019 r. Oczekujemy artykułów naukowych spełniających następujące wymogi: http://przeglad.org/zasady-publikowania/. Tekst należy przesłać drogą elektroniczną na adres: redakcja@przeglad.org, z dopiskiem: „publikacja pokonferencyjna”.

 

 

Komitet Organizacyjny Zjazdu / Oddział PTG/MUP w Oświęcimiu oraz Zarząd Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego:

dr Piotr Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej) – Prezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

dr Grzegorz Baziur (Małopolska Uczelnia Państwowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu) – przewodniczący / koordynator z ramienia Oddziału PTG w Oświęcimiu i Uczelni PWSZ:  baziurg64@gmail.com

dr Katarzyna Piskrzyńska (Małopolska Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu)

Mgr Zbigniew Klima (Małopolska Uczelnia Państwowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu)

dr Maciej Bujakowski (Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne)

prof. dr hab. Jan Wendt (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Witold Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr Natalia Adamczyk (Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego)

dr Marcin Semczuk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

mgr Adam Myślicki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr Justyna Trubalska (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

mgr Mateusz Łakomy (Polskie Towarzystwo Geopolityczne)

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

  dr Grzegorz Baziur