Poznaj nasze kierunki studiów

Wizyty studyjne na kierunku Pedagogika

Data utworzenia: 23 stycznia 2020r.

Wizyty studyjne na kierunku Pedagogika

W semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020, w ramach zajęć z przedmiotu Moduł Kształcenia Praktycznego – Asystent Rodziny, prowadzonych przez dra Antoniego Krauz, studenci Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, studiów magisterskich, stacjonarnych, część zaplanowanych zajęć realizowali w terenie. Odbywały się one w formie wyjazdów studyjnych oraz spotkań ze specjalistami i praktykami z dziedziny pomocy oraz  opieki społecznej, która jest prowadzona na terenie powiatu oświęcimskiego.

13.01.2020r. studenci Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego odwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Bobrku. Swoją wizytę realizowali w ramach zajęć z przedmiotu Asystent Rodziny, a jej celem było zapoznanie studentów z warunkami pracy, stanem faktycznym infrastruktury oraz zadaniami, jakie są realizowane w tutejszej placówce na rzecz niesienia pomocy osobom najbardziej potrzebującym.

Podczas wizyty miała miejsce prezentacja dokonana przez dyrektora tejże placówki Pana Mariusza Sajaka w zakresie infrastruktury i genezy powstania obiektu, warunków pracy i zakwaterowania, czy opieki nad pacjentami. Podczas wystąpienia Pan Dyrektor przedstawił również instytucje z jakimi placówka współpracuje, w tym problemy z jakimi się boryka Dom Pomocy Społecznej oraz jakie zadania zostały zaplanowane do zrealizowania w najbliższej przyszłości.

Dzięki wizycie w placówce w Bobrku  studenci mogli dowiedzieć się i zobaczyć, w jaki sposób niesiona jest pomoc społeczna człowiekowi i od kogo ona zależy. Dodatkowo mieli sposobność ocenić jak ważny jest człowiek, jego godność, a także jak nieoceniona jest pomoc kierowana bezpośrednio do osób potrzebujących, a realizowana przez tego typu placówki.

 

20.01.2020r. naszą Uczelnię odwiedziła  Pani Halina Foks-Wysogląd, Asystent Rodziny, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. Pani Halina została zaproszona na spotkanie w ramach zajęć ze studentami Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Celem spotkania było zapoznanie studentów ze strukturą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności zaznajomienie studentów z pracą asystenta rodziny, jej uwarunkowaniami oraz zadaniami, jakie stoją przed pracownikami w zakresie opieki, a skierowane są bezpośrednio w stronę rodzin potrzebujących wsparcia i pomocy.

W ramach wykładu studenci mogli również zapoznać się z istotnymi zagadnieniami dotyczącymi pomocy, wsparcia i opieki społecznej, jej znaczenia w życiu człowieka, a zwłaszcza rodziny. Mieli także możliwość poszerzenia swojej wiedzy, poprzez wzajemną wymianę doświadczeń, na temat istoty i celu niesienia pomocy rodzinom, mającym problemy i trudności w zakresie funkcjonowania w życiu rodzinnym i społecznym.

 

Przeprowadzone spotkania pokazały, że bezpośredni kontakt studentów uczelni z instytucjami, ich pracownikami, wzajemna wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy w zakresie niesienia pomocy społecznej  jest istotny, celowy i potrzebny.

 

Jednoczenie dziękuję za wsparcie, pomoc i zaangażowanie przy organizacji powyższych spotkań: Pani Prorektor ds. studentów dr n. o zdr. Soni Grychtoł  oraz Pani Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego prof. dr hab. Alinie Górniok-Naglik.

 

Autor: Antoni Krauz