Poznaj nasze kierunki studiów

W dniu 21.10.2016 r. na posiedzeniu Rady Samorządu Studenckiego Naszej Uczelni wybrano Prezydium Samorządu Studenckiego. Przewodniczącym Samorządu Studenckiego został Pan Szymon Pęczalski – Student drugiego roku na kierunku Zarządzanie,  specjalność Zarządzanie Administracją Publiczną.

 

Na pytanie:  Jakie są Plany Przewodniczącego Samorządu Studenckiego w roku akademickim 2016/2017? odpowiada:

 

Ważne dla Nas – Prezydium Samorządu Studenckiego jest nawiązanie współpracy z AZS-em oraz  Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, powstałym w naszej Uczelni. Chcemy wspólnie działać na rzecz wszystkich studentów Naszej Uczelni, pomagać w rozwiązywaniu problemów, wskazywać dobre – naszym zdaniem rozwiązania. 

Zależy Nam na kontynuowaniu akcji oraz wydarzeń, które miały miejsce w poprzednich latach, takich jak np. „Piątka” Pileckiego.

Studia to nie tylko nauka, to również czas na rozrywkę, dlatego chcemy organizować imprezy rozrywkowe dla studentów. W tym celu planujemy nawiązać współpracę z jednym z klubów muzycznych. Jednym z ważnych dla Nas celów jest organizacja Juwenaliów Oświęcimskich 2017. 

Oprócz tego myślimy nad organizacją turniejów w gry e-sport, takie jak Counter-Strike, League of Legends, FIFA czy NBA.

Mamy w planach także cykliczne zapraszanie ważnych osobistości ze świata m.in. polityki, muzyki, czy sztuki na spotkania dla studentów oraz pracowników Uczelni.

Nowemu Przewodniczącemu Samorządu Studenckiego Panu Szymonowi Pęczalskiemu serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia oraz sprawnej realizacji zamierzonych przedsięwzięć.


Trwa rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

W jej trakcie rozmawiałem ze studentami, pracownikami administracyjnymi, a także pracownikami dydaktycznymi Uczelni. Przedstawiam zapis rozmowy z Panem  Prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofem Żarną, Dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Szanowny Panie Profesorze,

czy warto studiować na Uczelni Zawodowej?

Biorąc pod uwagę strukturę szkolnictwa wyższego w Polsce, to uczelnie dzielimy na publiczne
i niepubliczne. Obok uniwersytetów, uniwersytetów tzw. przymiotnikowych i akademii istnieją również Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe, których jest w Polsce ponad trzydzieści. Uważam, że warto studiować na uczelni zawodowej z jednego, bardzo istotnego względu. Kształcą one na profilach praktycznych, co daje absolwentom możliwość zdobycia takich umiejętności i kompetencji, które są niezbędne na rynku pracy. Zdobycie tytułu zawodowego licencjata nie zamyka też drogi do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) prowadzonych na uczelniach akademickich.

Dlaczego podjęcie studiów w PWSZ Oświęcim to dobra decyzja?

Z kilku względów. Jak już wspomniałem, Uczelnia proponuje kierunki studiów o profilu praktycznym. Co to oznacza w rzeczywistości? W programie studiów uwzględnione są praktyki zawodowe w wymiarze nie mniejszym niż trzy miesiące, uczelnia ma podpisane umowy
z pracodawcami reprezentującymi sektor publiczny, firmy prywatne i organizacje pozarządowe. To gwarancja zdobycia już na etapie studiów doświadczenia tak pożądanego przez potencjalnych pracodawców. Wiele zajęć prowadzonych jest przez wykładowców, którzy zdobyli doświadczenie poza szkolnictwem wyższym, w wyniku czego nasi absolwenci są wyposażeni nie tylko w „suchą wiedzę”, ale przede wszystkim w umiejętności i kompetencje społeczne. Mają również możliwość uzyskiwania różnego rodzaju certyfikatów i uprawnień. Studenci mogą też zdobywać doświadczenie, angażując się w działalność licznych kół naukowych. PWSZ w Oświęcimiu to jedyna publiczna, bezpłatna uczelnia w Małopolsce Zachodniej (powiaty: oświęcimski, wadowicki, olkuski
i chrzanowski). Studenci mogą studiować według Indywidualnej Organizacji Zajęć, co umożliwia łączenie zajęć z pracą zawodową.

Jakie są najważniejsze atuty PWSZ Oświęcim?

Po pierwsze, praktyczna forma studiów.

Po drugie, studiowanie blisko domu.

Po trzecie, bezpłatne studia.

Po czwarte, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz wykwalifikowaną kadrę naukową.

Po piąte, rozwinięty system wymiany międzynarodowej studentów.

Po szóste, przyjazna atmosfera.

Po siódme, znakomita infrastruktura.

Czy studiowanie blisko domu to dobry pomysł?

Ze względów ekonomicznych z pewnością tak. Podejmując studia blisko miejsca zamieszkania, nie musimy ponosić dodatkowych wydatków związanych z wynajmem stancji, czy też miejsca w domu studenckim. Poza tym pracując bądź mając perspektywę podjęcia pracy w swoim środowisku lokalnym lub regionalnym, a chcąc podnieść swoje kwalifikacje, podjęcie studiów blisko miejsca zamieszkania jest znakomitym rozwiązaniem.

Jakie możliwości dają studia na kierunkach Politologia i Praca Socjalna?

W ofercie Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego są studia pierwszego
i drugiego stopnia na kierunku Politologia oraz pierwszego stopnia na kierunku Praca Socjalna.

Studia na kierunku Politologia mają profil praktyczny, wśród form zajęć dominują ćwiczenia
i konwersatoria (aktywne metody zajęć), co pozwala studentom na doskonalenie swoich umiejętności
i kompetencji społecznych. Potencjalni pracodawcy często narzekają, że dzisiejsi absolwenci szkół wyższych nie są wyposażeni w podstawowe kompetencje, niezbędne w codziennej pracy. Z kolei absolwenci szkół wyższych często narzekają, że pracodawcy wymagają od nich doświadczenia. Tymczasem takim doświadczeniem jest odbycie praktyki i zaangażowanie samego studenta, wolontariat, korzystanie z możliwości zdobywania certyfikatów, działalność w kole naukowym. Już
w trakcie studiów można zbudować sobie imponujące CV. Z pewnością takim doświadczeniem jest również wyjazd w ramach programu Erasmus+ w celu podjęcia semestralnych studiów na zagranicznej uczelni partnerskiej. Studia na kierunku Politologia, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia, przygotowują do pracy w administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego. Specjalności związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem dają absolwentom możliwość starania się o podjęcie pracy w jednostkach mundurowych: Wojsku Polskim, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Gminnej (Miejskiej), Straży Pożarnej, absolwenci mogą również podejmować pracę w agencjach ochrony osób i mienia, organizacjach międzynarodowych, sektorze prywatnym oraz organizacjach pozarządowych.

W przypadku pracy socjalnej mamy do zaoferowania dwie specjalności: Praca socjalna
z osobami starszymi; praca z cudzoziemcami, mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Obie specjalności są bardzo nowatorskie i przyszłościowe. W obliczu procesu starzenia się społeczeństwa polskiego, na rynku pracy potrzebne będą osoby wyspecjalizowane w opiece nad osobami starszymi. Z kolei obecna sytuacja w Europie – kryzys migracyjny, napływ uchodźców powodują sytuację,
w której coraz częściej Polska będzie państwem docelowym i to zarówno uchodźców, jak i migrantów ekonomicznych. W konsekwencji tego potrzebni będą również specjaliści w tym zakresie.

Co szczególnego jest w ofercie studiów na kierunku Politologia i Praca Socjalna?

W przypadku Politologii kształcenie studentów odbywa się w obszarze praw człowieka
i bezpieczeństwa. Prawa człowieka to specjalność, której nie da się zamknąć w ramach jednej dyscypliny naukowej, ma charakter interdyscyplinarny: zawiera elementy prawa, nauk
o polityce, filozofii. Niezwykle istotnym elementem programu studiów jest tzw. pedagogika pamięci. Studenci poznają istotę ustrojów totalitarnych, analizują przypadki masowych naruszeń praw człowieka i kwestie odpowiedzialności za nie. Urozmaiceniem zajęć teoretycznych są liczne warsztaty (dziennikarskie i praw człowieka) pozwalające na doskonalenie umiejętności. Od przyszłego roku akademickiego rozpoczynamy realizację programów edukacyjno-naukowych z uczelniami z Niemiec oraz Ukrainy. Zamierzamy rozszerzyć ofertę zajęć w języku angielskim, aby kształcić studentów
w tematyce praw człowieka z zagranicy. Z kolei problematyka bezpieczeństwa jest jednym
z najintensywniej rozwijających się obszarów. W naszej ofercie studenci mają niepowtarzalną okazję licznych zajęć o charakterze praktycznym: ratownictwa wodnego, ratownictwa lodowego, strzelectwa, użycia środków przymusu bezpośredniego. Kształtujemy również tzw. miękkie kompetencje: kreatywność, komunikatywność, dynamizm działania, praca w grupie czy radzenie sobie ze stresem. Reasumując: w przypadku studiów pierwszego stopnia na kierunku Politologia oferujemy dwie specjalności: Polityka bezpieczeństwa oraz Media i prawa człowieka. Z kolei na studiach drugiego stopnia kandydaci mogą wybrać jedną z czterech specjalności: Prawa człowieka, Bezpieczeństwo lokalne i regionalne, Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym, Komunikowanie społeczne.

Na szczególną uwagę przysługuje fakt starań władz Uczelni w celu uzyskania uprawnień do nadawania stopnia doktora w zakresie dziedziny nauk społecznych, dyscypliny nauk
o polityce. Osiągnięcie tego celu pozwoli na uruchomienie w Instytucie Nauk o Polityce studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Jak już wcześniej wspomniałem, w przypadku Pracy socjalnej mamy do zaoferowania dwie specjalności: Praca z cudzoziemcami, mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz Praca socjalna z osobami starszymi. Studenci mają zaoferowany zwiększony wymiar zajęć z lektoratów języków obcych, co naszym absolwentom stwarza możliwość podjęcia pracy za granicą. Służą też temu praktyki, które nasi studenci mają możliwość odbywać w Republice Federalnej Niemiec – dzięki podpisanym porozumieniom z Caritasem w Dreźnie i Hidelsheim.

W przypadku studiów na kierunkach Politologia i Praca socjalna na uwagę zasługuje oferta skierowana do osób już pracujących, którzy mają możliwość bezpłatnie studiować na studiach dziennych. Tworzymy dla takich osób tzw. grupy wieczorowe – z takiej oferty skorzystali pracownicy administracyjni, samorządowi i policjanci. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że ta formuła się sprawdza i zadowoleni z tego faktu są zarówno wykładowcy, jak i studenci.

 

Dziękuję za rozmowę.

P.I.


Trwa rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Kontynuujemy cykl rozmów ze studentami, którzy decyzję »GDZIE STUDIOWAĆ?« mają już za sobą i chcą podzielić się swoimi opiniami na temat studiów w Naszej Uczelni.

Rozmawiam z Panią Joanną Starowicz absolwentką studiów licencjackich  na kierunku Politologia, studentką III roku Filologii germańskiej (z językiem angielskim) i kandydatką na studia magisterskie na kierunku Politologia w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Czy warto studiować na Uczelni Zawodowej?

W ogóle warto studiować. Bo studia to czas rozwoju, sprawdzania siebie, do czego tak naprawdę posiada się predyspozycje, czym chciałoby się zająć w przyszłości. To dobry czas na ukierunkowanie swojego życia na odpowiednie tory. W dzisiejszej rzeczywistości posiadanie dyplomu ukończenia uczelni wyższej to już standard, wymóg. Warto zapewnić sobie lepszy start.

Dlaczego podjęcie studiów w PWSZ Oświęcim to dobra decyzja?

Przed rozpoczęciem studiów w PWSZ miałam trochę inne plany. Było w tym trochę przypadku, ze ostatecznie trafiłam właśnie tutaj, jednak patrząc z perspektywy czasu, uważam tą decyzję za właściwą. Niewielkie grupy ćwiczeniowe czy niedalekie położenie względem sąsiednich miast, które nie posiadają własnych uczelni wyższych, wpływają pozytywnie na wizerunek oświęcimskiej Uczelni.

Jakie są najważniejsze atuty PWSZ Oświęcim?

Moim zdaniem jest to fakt ciągłego rozwoju uczelni. Nowe kierunki w ofercie uczelni to jej wyjście naprzeciw oczekiwaniom i wyzwaniom dzisiejszego rynku pracy. Trudne to zadanie dla uczelni, zapewnić rozwój studentom, ale także i sobie. Ale swoją drogą, nie trzeba być mocno związanym z Uczelnią, aby zauważać wyraźny postęp z roku na rok.

Czy studiowanie blisko domu to dobry pomysł?

Każdy rozpoczynający studia stoi przed samodzielną oceną własnej sytuacji. Dla wielu możliwość wyboru uczelni, położonej niedaleko miejsca zamieszkania, staje się szansą na rozpoczęcie kilkuletniej przygody ze studiami. Nie jest tajemnicą, iż podjęcie studiów
w dużym, dalekim mieście wiąże się z pewnymi kosztami natury fizycznej, finansowej czy  chociażby psychicznej, czego przejawem może być konieczność całkowitej zaradności
i samodzielności. Dla jednych jest to wyraźny plus, jednak nie dla wszystkich. Każdy musi tą kwestię rozpatrzyć indywidualnie.

Jakie możliwości dają studia na kierunku politologia?

Wybór specjalności leży w gestii każdego studenta. W ramach kierunku politologii można zająć się komunikowaniem, prawami człowieka czy bezpieczeństwem międzynarodowym. Administracja publiczna, organizacje międzynarodowe działające w Polsce, służby mundurowe czy media lokalne bądź regionalne – to tylko niektóre z propozycji przyszłych miejsc pracy dla potencjalnego absolwenta kierunku Politologia.

Co szczególnego jest w ofercie studiów na kierunku politologia?

Zwłaszcza jedna ze specjalności: prawa człowieka. Nie jest łatwo znaleźć obecnie uczelnię z takim obszarem badań w ramach kierunku politologii. Interesujący może być także tzw. profil praktyczny studiowania, czyli w skrócie więcej praktyki, mniej teorii.
A co ponadto? Najlepiej sprawdzić to samodzielnie  w progach PWSZ.

Warto dodać, że w naszej Uczelni studiować na kierunku Politologia można zarówno na studiach licencjackich jak i magisterskich.

Dziękuję za rozmowę.

P.I.


Trwa II etap rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Rozmowa z  Panem Aleksandrem Kubasem Studentem II roku Zarządzania w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji. rozpoczęła cykl rozmów ze studentami, którzy decyzję »GDZIE STUDIOWAĆ?« mają już za sobą i chcą podzielić się swoimi opiniami na temat studiów w Naszej Uczelni.

Rozmawiam z Panią Karoliną Sikorską studentką III roku Pedagogiki Opiekuńczej z Terapią Pedagogiczną w Instytucie Pedagogiki Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Czy warto studiować na Uczelni Zawodowej?

Trudno mi stwierdzić stricte, czy warto podejmować studia na uczelni zawodowej. Wcześniej zaczynałam studia na innych uczelniach, dopiero gdy dotarłam na PWSZ w Oświęcimiu poczułam, że to jest to. Nie wiem, czy jest to spowodowane tym, że jest to uczelnia zawodowa, czy raczej tym, że jest to po prostu TA uczelnia. To pierwsza uczenia zawodowa z jaką mam kontakt i szczerze nie widzę większej różnicy, jeśli chodzi o zasady działania np. w Uniwersytecie Śląskim, czy prywatnej szkole wyższej w Tychach. Widzę jednak różnice w moim podejściu, na tej uczelni chce mi się być aktywną. Zdecydowanie to nie jest jedynie moja droga do zdobycia wykształcenia, czy zawodu, ale jest to miejsce, które miło mi się współtworzy z kadrą i innymi studentami.

Dlaczego podjęcie studiów w PWSZ Oświęcim to dobra decyzja?

Długo błądziłam z wyborem mojej dalszej drogi edukacyjnej. PWSZ w Oświęcimiu to moja trzecia uczelnia. Przeszłam przez inne kierunki, wciąż nie wiedząc czego tak naprawdę oczekuję od życia. Dotarłam do Oświęcimia z rozpędu, a uczelnią zainteresowałam się, bo moja koleżanka tu studiowała. Nie miałam większych oczekiwań względem tej uczelni, jednak okazała się ona naprawdę dobrym wyborem. Oczywiście piszę to z perspektywy studiowania na moim kierunku, bo tylko na niego uczęszczam. Kadra Instytutu Pedagogiki to bardzo dobre połączenie teoretyków i praktyków. Budzą w studentach aktywność, sami także nie siedzą w przeszłości lecz wciąż aktywnie poszukają nowych rozwiązań, nurtów i wiadomości. Czuję nie tylko ich ogromną wiedzę, ale i chęć i zamiłowanie do jej przekazywania. Jako starosta często mam też do czynienia ze sprawami organizacyjnymi i pomimo małej ilości czasu, nigdy nie miałam z tym problemu. Otwartość władz Instytutu względem mnie, jako starosty, jest jak najbardziej właściwa. Z każdym problemem mogę się zgłosić i wiem, że Pracownicy Instytutu zrobią wszystko, żeby go rozwiązać i nam pomoc. Świadczy też o tym samo to, że pomimo pracy zawodowej i studiów naprawdę chętnie podejmuję się innych aktywności na rzecz instytutu i uczelni.

Jako osoba, która doświadczyła już studiowania na innych uczelniach, mogę ze spokojem stwierdzić, że rozpoczęcie studiów na PWSZ Oświęcim to była bardzo dobra decyzja. W końcu znalazłam drogę, którą chcę podążać i to właśnie dzięki kadrze instytutu.

Jakie są najważniejsze atuty PWSZ Oświęcim?

Trudno mi pisać o atutach całości uczelni, głównie przecież współpracuję z Instytutem Pedagogiki. Nie mam problemu z kontaktem z administracją, czy z kadrą dydaktyczną Uczelni. Jako starosta zawsze jestem w stanie wszystko załatwić szybko i bezproblemowo, bo chęci do rozwiązywania problemów i załatwiania spraw są nie tylko po mojej stronie. To chyba najbardziej cenię na swoim kierunku. Drugi atut to zdecydowanie aktywizacja studentów. Na każdych prawie zajęciach prowadzący starają się by studenci działali aktywnie, prowadzili prezentacje, zajęcia, projekty. W dzisiejszych czasach przychodzi to młodym ludziom z coraz większym trudem. Aktywność jest często nietypowym zachowaniem i wychylaniem się z szeregu. Należy pomagać młodym ludziom w przedstawianiu swojej wiedzy i umiejętności, budzić ich kreatywność i wspierać chęci i aktywność. Dzięki temu o wiele łatwiej poradzą sobie na rynku pracy. Ważna jest też aktywność prowadzących. Faktycznie im się chce. To też jedna z największych zalet mojego kierunku. Bo jak prowadzącym się chce, to siłą rzeczy odbija się to pozytywnie na chęciach studentów.

Czy studiowanie blisko domu to dobry pomysł?

Nie mam jakoś blisko do uczelni, jestem z Tychów, więc dojazd zajmuje mi co najmniej godzinę, zależnie od transportu. Jednakże mam możliwość mieszkania blisko domu rodzinnego, kontaktu z miejscem gdzie się wychowałam i ludźmi których kocham. Osobiście jestem bardzo rodzinną osobą, więc cieszę się, że studiowanie nie zmusiło mnie do przeprowadzki. Nie jest mi łatwo oczywiście dojeżdżać, ale też nie jest to niemożliwe.

Jakie możliwości dają studia na kierunku Pedagogiki?

Ilość otworzonych specjalizacji jest oczywiście zależna od ilości studentów. Na naszym roku udało się otworzyć dwie. Instytut zrobił wszystko by nam umożliwić studiowanie zarówno pedagogiki nauczania zintegrowanego i przedszkolnego, jak i mojej specjalizacji, czyli pedagogiki opiekuńczej z terapią pedagogiczną. Większość małych uczelni proponuje tylko tą pierwszą specjalizację, którą ja nie byłam w ogóle zainteresowana. Do tego zmobilizowali i zachęcili sporą część osób na naszym roku do studiowania dwóch specjalizacji, a niewielką grupkę, dwóch kierunków (oprócz pedagogiki, także nowo otwartą pracę socjalną). Co oczywiście zwiększa nasze możliwości, wiedzę i atrakcyjność na rynku pracy. To co najważniejsze Instytut robi wszystko by ułożyć harmonogramy i terminy zaliczeń tak, by studenci na dwóch kierunkach, czy specjalizacjach mieli jak najmniej problemów. Dzięki temu uczelnia daje więcej możliwości zawodowych swoim absolwentom. A mając do wyboru dwie specjalizacje, możemy wybrać nie tylko drogę nauczycielską, w przypadku pierwszej, ale także w przypadku pedagogiki opiekuńczej, możliwość pracy z innymi grupami wiekowymi, pracy terapeutycznej i opiekuńczej w wielu instytucjach i placówkach oświatowych.

Co szczególnego jest w ofercie studiów na kierunku Pedagogiki.

Na to pytanie ciężko mi odpowiedzieć, wielu ofert nie porównywałam. Chodziłam na uczelnie prywatną, także na kierunek pedagogiki i tam jedynie oferowali specjalizację nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego. Ja cenie sobie zdecydowanie możliwość studiowania innej, jednak nie przyglądałam się szczególnie innym uczelniom.

Dziękuję za rozmowę.

P.I.


Trwa rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Rozmawiałem już z Panią mgr Moniką Ubik z Działu Nauczania PWSZ Oświęcim, Panem Aleksandrem Kubasem, studentem II roku Zarządzania, dziś pora na rozmowę z Panią dr n. med. Kornelią Wac – zastępcą dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa PWSZ Oświęcim.

Szanowna Pani Dyrektor, czy warto studiować na Uczelni Zawodowej?

To dobry pomysł dla kogoś, kto chce zdobyć wyższe wykształcenie i jednocześnie dobry, praktyczny zawód. Warto też wspomnieć o tym, że studiowanie na uczelni zawodowej, jaką jest Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego jest pierwszym krokiem do zdobycia doświadczenia zawodowego blisko domu. A to będzie służyło zarówno rozwojowi konkretnego człowieka, jak i miejsca, w którym pracuje.

Czy studiowanie blisko domu to dobry pomysł?

Uważam, że to dobry pomysł, bo z jednej strony umożliwia obniżenie kosztów studiowania (dojazdy, stancja, akademik).

A z drugiej strony zdobycie wyższego wykształcenia (licencjackiego lub magisterskiego), połączonego z uzyskaniem zawodu, w okolicy, w której się mieszka, przyczynia się do rozwoju regionu, jednocześnie pozwalając młodemu człowiekowi na integrację z jego Małą Ojczyzną.

Jakie są najważniejsze, Pani zdaniem, atuty PWSZ Oświęcim?

Przede wszystkim to – wysoko wykwalifikowany naukowo i praktycznie zespół nauczycieli akademickich. To sympatyczni, choć wymagający ludzie stwarzający dobre warunki do rozwoju kompetencji zawodowych w zakresie wiedzy, umiejętności, relacji społecznych, a także zainteresowań i talentów studentów. Wspierający ich w działalności naukowej i praktycznej, tu wspomnę tylko o możliwości udziału studentów konferencjach naukowych, korzystaniu z programu Erasmus +, czy działalności w studenckich kołach naukowych.

Nie wolno też zapominać, że PWSZ Oświęcim to – przyjazne środowisko bytowania, studiowania, rozwoju indywidualnego i pracy zawodowej.

Dlaczego tak uważam? Uzasadniając swoją wypowiedź, chciałabym zwrócić uwagę na trzy elementy:

Pierwszy – Uczelnia zapewnia wysoką jakość kształcenia teoretycznego i praktycznego, zwracając szczególną uwagę na rozwój kompetencji społecznych, tak ważnych w pracy z człowiekiem w jego najbliższej sferze, jak też w zespole interdyscyplinarnym.  Świadczą o tym zarówno wyniki nauczania osiągane przez studentów, jak i informacje o życiu zawodowym naszych absolwentów.

Drugi – to bardzo dobre warunki lokalowe, wspomagające proces kształcenia. Chciałabym zwrócić uwagę m.in. na bardzo dobre wyposażenie pracowni specjalistycznych dla studentów kierunków praktycznych. Nowoczesne wyposażenie sal wykładowych i ćwiczeniowych – sprzęt multimedialny, wygodne, zgodne z zasadami ergonomii – meble.

Wreszcie – trzeci – to strefy przyjazne dla studenta; przestronne korytarze z miejscami do indywidualnej pracy lub relaksu, budynki przystosowane dla studentów niepełnosprawnych i bufet z miłym klimatem, serwujący bardzo dobre posiłki.

Co jest szczególnego w ofercie dla kandydatów rozważających studiowanie na kierunku Pielęgniarstwo?

Zawód pielęgniarki należy do nielicznych zawodów zaufania społecznego, co oznacza wykazanie się wysoką kulturą osobistą, empatią oraz postępowaniem wobec człowieka zgodnie z etyką zawodu bez względu na kolor skóry, wyznanie, płeć, wiek, czy stan zdrowia.

Równolegle do nabycia i kształtowania wymaganych cech osobowościowych i społecznych konieczne jest nabycie umiejętności praktycznych oraz interdyscyplinarnej wiedzy medycznej w celu sprawowania opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem w każdym wieku w zdrowiu i chorobie.  Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Instytucie Pielęgniarstwa kształci studentów chcących w przyszłości wykonywać zawód praktyczny, samodzielny, coraz bardziej doceniany w Polsce, uznawany także w Europie, a jakość przygotowania pielęgniarek i pielęgniarzy do zawodu jest doceniana na całym świecie.

Studenci przygotowani są do realizacji zadań zawodowych wobec pacjentów na wysokim poziomie, zdobywając wiedzę i umiejętności, korzystając z doświadczenia wybitnych specjalistów różnych działów medycyny, pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych.

Natomiast kształcenie praktyczne prowadzone jest przez doświadczonych praktyków zawodu w kilkunastu placówkach ochrony zdrowia o różnym stopniu referencyjności. Uczelnia proponuje także studentom rozwój naukowy poprzez uczestnictwo w badaniach naukowych w Studenckim Kole Naukowym.

Kierunek Pielęgniarstwo można studiować na studiach pierwszego i drugiego stopnia.  Absolwenci kierunku mają wyjątkową możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uczestnicząc w licznych propozycjach kształcenia podyplomowego, uzyskując dodatkowe, kwalifikacje i osiągając specjalizację w wybranej dziedzinie pielęgniarstwa.  Natomiast absolwenci, którzy zdobyli już doświadczenie zawodowe, a pasjonują się rozwojem pielęgniarstwa, jako nauki oraz chcący w przyszłości rozpocząć działalność dydaktyczną w tej dziedzinie, mogą podjąć studia doktoranckie w uniwersytetach medycznych.

Współpracując w wielu dziedzinach z Małopolską oraz Śląską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych mamy informację, że istnieje szeroka oferta pracy absolwentów kierunku Pielęgniarstwo. Potwierdzeniem tej informacji jest wysoki odsetek pozyskania pracy przez tegorocznych absolwentów. Odbierając dyplomy licencjata pielęgniarstwa, z radością chwalą się o zatrudnieniu, szczególnie w wymarzonych oddziałach specjalistycznych na terenie Małopolski i Śląska, bywa, że i poza granicami kraju.

Jeśli czujesz w sobie potencjał realizowania się w zawodzie pielęgniarki, pielęgniarza podejmij studia na dobrej uczelni, czyli w PWSZ Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego.

Dziękuję za rozmowę.

P.I.


Trwa rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Rozpoczynamy cykl rozmów ze studentami, którzy decyzję »GDZIE STUDIOWAĆ?« mają już za sobą i chcą podzielić się swoimi opiniami na temat studiów w Naszej Uczelni.

Rozmawiam z Panem Aleksandrem Kubasem Studentem II roku Zarządzania w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Czy warto studiować na Uczelni Zawodowej?

Jak najbardziej. Uczelnie zawodowe przede wszystkim skupiają się na kształceniu przyszłych wykwalifikowanych pracowników w konkretnych dziedzinach, bardzo często wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, głównie lokalnych przedsiębiorców. Nie mniej jednak doświadczenie zdobyte przez cały tok studiów, jak również to nabyte poprzez odbywanie praktyk studenckich, otwiera nam drzwi na niemal każdym rynku pracy.

Dlaczego podjęcie studiów w PWSZ Oświęcim to dobra decyzja?

Przede wszystkim z uwagi na konkretną wiedzę przekazywaną przez wykwalifikowanych pracowników dydaktycznych, wśród których znajdują się wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Śląskiego i kilku innych dużych uczelni. Drugą rzeczą, wracając do tematu praktyk, jest możliwość ich realizacji w największych zakładach pracy w regionie, np.  Synthos Dwory 7 sp. z o.o. czy Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG sp. z o.o.. Powiększająca się regionalna strefa ekonomiczna stwarza tutejszym studentom coraz to lepsze możliwości podjęcia pracy zawodowej, nawet jeszcze  w trakcie studiów lub po ich zakończeniu. Znalazłbym jeszcze kilka dobrych powodów, dlaczego warto tu studiować, ale te z pewnością są dla mnie najważniejsze.

Jakie są najważniejsze atuty PWSZ Oświęcim?

PWSZ w Oświęcimiu jest uczelnią, która ciągle się rozwija. Wszystko można załatwić w przyjaznej, spokojnej atmosferze, bez traktowania kogokolwiek z tzw. „góry”. To sprawia bardzo miłe wrażenie i zdecydowanie przemawia za tą uczelnią. Co do innych atutów warto tutaj wymienić także wcześniej wspomnianą lokalizację, możliwość pogodzenia pracy zawodowej i studiów stacjonarnych, jak również poprzez możliwość stworzenia dla siebie Indywidualnego Toku Studiów (ITS). Na naszej uczelni działa również projekt wymian studenckich ERASMUS+ oraz pomoc stypendialna, o którą może starać się każdy student. To będą chyba najistotniejsze cechy tej uczelni.

Czy studiowanie blisko domu to dobry pomysł?

Jasne, że tak. Z każdym wyjazdem na studia, czy to do oddalonego większego miasta, czy na drugi koniec kraju, wiążą się pewne niedogodności. Głównie chodzi tu o „dach nad głową”. Nie zawsze udaje się znaleźć fajne mieszkanie, i oczywiście za rozsądną cenę. Przyjazdy do rodzinnego domu, co tydzień lub dwa, jedynie na weekend, to też niełatwa sprawa. Musimy się często na ten czas rozstać ze swoimi znajomymi, z rodziną albo
z dziewczyną, czy chłopakiem. Studia podjęte blisko domu oszczędzają nam tych zmartwień. Oczywiście można mówić, że przeprowadzka na studia do dużego miasta, to forma usamodzielniania się, lecz w większości przypadków wiąże się to głównie z dużymi kosztami dla naszych rodziców. Mało kto na studiach dziennych
w akademickich metropoliach, w wynajmowanym mieszkaniu będzie miał czas i możliwość samodzielnego utrzymania się z pracy, tzw. wieczorowej. Studiując blisko domu ten problem staje się znacząco mniejszy.

Jakie możliwości dają studia na kierunku Zarządzanie?

Z całą pewnością bardzo szerokie. Istnieje cała gama przedsiębiorstw w różnych branżach, w której absolwent kierunku zarządzania będzie mógł wykazać się zdobytą wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Wszędzie tam, gdzie kształtują się procesy decyzyjne, gdzie trzeba zarządzać, planować i działać, przede wszystkim tam absolwent będzie mógł rozwinąć skrzydła i pokazać co już potrafi.

Co szczególnego jest w ofercie studiów na tym kierunku?

Dla mnie osobiście są to specjalizacje wybierane na II roku. To nadaje całemu studiowaniu sens w mojej opinii. Możliwość zdobycia wiedzy w wybranym przez siebie zakresie, bycie fachowcem w danej dziedzinie i ciągłe poszerzanie swoich horyzontów w tym, co naprawdę nas interesuje. Na moim kierunku to m.in.: zarządzanie finansami, administracją publiczną lub zarządzanie jakością.

Dziękuję za rozmowę.

P.I.