Poznaj nasze kierunki studiów

Dołączyliśmy do grona ośrodków akademickich, które uzyskały dofinansowanie projektu „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni” w ramach działania 3.4. Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego”

Data utworzenia: 12 września 2022r.

Dołączyliśmy do grona ośrodków akademickich, które uzyskały dofinansowanie projektu „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni” w ramach działania 3.4. Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego”

Mamy przyjemność poinformować, że nasza Uczelnia znalazła się w gronie ośrodków akademickich, które uzyskały dofinansowanie projektu „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni” w ramach działania 3.4. Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego”.

Kwota dofinansowania naszej Uczelni wynosić będzie: 758 801,00 PLN.

Projekt realizowany będzie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podstawowym celem projektu jest wsparcie zmian organizacyjnych oraz podniesienie kompetencji kadry pracującej w szkolnictwie wyższym w zakresie szeroko rozumianej jakości kształcenia.

Głównymi zadaniami postawionymi przed Uczelniami realizującymi projekt będą m.in.:

  • przygotowanie zasad oraz procedur jakości kształcenia;
  • udoskonalenie istniejącego systemu zarządzania jakością kształcenia;
  • doskonalenie procesu dydaktycznego;
  • przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich, m.in.: rozwój metodyki kształcenia zdalnego, wspieranie działań w zakresie opracowania materiałów dydaktycznych, w tym m.in. materiałów uwzględniających potrzeby studentów z niepełnosprawnościami, zakup narzędzi umożliwiających wdrożenie innowacyjnych metod do procesu kształcenia;
  • udoskonalenie ewaluacji procesu dydaktycznego w zakresie jakości.

Głównym rezultatem projektu będzie utworzenie komórek lub przekształcenie struktur już istniejących, odpowiedzialnych za doskonalenie dydaktyczne na Uczelni.

Nasza Uczelnia w ramach udoskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia planuje utworzenie komórki ogólnouczelnianej: Centrum Technologii i Jakości w ramach istniejącego Działu Nauczania, Planowania i Rozliczania Dydaktyki oraz Działu IT. Utworzenie tego centrum będzie miało za zadanie opracowanie nowych procedur, narzędzi i technik oraz realizację tych procedur w oparciu o nowe narzędzia, jak również stworzenie raportów po realizacji tych procedur, m.in. w zakresie: doskonalenia programów studiów, nowoczesnych metod prowadzenia zajęć, ewaluacji procesu dydaktycznego, doskonalenie procesu dyplomowania; e-learningu czy praktyk studenckich.

W ramach wyżej wymienionego Centrum planuje się powołanie ciała opiniotwórczo-doradczego − Rady Jakości, która przy współpracy z Instytutowymi Komisjami ds. Jakości Kształcenia będzie inicjować, wspierać, doradzać i oceniać program studiów.

Ponadto raz do roku Centrum zamierza współorganizować Dzień Jakości Kształcenia, na który zapraszani będą przedstawiciele innych Centrów ds. Dydaktyki z polskich uczelni. Zaplanowany zostanie „Tydzień kompetencji”. Będzie to cykl warsztatów z udziałem dydaktyków z MUP Oświęcim, którzy podzielą się swoim doświadczeniem w wykorzystywaniu nowoczesnych technik e-learningu (współpraca i wsparcie Uczelnianego Zespołu ds. e-learningu);

W procesie podnoszenia kompetencji dydaktycznych weźmie udział 20 nauczycieli akademickich przeszkolonych z nowoczesnych metod nauczania, tzw. liderów edukacji. Następnie te osoby przeszkolą w dalszym etapie kolejnych nauczycieli z tego zakresu kompetencji.

Planuje się również zaangażowanie: Dyrektorów instytutów,  Koordynatorów praktyk, przedstawicieli Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz członków Uczelnianego Zespołu ds. e-learningu, jak i członków Rady Jakości.

Realizacja projektu potrwa do września 2023 r.