Poznaj nasze kierunki studiów

EDUKACJA WOJSKOWA STUDENTÓW W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ

Data utworzenia: 22 stycznia 2019r.

EDUKACJA WOJSKOWA STUDENTÓW W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ

„Legia Akademicka” to uruchomiony w 2017 roku przez MON pilotażowy program skierowany do studentów. Do pro­gramu może przy­stą­pić stu­dent uczelni dowol­nego roku stu­diów, który posiada oby­wa­tel­stwo pol­skie.

Edu­ka­cja woj­skowa stu­den­tów w ramach Legii Aka­de­mic­kiej obej­muje zarówno zajęcia teoretyczne, jak również zajęcia praktyczne w jed­nost­kach szkol­nic­twa woj­sko­wego i jed­nostkach wojsko­wych.

Zajęcia w formie wykładów (ok. 30 godzin lekcyjnych) obejmować będą wiedzę z zakresu realizacji misji SZ RP, otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP oraz umocowania prawnego zależności w  ramach Sił Zbrojnych RP.

Po zaliczeniu części teoretycznej student-ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni każda. Każda tura składa się z dwóch modułów:  modułu szkolenia podstawowego trwającego 21 dni oraz modułu szkolenia podoficerskiego trwającego 21 dni, zakończonego egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Za dzień szkolenia poligonowego student – ochotnik otrzyma wynagrodzenie.

Program przewiduje uruchomienie modułu oficerskiego. Szkolenie w ramach modułu oficerskiego będzie realizowane w formie kursu przygotowującego do egzaminu na oficera. Struktura szkolenia obejmuje postępowanie kwalifikacyjne oraz szkolenie teoretyczne. Zakłada się, iż studenci, którzy ukończą kurs przygotowujący do egzaminu na oficera z wynikiem pozytywnym, po uzyskaniu wykształcenia wyższego, zostaną skierowani do wyższej uczelni wojskowej na egzamin oficerski.

Chętni są proszeni o wypełnienie deklaracji do 29 stycznia 2019 r. i złożenie jej w Dziale Nauczania.

-wniosek-do-LA-2019