Poznaj nasze kierunki studiów

O Instytucie

Filologia angielska studia licencjackie
Pedagogika resocjalizacyjna studia licencjackie
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie

 

Studia podyplomowe – kliknij, aby dowiedzieć się więcej

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych (INHiS) za sprawą innowacyjnych pomysłów i dynamicznych działań spełnia potrzeby wymagającego społeczeństwa na nową wiedzę, nowoczesny rozwój oraz atrakcyjne perspektywy po ukończeniu studiów. Kształci praktycznie, a programy studiów oparte są na trzech najważniejszych filarach:

  • dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, w sposób odpowiadający nawet najbardziej wymagającym kandydatom;
  • kreowaniu umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców, niezbędnych do zdobycia cennego doświadczenia już na etapie studiowania;
  • inwestowaniu w najwyższą jakość kształcenia stałym monitoringu procesu kształcenia na wielu płaszczyznach oraz permanentnym podnoszeniu jakości kształcenia w oparciu o systematyczne badania, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym – interesariuszami zewnętrznymi oraz tworzeniu nowych możliwości rozwoju i realizacji inwestycji.

Zadania kluczowe dla kierunków studiów prowadzonych w INHiS obejmują następujące cele taktyczne, będące uszczegółowieniem założonych celów strategicznych:

  1. Zwiększenie i doskonalenie innowacyjnych, nowoczesnych form kształcenia i oferty dydaktycznej.
  2. Indywidualizację procesu kształcenia.
  3. Zintensyfikowanie i poszerzenie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i z uczelniami zagranicznymi,
  4. Systemowe zarządzanie kierunkiem w Instytucie zgodnie z systemowym zarządzaniem Uczelni.

Założone do realizacji cele kierunkowe pozwalają na wyzwalanie kreatywności pracowników i studentów, stworzenie jak najlepszych warunków studiowania i prowadzenia badań naukowych. Wzbudzają otwartość na potrzeby Uczelni i współpracujących z Nią jednostek zewnętrznych. Obszary działań na prowadzonych w INHiS kierunkach studiów opierają się na zasadach: otwartości, nowoczesności i kreatywności oraz kształtują u absolwentów postawy obywatelskie, prospołeczne, które znacząco oddziałują na szeroko rozumiane otoczenie społeczno-gospodarcze.


Z kręgu nauczycielskich studiów pedagogicznych w INHiS prowadzone są 5-cio letnie jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Wymienione kierunki studiów zapewniają studentom obszerny zakres przedmiotów podstawowych, kierunkowych i modułowych, przygotowujących do działalności zawodowej. W toku kształcenia student zdobywa kompetencje zawodowe niezbędne do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2022 roku w Instytucie możliwe jest prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna. Są to studia nienauczycielskie, oferujące dwa moduły kształcenia: Interwencja kryzysowa i Socjoterapia. W toku kształcenia student zdobywa niezbędne umiejętności do samodzielnego podejmowania zróżnicowanych metod i technik resocjalizacji adekwatnie do zaistniałej sytuacji, a także prowadzenia działań profilaktycznych w ośrodkach edukacyjnych, w placówkach prowadzących działalność pomocową, interwencyjną, wspierającą, socjalizacyjną, resocjalizacyjną, terapeutyczną i socjoterapeutyczną. Uzyskuje kwalifikacje do pracy w placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych (młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, areszty i zakłady karne, a po uzupełnieniu wykształcenia o II stopień także w sądownictwie). Ponadto może podjąć zatrudnienie w instytucjach pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą, a także z osobami dorosłymi nieprzystosowanymi społecznie.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia angielska realizowane są w dwóch modułach: tłumaczeniowym oraz język angielski w biznesie i turystyce. Po ukończeniu studiów absolwenci filologii angielskiej mają możliwość zatrudnienia w instytucjach wymagających zaawansowanej znajomości języka oraz danego obszaru kulturowego, przede wszystkich w firmach, biurach tłumaczeń, instytucjach kulturalnych, a także w redakcjach, wydawnictwach i mediach; na stanowiskach wymagających zaawansowanej znajomości języka w instytucjach o charakterze gospodarczym, biznesowym i turystycznym; a także jako tłumacz lub asystent językowy w sektorze kultury i mediów oraz w innych instytucjach i firmach, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języków – także w placówkach upowszechniania kultury np. instytucje kultury, muzea, fundacje.

Oprócz nabywania umiejętności praktycznych w toku realizacji praktyk zawodowych, studenci mogą je pogłębiać w czasie wizyt studyjnych a także organizowanych szkoleń i kursów oraz wyjazdów zagranicznych, w ramach programu Erasmus+.

 


Warto zobaczyć:

Koła naukowe:

Koło Naukowe Młodych Pedagogów

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Rodziny

Koło Naukowe Anglistów