Poznaj nasze kierunki studiów

Charakterystyka studiów

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie

Pięcioletnie, jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna zapewniają studentom obszerny zakres przedmiotów przygotowujących ich do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich formach wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Studia umożliwiają doskonalenie umiejętności językowych (w zakresie języka angielskiego).

Ogólne cele kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej  to w szczególności:

 • nabywanie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej, filozoficznej i aksjologicznej o procesach rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania-uczenia się, dającej podstawę do działań dydaktyczno-wychowawczych na rzecz każdego dziecka, w tym udzielanie pomocy rodzicom (opiekunom) w wychowaniu dziecka, w poczuciu odpowiedzialności za jego postępy dydaktyczne oraz integralny rozwój;
 • zdobycie szerokiej wiedzy ogólnej zapewniającej konstruktywne wchodzenie w dialog z uczniami oraz budowanie zainteresowań różnymi obszarami wiedzy;
 • zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu dydaktyki nauczania zintegrowanego zapewniającego samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów;
 • nabywanie umiejętności personalizowania procesu kształcenia i wychowania w zależności od zdiagnozowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów oraz wykorzystywania w kreowanych sytuacjach edukacyjnych potocznej wiedzy dziecka;
 • kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i umiejętności współpracy, umożliwiających skuteczne współdziałanie ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w prowadzoną działalność edukacyjną, w tym z nauczycielami i specjalistami;
 • rozbudzenie aktywności społecznej i zaangażowania w działania kulturotwórcze, w charakterze lidera lub uczestnika;
 • rozwijanie kompetencji niezbędnych do systematycznego doskonalenia jakości własnej pracy, w szczególności skutecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • kształtowanie wrażliwości etycznej, empatii, otwartości, refleksyjności oraz postawy prospołecznej i poczucia odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy, integralny rozwój uczniów i podejmowane działania pedagogiczne.

 

Absolwent jest przygotowany do posługiwania się metodą dialogową, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów w grupie przedszkolnej i zespole klasowym. Posiada kompetencje, które czynią możliwym jego angażowanie się w proces wspomagania i wyzwalania potencjału rozwojowego dzieci. Potrafi organizować formy zajęciowe nakierowane na zdobywanie przez dziecko różnorodnych doświadczeń, sprzyjających rozwijaniu zainteresowań i motywacji. Absolwent pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej ma świadomość posiadanych kompetencji pedagogicznych, a także posiada krytyczny stosunek do własnej działalności pedagogicznej, w tym dostrzega potrzebę ustawicznego doskonalenia się i dokształcania, również na poziomie studiów podyplomowych i doktoranckich.

Pedagogika resocjalizacyjna – studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna zapewniają studentom obszerny zakres przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych przygotowujących do działalności zawodowej. W zależności od wybranej specjalności student zdobywa kompetencje zawodowe niezbędne do  pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, oświatowych (na podstawie specjalności nauczycielskiej). jako wychowawca i opiekun w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pomocowych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych.

Studia na profilu praktycznym dają w zależności od wybranego modułu możliwość uzyskania kwalifikacji do prowadzenia interwencji kryzysowej lub pracy socjoterapeutycznej.

Studia zapewniają opanowanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Studia przygotowują do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia.

Kształcenie na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna, obejmuje wiedzę w zakresie przyczyn, powodów, uwarunkowań społecznego niedostosowania dzieci, młodzieży i dorosłych. Mechanizmów biologicznych, psychicznych, społecznych i środowiskowych prowadzących do aspołecznego funkcjonowania i generujących zachowania przestępcze.  Zakres treści odnosi się także do teoretycznych założeń i prawno-społecznych zasad organizacji procesu resocjalizacji jednostek i grup. W zakres umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie kształcenia wchodzą: diagnozowanie, organizowanie i realizacja zadań wychowawczych w środowisku otwartym i placówkach resocjalizacyjnych instytucjonalnych w tym zamkniętych, uzupełnione o treści z zakresu podstawowych działań profilaktycznych, prewencyjnych i terapeutycznych. Treści kształcenia uwzględniają najnowsze kierunki i tendencje w pracy profilaktycznej, resocjalizacyjnej, terapeutycznej, terapii uzależnień, socjoterapii. Rozwijane kompetencje społeczne zorientowane są na zapobieganie procesom stygmatyzacji i wykluczania społecznego jednostek niedostosowanych społecznie i przestępczych. Zawierają treści z zakresu   interwencji kryzysowej lub socjoterapii.

Absolwent posiada wiedzę i niezbędne umiejętności do samodzielnego podejmowania zróżnicowanych metod i technik resocjalizacji adekwatnie do zaistniałej sytuacji, a także prowadzenia działań profilaktycznych w ośrodkach edukacyjnych, w placówkach prowadzących działalność pomocową, interwencyjną, wspierającą, socjalizacyjną, resocjalizacyjną, terapeutyczną i socjoterapeutyczną. Uzyskuje kwalifikacje do pracy w placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych (młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, areszty i zakłady karne, a po uzupełnieniu wykształcenia o II stopień także w sądownictwie). Ponadto może podjąć zatrudnienie w organizacjach i instytucjach środowiskowej pracy z dziećmi i młodzieżą, a także osobami dorosłymi nieprzystosowanymi społecznie. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

 

Absolwent może pracować w różnych obszarach i z ludźmi z różnych środowisk.

domy dziecka, domy samotnej matki z dzieckiem, rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne, ośrodki wsparcia dla rodzin, ośrodki szkolno-wychowawcze, internaty, świetlice środowiskowe, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, organizacje pozarządowe w obszarze pracy środowiskowej, schroniska dla bezdomnych, placówki zajmujące się organizacją czasu wolnego i wspieraniem rozwoju człowieka, ośrodki pomocy dziecku i rodzinie, placówki penitencjarne (jako wychowawca), poradnie rodzinne.

 

A ponadto absolwent zostaje dodatkowo ukierunkowany do pracy z osobami dorosłymi lub z dziećmi i młodzieżą w zależności od wybranego modułu.

 • moduł interwencja kryzysowa to szeroko zakrojona praca z człowiekiem dorosłym. Wiedza, umiejętności i kompetencje pozyskane w ramach tego modułu będą dodatkowym atutem w pracy resocjalizacyjnej, pomocowej, interwencyjnej i terapeutycznej we wszystkich etapach życia dorosłego człowieka.

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i wyposażenie klientów w umiejętności samodzielnego radzenia sobie w kryzysie. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a także poradnictwa specjalistycznego, poradnictwa socjalnego i prawnego.

Podstawowe zagadnienia w ramach modułu to pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, doświadczającym żalu i żałoby po stracie kogoś bliskiego, osobom w kryzysie uzależnienia, osobom które doświadczyły napaści w tym napaści seksualnej (gwałtu) lub molestowania, osobom w kryzysie zagrożenia życia. Moduł obejmuje także pracę z ludźmi doznających kryzysów środowiskowych (nagłych zdarzeń katastroficznych) Realizacja w/w modułu otwiera absolwentowi drogę do certyfikacji.

 

 • moduł socjoterapia lub terapia społeczna to metoda terapeutyzacji zaburzeń psychicznych (emocjonalnych, zaburzeń zachowania), oparta na wykorzystywaniu oddziaływań natury społecznej. Socjoterapia jest jedną z form pomocy psychologicznej adresowanej do dzieci i młodzieży. Obszarem pracy są zaburzenia i trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym. Uruchamia działania pomocowe, które wynikają z roli socjoterapeuty, jak i z procesów grupowych. Celem socjoterapii może być jednostka lub układy społeczne, które go otaczają (np. rodzina, środowisko) jeżeli przez swą dysfunkcjonalność uruchamiają, nasilają ewentualnie utrwalają objawy choroby. Postępowania terapeutyczne polega na poszerzaniu zakresu umiejętności społecznych (trening umiejętności społecznych, terapia zajęciowa, świetlice socjoterapeutyczne, terapia pracą); modyfikowaniu układów społecznych (np. rodziny); albo też zastępować nieprawidłowe układy społeczne. Praca socjoterapeutyczna zorientowana jest na osiąganie względnie trwałych zmian w zachowaniu podopiecznych, przy wykorzystaniu metod, technik i narzędzi socjoterapeutycznych.

Filologia angielska – studia pierwszego stopnia

Trzyletnie studia licencjackie na kierunku filologia angielska prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studia prowadzone są w języku angielskim z wyjątkiem lektoratu (język niemiecki), a także przedmiotów ogólnouczelnianych i innych wybranych przedmiotów przygotowania zawodowego (język polski)

Program kształcenia jest prowadzony w obrębie dwóch ścieżek zawodowych (do wyboru):

– tłumaczeniowy

– język angielski w biznesie i turystyce.

Obie ścieżki kończą się uzyskaniem tytułu licencjata i przygotowują do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

Na obu ścieżkach studenci przede wszystkim intensywnie opanowują sprawności językowe, by po sześciu semestrach osiągnąć poziom z języka angielskiego co najmniej C 1 wg ESOKJ.

 

Zdobyte podczas studiów kompetencje interdyscyplinarne są na rynku pracy wysoko cenione i umożliwiają absolwentom podjęcie zatrudnienia w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego:

 1. Wykształcenie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu studiów;
 2. Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka angielskiego;
 3. Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów angielskiego obszaru językowego;
 4. Wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego;
 5. Wykształcenie podstawowych umiejętności przekładowych;
 6. Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych;
 7. Wykształcenie wielopłaszczyznowej kultury humanistycznej;

Możliwość zatrudnienia:

 1. w instytucjach wymagających zaawansowanej znajomości języka oraz danego obszaru kulturowego, przede wszystkich w firmach, biurach tłumaczeń, instytucjach kulturalnych, a także w redakcjach, wydawnictwach i mediach;
 2. po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji na stanowiskach wymagających zaawansowanej znajomości języka w instytucjach o charakterze gospodarczym i politycznym;
 3. jako tłumacz lub asystent językowy w sektorze kultury i mediów oraz w innych instytucjach i firmach, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języków;
 4. w placówkach upowszechniania kultury np. instytucje kultury, muzea, fundacje.

 

Studenci kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA, mają na terenie Uczelni, możliwość praktycznej nauki tłumaczenia w wyposażonych w nowoczesny sprzęt kabinach symultanicznych!

W ramach programu Erasmus+  studenci  mają możliwość wyjazdów do, Turcji, Słowacji, Czech, Izraela oraz na Węgry  i do Niemiec  zarówno w celu kontynuowania nauki w uczelni partnerskiej jak i  w celu odbycia praktyki zawodowej.