Poznaj nasze kierunki studiów

Charakterystyka studiów

Finanse i rachunkowość

Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia dla tego kierunku na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym – odpowiadają przede wszystkim następującym dziedzinom i dyscyplinom naukowym: nauki ekonomiczne (ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu), oraz nauki prawne (prawo). Jako dyscyplinę główną dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość o profilu praktycznym wskazuje się dyscyplinę „finanse” w dziedzinie nauk ekonomicznych.
Ogólne cele kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość to przede wszystkim: opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z obszaru nauk społecznych. Ponadto opanowanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a także posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości.  Studia przygotowują do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych.
Celem ogólnym kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość o profilu praktycznym na studiach pierwszego stopnia jest uzyskanie przez studentów (przyszłych absolwentów) wiedzy w zakresie finansów i rachunkowości oraz osiągnięcie przez nich umiejętności samodzielnego stosowania instrumentarium finansowego i rachunkowego.


Specjalności:

Rachunkowość i podatki

Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.Student tej specjalności uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania zasad i reguł specjalistycznej rachunkowości finansowej i organizacji biura rachunkowego, a także międzynarodowych standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, rozumienia, interpretacji i stosowania przepisów prawa, w szczególności obowiązujących w zakresie prawa podatkowego, prawa celnego, prawa dewizowego oraz prawa pracy w kontekście kosztów pracy; uzyskuje specjalistyczną wiedzę i umiejętności odnoszące się do audytu i kontroli wewnętrznej, rewizji finansowej, analizy i ewidencji podatkowej, organizacji i zasad funkcjonowania administracji podatkowej i kontroli skarbowej.

Finanse i bankowość

Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.Student tej specjalności uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie obrotu giełdowego i pozagiełdowego, zarządzania portfelem i strategii inwestycyjnych, doradztwa i pośrednictwa finansowego, rozumienia i stosowania przepisów prawa, w szczególności obowiązujących w zakresie prawa bankowego, finanse jednostek samorządu terytorialnego; uzyskuje specjalistyczną wiedzę i umiejętności odnoszące się do działalności bankowej i finansowej, w szczególności w zakresie usług bankowych, zarządzania finansami i controllingu.

Zarządzanie

Celem kształcenia na kierunku zarządzanie jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny zarządzania, ekonomii, marketingu, działalności gospodarczej, polityki społecznej, a także istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, organizacji publicznych i pozarządowych. Absolwent po zakończeniu studiów posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi, jak również kierowania ludźmi w organizacji.

W trakcie procesu kształcenia absolwent nabywa umiejętności korzystania z wiedzy menedżerskiej, zdobywania i selekcji informacji, umiejętności komunikowania się i prezentacji, pracy w grupie oraz organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych.

W ramach programu studiów na kierunku zarządzanie realizowane są cztery obieralne specjalności, które pozwalają studentowi rozwijać w bardziej szczegółowy sposób swoje zainteresowania z dziedziny zarządzania. Wybór specjalności następuje do końca II semestru studiów.


3-letnie (6 semestrów) studia licencjackie na kierunku „Zarządzanie”

Specjalność:
 • psychologia w biznesie
  Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Moduł Psychologia
  w biznesie to nauka sprawnego zarządzania i kierowania zespołami ludzi oraz funkcjonowania
  w zespołach pracowniczych poprzez umiejętną ocenę zachowań, emocji i postaw ludzi związanych
  z organizacją. Psychologia biznesu to cześć nauki zajmująca się zastosowaniem teorii psychologii
  w biznesie w celu zwiększenia konkurencyjności organizacji i efektywności pracowników.
  Ma zastosowanie do wszystkich interesariuszy i obszarów funkcjonowania organizacji.
 • handel i e – biznes
  Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.  Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności z obszaru handlu, technik sprzedaży, biznesu w gospodarce cyfrowej, zachowań konsumentów, szeroko pojętego procesu komunikacji, tworzeniu zespołów i struktur sprzedażowych, a także operowania na rynkach cyfrowych poprzez e-handel, tworzenia strategii lokalizacji i funkcjonowania obiektów handlowych oraz jednostek biznesowych na bazie szerokiej analizy rynku i przedsiębiorstwa.
 • zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
  Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Celem tego modułu jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych menedżerów do pracy w organizacjach biznesowych, publicznych i pozarządowych działających w branży usług hotelarskich i gastronomicznych. Moduł Zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii: pozyskanie szerokiej wiedzy, umiejętności
  i kompetencji w zakresie zarządzania i marketingu w zakresie turystyki, usług hotelarskich
  i gastronomicznych, ubezpieczeń, podstaw dietetyki i technologii żywności, prawa w zakresie hotelarstwa i gastronomii, planowania i organizacji wyposażenia obiektów hotelarskich
  i gastronomicznych, organizacji eventów, oraz zastosowania narzędzi informatycznych
  w zarządzaniu i marketingu, w tym promocji.

   Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Specjalności:
  • Służby mundurowe i bezpieczeństwo publiczne
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo informatyczne

  Studia o profilu praktycznym na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowują do pracy w roli specjalisty zarządzania bezpieczeństwem w służbach, inspekcjach i strażach w ramach struktury administracji publicznej. Przygotowują także do pracy we wszelkich organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli oraz zespołach zarządzania kryzysowego. Możliwość zatrudnienia absolwentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w zależności od aktualnych potrzeb rynku pracy obejmuje sektor publiczny, prywatny oraz organizacje pozarządowe (NGOs).

  Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwent nabywa kwalifikacje do pracy w administracji rządowej i samorządowej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne. Znajduje zatrudnienie w instytucjach unijnych, instytucjach bezpieczeństwa narodowego, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się bezpieczeństwem w jego praktycznym wymiarze. Absolwenci kierunku uzyskują przygotowanie do pełnienia funkcji w instytucjach sektora publicznego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

  W sektorze publicznym są to pracownicy w służbach rządowych i samorządowych powołanych do ochrony ładu i porządku publicznego a przede wszystkim Policja, Straż Pożarna, Straż Gminna, Służba Celna, Straż Ochrony Kolei, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Inspekcja Transportu Drogowego, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Sanitarna, Centra Zarządzania Kryzysowego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Jednostki Sił Zbrojnych RP oraz inne jednostki działające w ramach resortu obrony narodowej, itp.

  Dla sektora prywatnego absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą być zatrudnieni przez przedsiębiorców prowadzących działalność komercyjną w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. Są to m.in. Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne, agencje ochrony osób i mienia, firmy zabezpieczające imprezy masowe, itp. Ponadto ukończenie studiów o profilu praktycznym na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwia absolwentom samodzielne podjęcie działalności gospodarczej, m.in. w zakresie ochrony bezpieczeństwa osób, mienia, terenu, imprez masowych, a także powoływania i kierowania zespołami reagowania kryzysowego w sytuacji zagrożenia politycznego, militarnego, ekonomicznego, społecznego, ekologicznego.