Poznaj nasze kierunki studiów

O Instytucie

Kierunki studiów

Pielęgniarstwo studia licencjackie

Pielęgniarstwo studia magisterskie

Dietetyka studia licencjackie

Ratownictwo medyczne 

Wychowanie Fizyczne studia licencjackie

Podstrona Instytutu Nauk o Zdrowiu

Konferencje Instytutu Nauk o Zdrowiu – klik!

Instytut Nauk o Zdrowiu

Misją Instytutu Nauk o Zdrowiu jest wszechstronna i profesjonalna realizacja procesu  kształcenia uwzględniająca strukturę Krajowych Ram Kwalifikacji oraz aktualne standardy kształcenia.
Określając swoje długofalowe cele Instytut Nauk o Zdrowiu realizuje wysoki poziom kształcenia, który na Ziemi Oświęcimskiej ma głębokie tradycje kształcenia w zawodzie pielęgniarki, oczekując od pracowników i studentów wzajemnego szacunku i zaufania, sumienności, empatii, poważnego traktowania obowiązków zawodowych, przestrzegania zasad etyki i wszechstronności w działaniu, w zdrowiu i chorobie.
Założeniem Instytutu Nauk o Zdrowiu MUP im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu jest wykształcenie profesjonalisty w zakresie pielęgniarstwa. Kształcenie studentów na kierunku pielęgniarstwo spełnia normy europejskie i jest prowadzone w Systemie Bolońskim.  Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo jest skierowane dla studentów studiów stacjonarnych, którzy pragną zdobyć zawód pielęgniarki. Atutem kształcenia na kierunku pielęgniarstwo jest wszechstronna wiedza, wykształcenie wrażliwości i empatii oraz  podnoszenie umiejętności praktycznych pozwalających studentom osiągać partnerskie relacje z zespołem terapeutycznym, pacjentem i jego rodziną.

Podstawowe założenia kształcenia w Instytucie Nauk o Zdrowiu to:
•    Wysoki poziom realizacji obowiązujących standardów kształcenia,
•    Jasno sprecyzowane cele kształcenia,
•    Dostęp do aktualnej wiedzy i nauczanie nowoczesnymi metodami,
•    Ukierunkowanie na nauczanie praktyczne,
•    Kształtowanie określonych postaw zawodowych, zgodnych z założonymi efektami kształcenia,
•    Otwartość na wszechstronny rozwój połączony z jakością kształcenia,
•    Współpraca ze środowiskiem lokalnym mająca na celu dążenie do profesjonalizmu,
•    Wdrażanie międzynarodowych wzorców kształcenia.

Kształcenie na wysokim poziomie przynosi wymierne korzyści wynikające z rzetelnie wykonywanych obowiązków zawodowych, dbałości o powierzonego opiece pacjenta oraz chęci do nieustannego zdobywania wiedzy
i podnoszenia własnych kwalifikacji.
Rozwój kształcenia w Instytucie Nauk o Zdrowiu Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego
w Oświęcimiu oznacza dbałość o nieustanne podnoszenie jakości kształcenia na wszystkich formach zajęć dydaktycznych, w porozumieniu z wykładowcami oraz propozycjami i oczekiwaniami studentów.
Misją Instytutu Nauk o Zdrowiu jest poszerzenie oferty edukacyjnej o:
•    studia podyplomowe skierowane do absolwentów kierunku pielęgniarstwo, np. zarządzanie w ochronie zdrowia
•    realizację kursów i innych form szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek
•    tworzenie nowych kierunków studiów, będących uzupełnieniem oferty w zakresie zawodów związanych
z sektorem ochrony zdrowia, np. ratownictwa medycznego, dietetyki, fizjoterapii.

Misją Instytutu Nauk o Zdrowiu jest również kształcenie interdyscyplinarne we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, np. instytutami naukowymi w regionie, w Polsce oraz współpraca międzynarodowa.
Ideą Instytutu Nauk o Zdrowiu jest rozszerzenie możliwość prowadzenia badań naukowych i publikowania ich wyników oraz czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach i sympozjach.
Główne nurty planowanej problematyki badawczej to Prawa Pacjenta oraz standaryzacja opieki pielęgniarskiej nad pacjentami starszymi. W Instytucie Nauk o Zdrowiu szczególną uwagę poświęca się wysokiej jakości kształcenia potwierdzonej certyfikatami instytucji akredytujących.


Warto zobaczyć:

Koło Naukowe Studentów Instytutu Nauk o Zdrowiu