Poznaj nasze kierunki studiów

Praktyki

UWAGA !!!

Składając podanie do Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu ws. zwolnienia z praktyk zawodowych czy zajęć praktycznych zostanie ono rozpatrzone jeśli dołączą Państwo do podania zaświadczenie z zakładu pracy
lub placówki gdzie odpracowujecie Państwo praktykę zawodową lub wolontariat
(oraz kserokopię umowy o wolontariat).

Zaświadczenie musi zawierać wpisane czynności, które Państwo wykonują a mieszczą się one w ramach efektów nauczania na kierunku Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne, Wychowanie Fizyczne
lub też Dietetykę (w zależności od studiowanego kierunku).

 

Praktyka zawodowa – SCHEMAT POSTĘPOWANIA

Obowiązek posiadania badań sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – WAŻNE !

KOORDYNATORZY PRAKTYK 2023/24

Kierunek Dietetyka studia I stopnia

PROGRAM PRAKTYK

RAMOWY PROGRAM I MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYK I, II i III ROK DIETETYKA- immatr. 2019

RAMOWY PROGRAM I MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYK II i III ROK DIETETYKA – immatr. 2018

—-

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ KIERUNKU DIETETYKA

Praktyka-Indywidualna-wniosek

Dietetyka I stopnia – porozumienie student składa w 2 kopiach

Kryteria doboru opiekuna

Dziennik praktyk DIETETYKA 2021-2023 rok

Kierunek Pielęgniarstwo Studia I stopnia

PIELĘGNIARSTWO INSTYTUTOWY REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
Praktyka Indywidualna – wniosek
Pielęgniarstwo I stopnia – porozumienie student składa w 2 kopiach

Kryteria_wyboru_opiekuna

WZÓR LISTY OBECNOŚCI

 

Identyfikator na praktykę – należy wpisać imię i nazwisko

 

Rok I

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA INFORMACJE

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA DO DRUKU

PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA INFORMACJE

PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA DO DRUKU


Rok II

CHIRURGIA INFORMACJE

CHIRURGIA DO DRUKU

INTERNA DO DRUKU WER. II

INTERNA INFORMACJE WER. II

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA INFORMACJE

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DO DRUKU

OPIEKA PALIATYWNA INFORMACJE

OPIEKA PALIATYWNA DO DRUKU

 


Rok III

ANESTEZJOLOGIA INFORMACJE

ANESTEZJOLOGIA DO DRUKU

GERIATRIA DO DO INFORMACJI

GERIATRIA DO DRUKU

NEUROLOGIA INFORMACJE

NEUROLOGIA I PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE DO DRUKU

PEDIATRIA DO DRUKU

PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE INFORMACJE

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA INFORMACJE

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA DO DRUKU

PSYCHIATRIA INFORMACJE

PSYCHIATRIA DO DRUKU

 

Kierunek Pielęgniarstwo Studia II stopnia

PIELĘGNIARSTWO INSTYTUTOWY REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
Praktyka-Indywidualna-wniosek-1-2
Pielęgniarstwo II stopnia – porozumienie student składa w 2 kopiach

Kryteria_wyboru_opiekuna

 

Kierunek Wychowanie Fizyczne

PROGRAM PRAKTYK

Program praktyk zawodowych-Praktyka asystencka.

Program praktyk zawodowych-Praktyka kolonijna.

Program praktyk zawodowych-Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej.

Program praktyk zawodowych-Praktyka pedagogiczna w szkole ponadpodstawowej.

Program praktyk zawodowych-Praktyka szkolna psychologiczno-pedagogiczna.

Program praktyk zawodowych-Praktyka w jednostce służb mundurowych.

Wszelkie pytania dot. praktyk zawodowych należy kierować do:

–   mgr Łukasz Jasek– kierunek Wychowanie fizyczne

W przypadku praktyki indywidualnej miejsce praktyki wybiera sam student  i konsultuje je z Opiekunem ds. praktyk. Natomiast jeśli, ktoś z Państwa będzie miał problem ze znalezieniem firmy/przedsiębiorstwa, w której/ym będzie mógł zrealizować praktykę, to bardzo proszę o kontakt z ww. osobą. Skierowanie studenta na praktykę  odbywa się na podstawie złożonego wniosku (załącznik ). Obowiązkiem studenta jest podpisanie Porozumienia w placówce przyjmującej na praktykę ( załącznik ). Uzupełnione dokumenty składacie Państwo w sekretariacie INoZ w celu otrzymania skierowania na praktykę.

 

Studenci, którzy pracują/pracowali, odbywają/odbywali staż bądź pełnią/pełnili wolontariat pokrewny z kierunkiem studiów będą mogli swoją dotychczasową działalność zawodową zaliczyć w poczet praktyk zawodowych zgodnie z paragrafem 6 Regulaminu Praktyk Zawodowych PWSZ w Oświęcimiu – Uchwała nr 47/2018. Dodatkowym warunkiem zaliczenia takiej formy praktyki zawodowej będzie zaliczenie egzaminu przed właściwym Opiekunem (zgodnie z paragrafem 6 ust. 3 i 4) za zgodą Dyrekcji Instytutu.

Wymaganymi dokumentami do rozliczenia praktyk są:

-jeden egzemplarz porozumienia podpisany  przez Dyrekcję Placówki i Uczelni.

– przedstawienie dokumentów potwierdzających realizację celów praktyk, w szczególności poznania specyfiki pracy zawodowej zgodnej z kierunkiem kształcenia, w inny sposób niż praktyki zawodowa, lub

– zdania egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Koordynatora potwierdzającego, że dany student opanował zakładane dla praktyki zawodowej efekty kształcenia.


pobraneUchwała-47-2018-w-sprawie-zmiany-Regulaminu-Studenckich-Praktyk-Zawodowych

pobrane WF porozumienie – student składa 2 kopie do sekretariatu INOZ

pobranePraktyka – wniosek wychowanie fizyczne, składamy do sekretariatu wraz z porozumieniem

pobraneZałącznik-nr-2-Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie pracy

pobraneZałącznik-nr-3-Potwierdzenie-odbycia-praktyk

pobraneZałącznik-nr-4-Opinia Kierownika Kolonii

 

 

Kierunek Ratownictwo Medyczne

pobrane Praktyka-Indywidualna-wniosek-1-2 (1)

pobrane Porozumienie-Praktyki-RM – student składa w 2 kopiach do sekretariatu INOZ

pobrane Kryteria_wyboru_opiekuna-RM