Poznaj nasze kierunki studiów

Charakterystyka studiów

Kierunek Pielęgniarstwo – studia I stopnia

Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Ogólne cele kształcenia na kierunku pielęgniarstwo zmierzają do tego, aby student nabył zdolności do:

 • zapewnienia wysokiej jakości świadczonej opieki pielęgniarskiej w zakresie profilaktyki chorób i całościowej opieki nad człowiekiem zdrowym, chorym, niepełnosprawnym i umierającym oraz promowania, zachowania i umacniania zdrowia,
 • wspierania inicjatywy społeczności lokalnej na rzecz umacniania zdrowia,
 • rozwijania umiejętności doskonalenia się oraz prowadzenia badań w celu podniesienia jakości opieki i rozwoju zawodu pielęgniarki.

Szczegółowe cele kształcenia na kierunku pielęgniarstwo zmierzają do tego, aby student nabył umiejętności w zakresie:

 • samodzielnego rozpoznawania problemów zdrowotnych osoby, rodziny i grupy społecznej, określania celów, planowania, realizowania i oceniania efektów opieki nad pacjentem,
 • prawidłowego komunikowania się z człowiekiem w różnych stanach zdrowia i choroby oraz z zespołem terapeutycznym,
 • zapewnienia opieki pielęgniarskiej zgodnie z zasadami etyki ogólnoludzkiej i zawodowej,
 • planowania i realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia oraz zadań zapobiegawczych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • samooceny i krytycznej analizy własnych działań z wykorzystaniem wniosków dla rozwoju zawodowego i osobowościowego,
 • świadomego posługiwania się nowoczesną wiedzą i wykorzystywania jej dla potrzeb opieki pielęgniarskiej,
 • samodzielnego poszukiwania wiedzy niezbędnej do podnoszenia jakości świadczonej opieki,
 • przestrzegania praw człowieka z uwzględnieniem kultury i tradycji narodowych oraz   religii,
 • aktywnego uczestnictwa w rozwój zawodu pielęgniarki oraz uczestniczenie w pracy organizacji i stowarzyszeń zawodowych.

Kierunek Pielęgniarstwo – studia II stopnia

Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo trwają nie krócej niż 4 semestry.

Celem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo drugiego stopnia jest przygotowanie kompetentnego pracownika sektora ochrony zdrowia zaopatrzonego w profesjonalną wiedzę szczegółową oraz wysoki poziom umiejętności z przygotowania zawodowego z zakresu pielęgniarstwa.

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

 • posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych;
 • w zakresie umiejętności potrafi:
 1. rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynika­jących ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji,
 2. określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki za­wodowej,
 3. prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniać ich wyniki w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji,
 4. organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki,
 5. organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pa­cjentów, pracowników i organizacji,
 6. wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych),
 7. opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebo­wania pacjentów na opiekę pielęgniarską,
 8. opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,
 9. dokonywać wyboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwią­zywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu pielęgniarstwa,
 10. dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosować wybrane z nich, w zależności od spe­cyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć,
 11. opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.

Kierunek Dietetyka – studia I stopnia

Dietetyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy i mieści się w obszarze nauk medycznych. Kierunek „dietetyka” wykazuje ścisłe powiązanie z takimi kierunkami kształcenia jak: kierunek lekarski i zdrowie publiczne, z którymi łączy je zarówno program nauczania jak i sylwetka absolwenta przygotowanego do prowadzenia działań z zakresu profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, zapobiegania niedożywieniu związanemu z chorobą i prowadzenia oświaty zdrowotnej promującej prawidłowe odżywianie będące ważnym elementem zdrowia publicznego.

Kształcenie jest prowadzone w ramach studiów pierwszego stopnia, trwających 6 semestrów i po ich ukończeniu student uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku „dietetyka”, który bezpośrednio podkreśla związek z obszarem nauk medycznych jest współodpowiedzialność za zdrowie zarówno indywidualnego pacjenta jak i grup ludności oraz poszanowanie zasad etyki zawodowej i uregulowań prawnych obowiązujących pracowników ochrony zdrowia. Podstawowym celem kształcenia na kierunku jest: nauczenie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zapobiegania chorobom żywieniowozależnym, przygotowanie do pracy w poradniach dietetycznych i do współpracy z lekarzem
i pielęgniarką w zakresie planowania żywienia. Ważnym elementem kształcenia jest nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w ocenie stanu odżywienia oraz przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia i systematycznego doskonalenia zawodowego.

Kierunek Wychowanie Fizyczne

Absolwent studiów zawodowych kierunku wychowanie fizyczne otrzyma tytuł licencjata oraz uzyska kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego. W trakcie studiów zdobędzie wiedzę i umiejętności dotyczące pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym, a także samodzielnego planowania, realizacji oraz oceny elementów procesu wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych pozaszkolnych. Będzie także przygotowany do podjęcia pracy związanej z promocją zdrowia i aktywnego wypoczynku w organizacjach i instytucjach kultury fizycznej zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Plan i program studiów uwzględniają treści z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej, dzięki którym absolwent studiów będzie kompetentnie oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego oraz związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej.

Absolwent kierunku Wychowanie Fizyczne jest przygotowany do podjęcia pracy (uwzględniając wybrane specjalności) w:

 • Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych:

przedszkolach i szkołach podstawowych – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej, zgodnie z warunkami uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w określonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej oraz w jednostkach służb mundurowych na stanowisku instruktora wychowania fizycznego i sportu. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w służbach mundurowych, z uwzględnieniem specyfiki wysiłków podejmowanych w warunkach terenowych.

 • Instruktor Rekreacji:

przedszkolach i szkołach podstawowych – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej, zgodnie z warunkami uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w rekreacji fizycznej określonymi przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Ukończenie tej specjalności umożliwia uzyskanie uprawnień instruktora rekreacji, przygotowanie do pracy w instytucjach realizujących zadania sportu powszechnego, rekreacji i turystyki kwalifikowanej.