Poznaj nasze kierunki studiów

Kierownik Projektu poszukiwany!

Data utworzenia: 2 grudnia 2021r.

Kierownik Projektu poszukiwany!

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji Projektu pt. „Małopolska Uczelnia Państwowa – uczelnia dostępna” nr projektu POWR.03.05.00-00-A004/21, ogłaszamy konkurs na stanowisko kierownika projektu.

Główne obowiązki:

 • Nadzór nad całościową realizacją finansową i merytoryczną projektu
 • Nadzór nad harmonogramem realizacji projektu oraz dokumentacją projektową
 • Weryfikacja rezultatów poszczególnych etapów prac, zgodnie z celami, rezultatami i wskaźnikami
 • Bieżący monitoring postępu realizacji projektu i osiąganych rezultatów
 • Zapewnienie zgodności prowadzonych działań z dokumentami strategicznymi, budżetem, harmonogramem projektu oraz umową o dofinansowanie
 • Planowanie, koordynacja oraz nadzorowanie pracy osób zaangażowanych we wdrażanie projektu;
  w szczególności nadzorowanie formalnej i organizacyjnej obsługi uczestników projektu oraz zleceniobiorców i dostawców
 • Dokonywanie podziału zadań merytorycznych między poszczególne osoby
 • Weryfikacja realizowanych i zrealizowanych prac pod względem merytorycznym
 • Zapewnianie wewnętrznej komunikacji z władzami uczelni i instytutami w sprawie realizacji projektu
 • Opracowanie kluczowych dokumentów związanych z realizacją Projektu (w tym: regulaminów, formularzy, dokumentów związanych z organizacją promocji Projektu)
 • Organizowanie rekrutacji i nabór uczestników szkoleń
 • Uczestniczenie i współprowadzenie postępowań zamówień publicznych, związanych z realizacją działań w projekcie tj. w szczególności: szacowanie wartości zamówienia, przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania oraz opisu przedmiotu zamówienia
 • Kontakt z opiekunem projektu i jednostkami nadzorującymi (tj. np. NCBR), instytucjami pośredniczącymi
 • Uczestnictwo w kontrolach projektu prowadzonych przez jednostki zewnętrzne (również po zakończeniu realizacji projektu) tj. wsparcie merytoryczne Wnioskodawcy w trakcie kontroli
 • Przygotowanie propozycji umów zawartych w trakcie realizacji projektu pod względem ich zgodności
  z wnioskiem o dofinansowanie
 • Współpraca z wykonawcami wszystkich zadań w projekcie, w tym przede wszystkim z obsługą księgową
 • Nadzór nad wprowadzaniem danych Uczestników projektu do systemu SL2014 oraz wprowadzaniem danych personelu do bazy w systemie SL2014
 • Zapewnienie zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych, z wytycznymi oraz innymi dokumentami obowiązującymi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  a w szczególności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Wprowadzanie zmian do wniosku o dofinansowanie po uprzednim uzgodnieniu ich z Dyrektorem ds. Ekonomiczno-Finansowych
 • Sporządzanie wniosków o płatność, aktualizacja harmonogramu płatności
 • Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków sprawozdawczych i innych wynikających
  z umowy o dofinansowanie
 • Kierowanie wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego i technicznego oraz sprawowanie kontroli nad zgodnością działań z wnioskiem o dofinansowanie, harmonogramem realizacji projektu, umową o dofinansowanie oraz dokumentami programowymi
 • Przekazywanie informacji o zmianach w harmonogramie, które mają wpływ na zmianę planu finansowego projektu do Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
 • Planowanie działań. Dokonywanie systematycznej kontroli uzyskanych rezultatów i poziomu realizacji wskaźników
 • Zapewnienie przestrzegania na każdym etapie realizacji projektu zasady równości szans kobiet
  i mężczyzn
 • Organizowanie spotkań zespołu roboczego w celu weryfikacji postępu w projekcie
 • Przygotowanie dokumentacji do zakończenia projektu

 

Wykształcenie niezbędne: wykształcenie wyższe

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • warunki pracy przystosowane do osób niepełnosprawnych zatrudnienie na okres realizacji projektu
 • forma nawiązania stosunku pracy: Dodatek zadaniowy/ Umowa zlecenie

 

Wymagania konieczne:

 • znajomość funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • umiejętność obsługi programów komputerowych Pakietu Microsoft Office
 • znajomość narzędzi do zarządzania projektami
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • znajomość funkcjonowania MUP Oświęcim
 • umiejętność dobrej organizacji pracy oraz umiejętność pracy z zespołem

 

Wymagania pożądane:

 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, jak również Podręcznika „Jak wdrażać Ustawę o dostępności?” (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/86832/Poradnik_wdrazanie.pdf)
 • zdolność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • odpowiedzialność, komunikatywność, systematyczność w wykonywanych obowiązkach
 • umiejętność kreatywnego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych – załącznik nr 1
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – załącznik nr 2
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3
 • podpisana klauzula RODO – załącznik nr 4
 • oświadczenie: Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 • Kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności

 

Postanowienia końcowe:

− Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do MUP w Oświęcimiu po upływie terminu nie będą rozpatrywane

− Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, o których zostaną powiadomieni telefonicznie lub z za pomocą poczty elektronicznej

− Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej MUP
w Oświęcimiu

− Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyn

− Złożonych dokumentów aplikacyjnych do MUP w Oświęcimiu nie zwraca, dane zbierana są wyłącznie na potrzeby niniejszej rekrutacji

− Komplet dokumentów należy złożyć w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego
w Oświęcimiu, ul. Kolbego 8, pok. 1.13 Kancelaria Uczelni Collegium Primum w terminie 13.12.2021r.-16.12.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu 20.12.2021r.

Ogloszenie-kierownik projektu (pdf)


Dokumenty do pobrania:

 

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4