Poznaj nasze kierunki studiów

Kolejne posiedzenie Rady Praktyków i Nauki

Data utworzenia: 15 marca 2019r.

Kolejne posiedzenie Rady Praktyków i Nauki

W dniu 14 marca 2019 r.  odbyło się kolejne posiedzenie Rady Praktyków i Nauki działającej przy Instytucie Zarządzania i inżynierii produkcji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu. Reprezentowane były władze miasta (Wiceprezydent Miasta Oświęcim p. Krzysztof Kania), władze gminy (Z-ca Wójta Gminy Oświęcim p. Halina Musiał), przedstawiciele nauki (nauczyciele akademiccy uczelni) oraz przedsiębiorcy (Prezes Przedsiębiorstwa Maszyn i Urządzeń OMAG sp. z o.o. p. Łukasz Dziędziel, Dyrektor Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej sp. z o.o. p. Agnieszka Kmiecik).

Otwarcia posiedzenia dokonała Dyrektor Instytutu dr Joanna Stuglik. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Dziędziel poprosił o zatwierdzenie porządku obrad, w którym znalazły się zagadnienia związane z tematami aktualnie najistotniejszymi dla rozwoju kierunków kształcenia. Dyrektor Instytutu przedstawiła, jakie zmiany w planach studiów dla realizowanych przez Instytut kierunkach kształcenia zostały wprowadzone dzięki pracom Rady.

W kolejnym punkcie obrad dr Joanna Stuglik zaprezentowała przebieg i rezultaty wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w roku 2018. Pani Dyrektor  podkreśliła, że  osoby wizytujące wyraziły duże uznanie  dla dbałości władz Instytutu o ścisły kontakt z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz przyznały prawo do prowadzenia kierunku ZIP na kolejne 6 lat.  W tym miejscu dr Joanna Stuglik podziękowała wszystkim za wkład, jaki wnoszą w ten ważny aspekt funkcjonowania Uczelni.

Następnie podczas spotkania przedstawiono prezentację planowanego, nowego kierunku studiów – Ekonomii II stopnia, który miałby zostać uruchomiony począwszy od 01.10.2019 r. Wszyscy  zebrani wyrazili swoje poparcie dla propozycji Instytutu, z aprobatą zostały przyjęte także proponowane specjalności oraz program studiów uwzględniający zajęcia również w języku angielskim. W efekcie burzliwej dyskusji określono ponadto  konkretne propozycje nowych specjalności, a także najważniejszych ich elementów, szczególnie dla prowadzonego kierunku Zarządzanie studia I stopnia.

Posiedzenie zakończył Przewodniczący Rady  Prezes Fabryki Maszyn i Urządzeń OMAG sp. z o.o. Pan Łukasz Dziędziel, który podziękował za przybycie oraz owocne obrady.