Poznaj nasze kierunki studiów

Kolejne spotkanie Komitetu Monitorującego Rynek Pracy

Data utworzenia: 19 listopada 2019r.

Kolejne spotkanie Komitetu Monitorującego Rynek Pracy

W dniu 18 listopada 2019 r. w naszej Uczelni odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Monitorującego Rynek Pracy. Zespół powołany został w związku z realizacją projektu pt.„Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu” w ramach konkursu POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17.

Podstawowym celem działalności Komitetu jest analiza sygnałów płynących z otoczenia społeczno-gospodarczego oraz ocena raportów i innych dokumentów monitoringowych związanych z oczekiwaniami pracodawców oraz studentów.

W spotkaniu uczestniczyli Przedstawiciele Władz Uczelni: Prorektor ds. Studentów dr n. o zdr. Sonia Grychtoł, Prorektor ds. Nauczania i Ogólnych dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak, Kwestor mgr Justyna Kuglin. Gośćmi naszej Uczelni byli przedstawiciele następujących instytucji i firm: Urząd Miasta Oświęcim, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o. Uczestnikami zebrania byli także pracownicy Uczelni: Doradca zawodowy Elżbieta Pikania, Przedstawiciel Akademickiego Biura Karier mgr Lidia Pietras oraz referent ds. administracyjnych mgr Anna Pawlica. Spotkanie prowadziła Kierownik projektu dr Bożena Tyran.

Podczas zebrania omówiono m.in. zagadnienia związane z oczekiwaniami rynku pracy i możliwościami społeczno-edukacyjnymi Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Ponadto przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów i pracodawców, których celem było opracowanie półrocznych analiz i rocznych rekomendacji dla Uczelni.

Następne spotkanie Komitetu Monitorującego Rynek Pracy zaplanowane zostało na pierwsze półrocze 2020 r.