Poznaj nasze kierunki studiów

Konferencja naukowo – szkoleniowa „Ewolucja pielęgniarstwa w XXI wieku – wyzwania, potrzeby, zagrożenia”

Data utworzenia: 28 maja 2018r.

Konferencja naukowo – szkoleniowa „Ewolucja pielęgniarstwa w XXI wieku – wyzwania, potrzeby, zagrożenia”

W dniach 14-15 maja 2018 roku odbyła się w murach naszej Uczelni Konferencja naukowo-szkoleniowa pt.: „Ewolucja pielęgniarstwa w XXI wieku – wyzwania, potrzeby, zagrożenia” zorganizowana przez Instytut Pielęgniarstwa.

Konferencję otworzył JM Rektor prof. zw. dr hab. W. Stankowski, wskazując za istotną, ideę konstruowania i prezentowania tak ważnych treści we wzniosłej formie spotkań konferencyjnych. Następnie rozpoczął się panel wykładowy, moderowany przez prof. PWSZ Z. Krowickiego. Pierwszą prelekcję wygłosiła dr Sonia Grychtoł, opiewającą tematykę społecznego odbioru pielęgniarstwa. W swoim niezmiernie ciekawym wystąpieniu zaprezentowała, w jaki sposób dynamiczny rozwój cywilizacji oraz postęp w nauce i praktyce ochrony zdrowia kierunkuje nowe sposoby postrzegania zawodu pielęgniarki. Wskazała na problemy, z którymi boryka się współczesne pielęgniarstwo, w szczególności zwracając uwagę na utrudnione komunikowanie oraz problemy organizacyjne w zarządzaniu kadrą.

Drugim z prelegentów był dr Tomasz Iwański. Pan doktor przedstawił fenomen zjawiska przemocy emocjonalnej jako problem, wpływający na postrzeganie pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym. Ogromnym zainteresowaniem słuchaczy cieszyło się uwidocznienie oddziaływania doświadczanej przemocy na płaszczyznę psychosomatyczną organizmu, jak również ujawnienie mechanizmów funkcjonujących w relacjach interpersonalnych, fundamentalizujących stereotypy postrzegania pielęgniarek.

Trzecią prelekcję wygłosiła dr Iwona Malinowska – Lipień, wiceprzewodnicząca Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie. Pani doktor zaprezentowała w sposób niezwykle ciekawy i bardzo przystępny rolę samorządu zawodowego, w ujęciu nowoczesnego pielęgniarstwa.

Ostatnią z prelekcji panelu wykładowego, wygłosiła dr Zofia Prażak. Tematyka wystąpienia opiewała bezpieczeństwo w pracy nowoczesnej pielęgniarki oraz charakterystykę zagrożeń z jakimi konfrontują się osoby wykonujące ten zawód.

W wywołanej dyskusji wszyscy zgodnie opowiedzieli się za wygłoszeniem następujących postulatów:

– konieczne jest budowanie medialnego wizerunku pielęgniarki samodzielnej i profesjonalnej, niwelujące stereotypowe postrzeganie przedstawicieli tejże profesji jako zawodu pomocniczego i podległego

– niezwykle istotnym jest wprowadzenie systemu superwizji i porad psychologicznych w środowisku pielęgniarskim, w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym oraz przeciwdziałaniu odczuwania syndromu stresu pourazowego (PTSD) i wtórnego syndromu stresu pourazowego (SPTSD)

– z uwagi na progres ewolucyjny w obrębie pielęgniarstwa, jak również oczekiwania społeczne oraz rozwiązania polityki zdrowotnej, konieczne jest wprowadzenie w system opieki zdrowotnej zawodu opiekuna medycznego, który będzie mógł wykonywać delegowane czynności higieniczno – opiekuńcze.

 

W drugim dniu uczestnicy Konferencji zaproszeni zostali na warsztaty, na których mgr Adrian Drdzeń prezentował sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacji kryzysowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy pielęgniarki. W żywiołowej i serdecznej atmosferze, wypełnionej pozytywną energią, uczestnicy zapoznali się z mechanizmami teorii przywiązania, jak również poznali techniki niwelujące problemy we wzajemnej komunikacji.

 

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom Konferencji, jak również organizatorom, a w szczególności Szanownym Prelegentom.

autor: dr Tomasz Iwański