Poznaj nasze kierunki studiów

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Strony Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej Uczelni zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Uczelni https://uczelniaoswiecim.edu.pl/

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona uczelni jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

  • Część artykułów publikowana jest w formie załącznika (skanu)
  • Część zdjęć nie posiada opisów alternatywnych
  • Część plików wideo nie posiada audiodeskrypcji i napisów
  • Część artykułów ma wstawione niepoprawne formatowanie zewnętrzne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-01-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. Kolbego 8; tel. 033 842 98 01, 033 842 98 05; faks 033 843 05 30
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Adrian Olek telefon: 338429850, e-mail: dzial.it@uczelniaoswiecim.edu.pl
Kontaktować się można także z Koordynatorem dostępności, którym jest: dr Jadwiga Oleksy e- mail: jadwiga.oleksy@mup.edu.pl, telefon 338429825
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Uczelnia zlokalizowana jest w Oświęcimiu przy ul. Kolbego 8. Do uczelni można dojechać komunikacją publiczną autobusami nr 1,16,18,19, 25, 26, 27, 28, 29.

Przed każdym budynkiem uczelni wyznaczone są miejsca parkingowe dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Collegium Primum

Do budynku prowadzą wejścia od strony al. im. rtm. W. Pileckiego (plac główny uczelni) jak i od strony budynku Collegium Inventorum. Na schodach przy wejściu do budynku zamontowano poręcze. Wejście dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się obok wejścia głównego tuż przy miejscu parkingowym dla osób z niepełnosprawnością. Na poszczególne kondygnacje można dostać się za pomocą dźwigu osobowego (uwaga przy przywołaniu dźwigu a także w trakcie jazdy należy cały czas trzymać przyciśnięty przycisk). Na wszystkie kondygnacje z wyjątkiem poddasza można dojechać dźwigiem osobowym wyposażonym w system zapowiadania głosowego. Przy wejściu zamontowano wideodomofon, przez, który w razie potrzeby można wezwać pomoc.

Korytarze i drzwi w budynku posiadają szerokość umożliwiającą swobodne poruszanie osobie na wózku.

Biuro Obsługi Studentów Niepełnosprawnych znajduje się na wysokim parterze w pokoju nr 114. Do Biura od drzwi wejściowych oraz od wyjścia z dźwigu prowadzi ścieżka naprowadzająca.

Pomieszczenia posiadają dodatkowe oznaczenia w alfabecie Brajla.

Na wysokim parterze zamontowano również kiosk informacyjny dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. W korytarzu umieszczono krzesło do ewakuacji.

Na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem poddasza zlokalizowana jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

W pomieszczeniach Biura Obsługi Studentów Niepełnosprawnych oraz w Kancelarii ogólnej zamontowano pętlę indukcyjną. W budynku można wypożyczyć przenośną pętlę indukcyjną wspomagającą osoby używające aparaty słuchowe.

Po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty – można porozumieć się w Polskim Języku Migowym.

Na teren budynku można wejść z psem asystującym pod warunkiem, że posiada on certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Pies asystujący musi być wyposażony w uprząż. Na uprzęży w widocznym miejscu musi być umieszczony napis „pies asystujący”.

Collegium sub Horologio

Do budynku prowadzi wejście od strony al. im. rtm. W. Pileckiego (plac główny uczelni) Wejście dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się obok wejścia głównego. Na poszczególne kondygnacje można dostać się za pomocą dźwigów osobowych zainstalowanych w budynku. Jedynie do dwóch sal wykładowych na najwyższej kondygnacji brak jest możliwości wjechania przez osobę poruszająca się na wózku.

Korytarze i drzwi w budynku posiadają szerokość umożliwiającą swobodne poruszanie osobie na wózku.

Na wszystkich kondygnacjach zlokalizowana jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością. W korytarzu umieszczono krzesło do ewakuacji.

W budynku można wypożyczyć przenośna pętlę indukcyjną wspomagająca osoby używające aparaty słuchowe.

Na wysokim parterze zamontowano kiosk informacyjny dostępny dla osób z niepełnosprawnością. W korytarzu umieszczono krzesło do ewakuacji.

Po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty – można porozumieć się w Polskim Języku Migowym.

Na teren budynku można wejść z psem asystującym pod warunkiem, że posiada on certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Pies asystujący musi być wyposażony w uprząż. Na uprzęży w widocznym miejscu musi być umieszczony napis „pies asystujący”.

Collegium Inventorum

Wejście główne jest wejściem dostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na poszczególne kondygnacje można dostać się za pomocą dźwigów osobowych zainstalowanych w budynku. Do wszystkich pomieszczeń i na wszystkie kondygnacje możne dostać się osoba poruszająca się na wózku.

Na wszystkich kondygnacjach zlokalizowana jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Korytarze i drzwi w budynku posiadają szerokość umożliwiającą swobodne poruszanie osobie na wózku.

W budynku można wypożyczyć przenośną pętlę indukcyjną wspomagającą osoby używające aparaty słuchowe.

Na parterze zamontowano kiosk informacyjny dostępny dla osób z niepełnosprawnością. W korytarzu umieszczono krzesło do ewakuacji.

Po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty – można porozumieć się w Polskim Języku Migowym.

Na teren budynku można wejść z psem asystującym pod warunkiem, że posiada on certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Pies asystujący musi być wyposażony w uprząż. Na uprzęży w widocznym miejscu musi być umieszczony napis „pies asystujący”.

Dom Akademicki

Dom Akademickii zlokalizowany jest przy ul. Górnickiego 9. Na tyłach budynku znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście dostępne dla osób poruszających się na wózku, znajduje się od strony ulicy. Aby wejść do budynku, osoba nieposiadająca karty, może wezwać portiera przez zamontowany przy drzwiach domofon.

Na parterze budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Na wyższe kondygnacje można dostać się za pomocą windy. Na pierwszym piętrze znajduje się pokój dostosowany dla osoby poruszającej się na wózku, wraz z węzłem sanitarnym.

Po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty – można porozumieć się w Polskim Języku Migowym.

Na teren budynku można wejść z psem asystującym pod warunkiem, że posiada on certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Pies asystujący musi być wyposażony w uprząż. Na uprzęży w widocznym miejscu musi być umieszczony napis „pies asystujący”.