Poznaj nasze kierunki studiów

Informacja dla studentów, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium socjalnego

DOCHODY NIEOPODATKOWANE – nowe oświadczenie

Szanowni Państwo,

Ze względu na poszerzenie katalogu dochodów nieopodatkowanych, zwracamy się z uprzejmą prośbą aby każdy z Państwa oraz każdy pełnoletni członek Państwa rodziny, który został wykazany we wniosku o przyznanie pomocy materialnej, do dnia 22 listopada br., wypełnił nowe oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (tj. w 2015 roku) i złożył go w pokoju 2.14 CP (wzór oświadczenia został załączony poniżej). Druki dostępne są również na stoliku przed pokojem 2.14 CP).

Zwraca się szczególną uwagę, na to że w oświadczeniu wymienionym powyżej pojawiły się nowe kategorie dochodu nieopodatkowanego, m.in.:

· kwoty otrzymywane na podstawie art. 27f ust, 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (inaczej zwrot nieodliczonej nadwyżki ponad kwotę, którą Państwo/rodzice odliczyli lub też cała wartość ulgi na dziecko – PiT UZ);

· świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693.);

· świadczenie rodzicielskie;

· zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Szczegółowych informacji na temat pomocy materialnej dla studentów PWSZ Oświęcim udziela Agnieszka Borowczyk (pokój 2.14 CP, tel. 33/ 842 98 56 wew. 156, e-mail: stypendium@pwsz-oswiecim.edu.pl).