Poznaj nasze kierunki studiów

Informacja dla studentów z I-go roku

Szanowni Studenci I roku!
Prosimy o deklarację wyboru formy realizacji przedmiotu: „Wychowanie fizyczne” w
semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 do dnia 16 stycznia 2017 roku (studenci stacjonarni oraz niestacjonarni).
W Sekretariatach poszczególnych Instytutów znajdują się listy z deklaracją wyboru formy zajęć. Do wyboru są następujące zajęcia:
– zajęcia na sali gimnastycznej (Miejskie Gimnazjum nr 3, 32-600 Oświęcim),
– zajęcia na salce gimnastycznej – gimnastyka korekcyjna, fitness (salka gimnastyczna
budynek PWSZ Collegium Primum),
– zajęcia w ramach kursu samoobrony (salka gimnastyczna budynek PWSZ Collegium
Primum),
– zajęcia na basenie w Brzeszczach.
Uwaga!
Nie ma formuły zwolnienia z zajęć, gdyż student nie zrealizowałby programu studiów.
Dla studentów niezdolnych do ćwiczeń fizycznych z powodu stanu zdrowia
(udokumentowanego zaświadczeniem lekarskim), przewidziano zajęcia korekcyjno kompensacyjne lub osoby te będą realizowały program teoretycznie podczas tych zajęć. W takich przypadkach prosimy lekarza o zalecenia co do intensywności dostępnego dla studenta wysiłku fizycznego oraz podania ograniczeń w zakresie podejmowania czynności ruchowych. W przypadku nie złożenia deklaracji, studentowi zostanie losowo przydzielona forma zajęć.