Poznaj nasze kierunki studiów

Informacje dotyczące stypendium

Szanowni Studenci.

Uprzejmie informuję, że uległy zmianie stawki stypendiów i zapomogi (zarządzenie nr 31/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcim iu z dnia 16 maja 2017 rok).

Zgodnie z § 2 wyżej wspomnianego zarządzenia osoby, które z dniem wejścia w życie niniejszej zmiany zarządzenia otrzymują już świadczenia z Funduszy Pomocy Materialnej, będą otrzymywały je w dotychczasowej wysokości, jednakże mogą one złożyć do właściwego organu wniosek o zmianę decyzji w zakresie przyznanej pomocy materialnej, za okres od 1 maja 2017 r. do oznaczonego w decyzji momentu określającego zakończenie pobierania świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej.

 

Osoby zainteresowane zmianą decyzji proszone są o kontakt (najlepiej osobisty) z Działem Nauczania i Spraw Studenckich (p. 1.14 CP).

pobraneZarządzenie nr 31-2017 w sprawie wysokości stypendiów na semestr letni 2016/2017 (zmiana kwot)