Poznaj nasze kierunki studiów

Pomoc materialna dla studentów na semestr zimowy 2017/2018

Szanowni Studenci.

Informuję, że student, w którego rodzinie dochód netto przypadający na osobę, nie przekracza kwoty 1000 zł, może złożyć wniosek o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego.

Natomiast studenci, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają prawo do stypendium specjalnego.

Zaś student, który uzyskał wysoką średnią ocen w poprzednim roku akademickim lub posiada osiągnięcia artystyczne/sportowe/naukowe może złożyć wniosek o przyznanie stypendium rektora.

Wnioski przyjmowane są w pokoju 1.14 (CP) do 10 października br. (szczegółowy harmonogram przyjmowania dokumentów znajduje się poniżej).

W celu usprawnienia rozpatrywania wniosków stypendialnych zaleca się osobiste ich składanie przez studentów.

W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony student zostaje pisemnie wezwany do dokonania niezbędnych poprawek lub uzupełnień wniosku. Nieusunięcie wskazanych braków wniosku skutkuje pozostawieniem go bez rozpoznania (szczegółowe informacje w Regulaminie).

Jeśli będą problemy z wypełnieniem wniosków/oświadczeń to bardzo proszę o kontakt (najlepiej mailowy: stypendium@pwsz-oswiecim.edu.pl).

Druki ww. wniosków oraz niezbędnych załączników/oświadczeń są wyłożone na regale przed Działem Nauczania i Spraw Studenckich.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://uczelniaoswiecim.edu.pl/studia/stypendia/informacje-ogolne/


HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Terminy dla studentów I, II, III i IV roku studiów

  • 25-29.09.2017 r. godz. 7.00-15.00
  • 02.10.2017 r. godz. 7.30 – 15.30
  • 04-06.10.2017 r. godz. 7.30 – 15.30
  • 09-10.10.2017 r. godz. 7.30 – 15.30

Dodatkowe terminy dla studentów I roku studiów

  • 11-13.10.2017 r. godz. 7.30 – 15.30
  • 17-20.10.2017 r. godz. 7.30 – 15.30

WAŻNE !

Osobie, która po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje ona studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. [Art. 184 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym]