Poznaj nasze kierunki studiów

Stypendium na semestr letni 2016/2017

Wnioski o przyznanie wsparcia materialnego rozpatrywane są przez Komisję Stypendialną dwa razy w ciągu roku akademickiego, tj. w październiku i marcu.

Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu pomocy materialnej na semestr letni 2016/2017 wraz z oświadczeniami i zaświadczeniami, należy złożyć w pokoju 1.14 Collegium Primum do 28 lutego (zgodnie z regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ Oświęcim). Student, który złoży wniosek po terminie, może otrzymać świadczenia pomocy materialnej, pod warunkiem, że wniosek został złożony do momentu rozdysponowania środków przeznaczonych na ten cel, w przeciwnym razie decyzja będzie odmowna, pomimo spełnienia przez studenta kryteriów uprawniających do ich otrzymania.

W celu usprawnienia rozpatrywania wniosków stypendialnych zaleca się osobiste ich składanie przez studentów.

W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony student zostaje pisemnie wezwany do dokonania niezbędnych poprawek lub uzupełnień w terminie 7 dni. Nieusunięcie wskazanych braków skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Student, który otrzymał stypendium socjalne w semestrze zimowym i będzie ubiegał się o stypendium socjalne na semestr letni, a w sytuacji jego rodziny:

  • nastąpiły zmiany w związku z utratą, uzyskaniem dochodu lub innymi zmianami powodującymi zmianę wysokości dochodu, który stanowił podstawę przyznania
    i naliczania stypendium socjalnego w semestrze zimowym, zobowiązany jest złożyć wniosek według wzoru do niniejszego regulaminu (zał. nr 4), wniosek o ponowne przeliczenie dochodu (zał. nr 14), wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi zmianę/y;
  • nie nastąpiły zmiany, które miałyby wpłynąć na zmianę wysokości dochodu, który stanowił podstawę przyznania i naliczania stypendium socjalnego na semestr zimowy, zobowiązany jest złożyć na semestr letni wniosek według wzoru do niniejszego regulaminu (zał. nr 4) wraz ze stosownym oświadczeniem (zał. nr 17).

Natomiast student, który otrzymał stypendium rektora w semestrze zimowym i będzie ubiegał się o przyznanie tego świadczenia  na semestr letni, zobowiązany jest złożyć wniosek według wzoru do niniejszego regulaminu (zał. nr 7 lub 8[1]) wraz ze stosownym oświadczeniem (zał. nr 18).

Znów student, który otrzymał stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym i będzie ubiegał się o przyznanie stypendium specjalnego na semestr letni, zobowiązany jest złożyć wniosek według wzoru do niniejszego regulaminu (zał. nr 5).

 

[1] dot. tylko studentów I roku studiów drugiego stopnia