Poznaj nasze kierunki studiów

Nauczyciele akademiccy z Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych na Erasmusie w Czechach

Data utworzenia: 5 czerwca 2024r.

Panie profesor pozują do zdjęcia

W dniach 27-31 maja 2024 roku prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur i dr hab. Anna Szafrańska, prof. MUP z Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych zrealizowały tygodniowy wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus+ do Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu, Wydziału Pedagogicznego/Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta (Republika Czeska), mający głównie na celu zainicjowanie współpracy dydaktycznej i badawczej.

Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu jest uczelnią z wieloletnią tradycją. Został założony w XVI wieku i jest najstarszą uczelnią na Morawach i drugim najstarszym Uniwersytetem w Republice Czeskiej. Jest ponadto jednym z głównych środkowoeuropejskich ośrodków edukacyjnych i badawczych, osiągającym europejskie i światowe wyniki w wielu dziedzinach.

W trakcie tygodniowego pobytu szkoleniowego panie profesor podjęły współpracę w zakresie:

  • wymiany dydaktycznej i szkoleniowej studentów oraz nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+,
  • możliwości prowadzenia badań i wspólnych projektów badawczych w obszarze edukacji w polskich i czeskich placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach kultury) i uczelniach wyższych,
  • przygotowania wspólnych publikacji w indeksowanych czasopismach naukowych,
  • współorganizacji międzynarodowych konferencji naukowych,
  • budowania sieci dydaktycznej i naukowej współpracy.

W ramach wyjazdu zapoznały się również z programami kształcenia realizowanymi na Wydziale Pedagogicznym oraz w poszczególnych Katedrach UP, jak również wzięły udział w posiedzeniu Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz licznych spotkaniach z pracownikami Wydziału, w tym z koordynatorką programu Erasmus+ Uniwersytetu im. Palackiego – PaedDr. Aleną Jůvová, Ph.D. oraz doc. PhDr. Martiną Fasnerová, Ph.D. z Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Dodatkowo hospitowały zajęcia w uczelnianym przedszkolu ćwiczeń oraz w niższych klasach szkoły podstawowej. Przeprowadziły również szkolenia dla studentów i nauczycieli akademickich na temat:

  • tożsamości kulturowej i edukacyjnej z perspektywy społeczności szkół z polskim językiem nauczania w wybranych krajach europejskich (przykład Austrii, Czech, Francji i Niemiec);
  • umiejętności nauczycieli akademickich i możliwości wykorzystania ich zasobów e-learningowych w procesie dydaktycznym;
  • edukacji dzieci i młodzieży w środowiskach zróżnicowanych kulturowo;
  • tożsamość kulturowej i edukacji młodych uczących się w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Polsko-czeskie studium porównawcze;
  • warsztatów z zakresu edukacji międzykulturowej.
Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu Panie profesor pozują do zdjęcia