Poznaj nasze kierunki studiów

Szkolenie dla studentów I roku dot. praw i obowiązków studenta – PILNE

Data utworzenia: 11 grudnia 2023r.

W najbliższy wtorek, 12 grudnia 2023 r. o godzinie 13.15 w Auli im. Kazimierza Piechowskiego odbędzie się obowiązkowe szkolenie z praw i obowiązków studenta dla wszystkich Studentów I roku. Szkolenie organizuje Samorząd Studencki MUP. Spotkanie potrwa ok. 1,5 godz. Obecność obowiązkowa.

Wszyscy studenci I roku, którzy w tym dniu będą na zajęciach w Uczelni będą mieli szkolenie w formie stacjonarnej. Dla pozostałych zostanie uruchomiona transmisja online na platformie MSOffice. Proszę prowadzących o umożliwienie udziału w szkoleniu.

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzFkYTIxNGItNDhmMy00OWYwLWE4YjEtNDM4MGM4NGI5NjAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fb55c535-2750-4e88-a510-56e1d14bb889%22%2c%22Oid%22%3a%22a5063f74-3acc-4658-8e49-d6bfa07b88c7%22%7d