Poznaj nasze kierunki studiów

Rok I – ważna informacja

Data utworzenia: 11 stycznia 2017r.

Każdy student, aby został dopuszczony do zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych musi posiadać:
1. Książeczkę sanitarno – epidemiologiczną
2. Badanie anty HBs typu B.

UWAGA !!!  jeżeli jest wynik ujemny należy ponownie wykonać szczepienie.

Kserokopie w/w dokumentów student jest zobowiązany dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Pielęgniarstwa w nieprzekraczalnym terminie

do 12 stycznia 2017 roku.

aby uzyskać zwrot opłaty za wyrobienie książeczki i badań student powinien złożyć w Kwesturze PWSZ pok. 3.17 :

1. Oświadczenie o numerze konta, na który ma być przelany zwrot kwoty oraz

2. Oryginał Faktury za badania lub książeczkę

W tytule faktury:  imię i nazwisko studenta, który wykonywał dane badania i je opłacił.

 

wwOświadczenie o numerze konta