Poznaj nasze kierunki studiów

Ogłoszenie naboru kadry dydaktycznej do realizacji zadań w Projekcie „Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

Data utworzenia: 4 lutego 2020r.

Ogłoszenie naboru kadry dydaktycznej do realizacji zadań w Projekcie „Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

 

Ogłoszenie naboru kadry dydaktycznej do realizacji zadań w Projekcie

„Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

w oparciu o umowę nr: POWR.03.01.00-00-T112/18,

realizowanego w latach 2019-2021

przez Małopolską Uczelnię Państwową im. rotmistrza W. Pileckiego
w Oświęcimiu

 

 Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu im. rtm. W. Pileckiego ogłasza konkurs naboru kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć muzyczno-rytmicznych w ramach projektu Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji u dzieci z obszaru wiejskiego/miejskiego w obszarze matematyczno – przyrodniczym, posługiwania się językami obcymi, ICT, rozumienia i kreatywności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Projekt przewiduje także podniesienie poziomu kompetencji społecznych i wychowawczych u rodziców, poprzez udział w zajęciach dydaktycznych organizowanych w tymsamym czasie co zajęcia dla dzieci.

Projekt realizowany będzie w latach 2019 – 2021 i będzie składał się z trzech cykli. Projekt przewiduje wsparcie 216 dzieci w  wieku 6-16 lat oraz 75 Rodziców,

Zajęcia będą odbywały się średnio 2 razy w miesiącu, w soboty od godziny 9.30 do 13.00. Kalendarz spotkań  jest dostępny na stronie Uczelni www.uczelnia.pwsz-oswiecim.edu.pl.

 

Obowiązki:

Główne obowiązki w przypadku prowadzenia zajęć dla rodziców:

 • Opracowanie tematów zajęć z zakresu rytmiki-muzyki wraz z efektami uczenia się;
 • Przeprowadzenie zajęć/warsztatów zgodnie z założonymi efektami uczenia się w wyznaczonym przez Kierownika Projektu terminie;
 • Sprawdzenie obecności i podpisanie list obecności;
 • Opracowanie i złożenie dokumentów podsumowujących zajęcia/warsztaty u Kierownika Projektu bądź w Dziale Projektów.

Główne obowiązki w przypadku prowadzenia zajęć dla dzieci:

 • Opracowanie tematów zajęć, dostosowanych stopniem trudności do danej grupy wiekowej (6-9, 10-12,13-16) wraz z efektami uczenia się;
 • Opracowanie, przeprowadzenie w dniu zajęć testów diagnozy wstępnej i końcowej umożliwiających określenie poziomu osiągnięcia założonych efektów kształcenia;
 • Przeprowadzenie zajęć/warsztatów zgodnie z założonymi efektami uczenia się w wyznaczonym przez Kierownika Projektu terminie;
 • Sprawdzenie obecności i podpisanie listy;
 • Dokonanie wpisu w indeksie każdego uczestnika;
 • Zrobienie zdjęć uczestnikom (dokumentując wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych,  aktywności uczestników i wykonanych przez nich wytworów) ;
 • Pełnienie opieki nad uczestnikami podczas zajęć, w trakcie przerw i 10 minut po ostatnich zajęciach;
 • Opracowanie i złożenie dokumentów podsumowujących zajęcia/warsztaty u Kierownika Projektu bądź w Dziale Projektów.

Specyfika pracy:

 • Zajęcia/warsztaty w soboty pomiędzy 9.30 a 13.00;
 • Praca przy komputerze/drukowanie niezbędnych materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć;
 • Bezpośredni kontakt z rodzicami/lub dziećmi w wieku 6-16 lat.

Wymagania konieczne:

 • Umowa o pracę w Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu im. rtm. W. Pileckiego;
 • Wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki;
 • Wykształcenie muzyczne;
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć muzyczno-rytmicznych;
 • W przypadku prowadzenia zajęć dla dzieci, doświadczenie w pracy z dziećmi.

Wymagania pożądane:

 • Życzliwy stosunek do uczestników projektu, nastawienie na współpracę i pomoc;
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • Odpowiedzialność, komunikatywność i sumienność w wykonywanych obowiązkach;
 • Nastawienie na realizację wyznaczonych zadań.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (życiorys zawodowy, kwestionariusz osobowy);
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;
 • Dokumenty potwierdzające dorobek kandydata (kserokopie posiadanych dyplomów
  o nadaniu stopni i tytułów naukowych);
 • Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • Propozycję tematyki zajęć;
 • Podpisana klauzula dotycząca regulacji RODO: załącznik nr 9 do Komunikatu Rektora nr 10/2018 z dnia 1 października 2018 roku;e Organizacji i Kadr do 11.02.2020 r. godz 15.00 pokój 1.12 Collegium Primum. KLAUZULA-RODO-zał.-nr-9
 • Oświadczenie do klauzuli informacyjnej dotyczącej regulacji RODO: Załącznik nr 10 do Komunikatu 6/2018 z dnia 7 czerwca.
 • OŚWIADCZENIE-RODO-zał.-10

Rozstrzygnięcie konkursu 14.02.2020r.

 

 

Kierownik Projektu OUMO

Dr Justyna Dąbrowska