Poznaj nasze kierunki studiów

Ogłoszenie o naborze wniosków do programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Solidarni z Ukrainą

Data utworzenia: 12 maja 2022r.

Ogłoszenie o naborze wniosków do programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Solidarni z Ukrainą

 

Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

ogłasza nabór wniosków do Programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Solidarni z Ukrainą.

 

 1. Beneficjent Programu:

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

 

 1. Uczestnicy Programu:

Osoby, które są obywatelami Ukrainy i przybyli do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku, a także byli studentami ukraińskich uczelni w roku akademickim 2021/2022.

 

 1. Cel Programu:

umożliwienie uczestnikom Programu Solidarni z Ukrainą kontynuowania studiów

 

 1. Działania w ramach Programu oraz warunki udziału w Programie:
 • przyjęcie uczestników Programu na studia w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ze zwolnieniem z wszelkich opłat w semestrze letnim;
 • zapewnienie udziału w bezpłatnych formach kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 15 godzin zajęć tygodniowo – kurs języka polskiego;
 • wypłata stypendiów dla uczestników Programu. Wypłata stypendium dla uczestnika Programu jest obligatoryjna przez cały okres, w którym uczestnik bierze udział w działaniu(ach) opisanych w punktach 1-2 oraz przebywa na terytorium Polski;
 • zapewnienie opieki psychologicznej i prawnej związanej z kształceniem.

 

 1. Czas trwania Programu:

Program trwa do 30 września 2022 r.

 

 1. Inne postanowienia:
 • uczestnicy Programu, w okresie objęcia ich wsparciem w ramach Programu, nie mogą pobierać innego stypendium o charakterze socjalnym, w tym stypendiów wskazanych w art. 86 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2022 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574);
 • uczestnicy działań realizowanych w Programie mogą jednocześnie być objęci tylko jedną formą wsparcia obejmującą jedno z działań wskazanych w punktach 4. 1) – 2) oraz wypłatę stypendium i zapewnienie opieki psychologicznej i prawnej związanej z kształceniem w jednej uczelni/instytucie

Aby zgłosić się do programu należy wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy dostarczyć do Kancelarii Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu (ul. Kolbego 8, Oświęcim, pok. 1.13 bud. Collegium Primum).

Nabór trwa od 13.05.2022 roku do wyczerpania limitu miejsc, nie później jednak niż do 30 września 2022 r.

formularz zgłoszeniowy (pdf)


Program jest realizowany w oparciu o zlecenie Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia.


Оголошення про конкурс заявок на програму Національного агентства академічних обмінів «Солідарні з Україною».

 

Ректор Малопольського державного університету. ім. В. Пілецького в Освенцимі

оголошує конкурс на участь у програмі Національного агентства академічних обмінів

Солідарні з Україною.

 

 1. Бенефіціар програми:

Малопольський державний університет. імені Вітольда Пілецького в Освенцимі

 

 1. Учасники програми:

Особи, які є громадянами України, які прибули до Польщі не раніше 24 лютого 2022 року, а також були студентами українських ВНЗ-ів у 2021/2022 навчальному році.

 

 1. Мета Програми:

надання можливості учасникам Програми «Солідарні з Україною» продовжити навчання

 

 1. Заходи в рамках Програми та умови участі в Програмі:
 • прийом учасників Програми до навчання в Малопольському державному університеті ім. Вітольда Пілецького в Освенцимі зі звільненням від усіх оплат у літньому семестрі;
 • забезпечення участі у безкоштовних формах навчання в обсязі не менше 15-ти годин занять на тиждень – курс польської мови;
 • виплата стипендій учасникам Програми. Виплата стипендії для учасника Програми є обов’язковою за весь період, протягом якого учасник бере участь у заходах, описаних у пунктах 1-2, та перебуває на території Польщі;
 • надання психологічної та юридичної допомоги, пов’язаної з освітою.

 

 1. Тривалість програми:

Програма триває до 30 вересня 2022 року.

 

 1. Додаткові умови::
 • Учасники Програми протягом періоду їх підтримки за Програмою не можуть отримувати будь-які інші стипендії соціального характеру, у тому числі стипендії, зазначені у ст. 86 сек. 1 пункти 1 і 3 Закону від 20 липня 2022 р. «Про вищу освіту і науку» (Законодавчий журнал від 2022 р., ст. 574);
 • учасники заходів, що проводяться в рамках Програми, можуть охоплюватися одночасно лише однією формою підтримки, включаючи один із заходів, зазначених у пунктах 4.1) – 2), а також виплату стипендії та надання психологічної та юридичної допомоги, пов’язаної з навчання в одному університеті/інституті

 

Програма реалізується за дорученням міністра освіти і науки та міністра охорони здоров’я.

Набір триває з 13 травня 2022 року до вичерпання ліміту місць, але не пізніше 30 вересня 2022 року.

 

Заява учасника на участь