Poznaj nasze kierunki studiów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu ponownie ogłasza konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji Projektu pt. „Uczelnia na wyższym poziomie” w ramach konkursu POWR.03.05.00-IP.08-00- PZ1/17

Data utworzenia: 16 kwietnia 2018r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu ponownie ogłasza konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji Projektu pt. „Uczelnia na wyższym poziomie” w ramach konkursu POWR.03.05.00-IP.08-00- PZ1/17

Forma nawiązania stosunku pracy

 • Umowa o pracę/etat

Główne obowiązki:

 • realizacja usługi poradnictwa zawodowego (porady grupowe, porady indywidualne dla studentów PWSZ)
 • bieżąca obsługa studentów, tworzenie, uzupełnianie oraz prowadzenie dokumentacji papierowej i elektronicznej, przygotowywanie indywidualnego planu działania
 • udzielanie studentom informacji o lokalnym rynku pracy
 • monitorowanie i raportowanie działań własnych
 • udział w spotkaniach w celu zdobycia informacji dot. rynku pracy
 • nawiązywanie kontaktów z instytucjami w celu rozpoznania rynku pracy oraz udział w spotkaniach w celu przekazania informacji o zapotrzebowaniu na rynku pracy

Wykształcenie niezbędne: wyższe

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w podstawowym systemie czasu pracy
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • wykonywanie prac biurowych, obsługiwanie podstawowych urządzeń biurowych
 • bezpośrednia obsługa studentów
 • osoby z niepełnosprawnością mogą również brać udział w procesie konkursowym

Wymagania konieczne:

 • znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm./
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie środowiska Windows
 • roczne doświadczenie zawodowe związane z poradnictwem zawodowym lub wykształcenie w zakresie poradnictwa zawodowego

Wymagania pożądane:

 • wiedza na temat zjawisk zachodzących na rynku pracy, warunków i możliwości zatrudnienia
  na lokalnym rynku pracy oraz dostępnej ofercie szkoleniowej i kształceniowej
 • życzliwy stosunek do studentów, nastawienie na współpracę i pomoc
 • umiejętność dobrej organizacji pracy
 • zdolność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • odpowiedzialność, komunikatywność i sumienność w wykonywanych obowiązkach
 • nastawienie na realizację wyznaczonych zadań

Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • podpisana klauzula: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z póź.zm.)
 • oświadczenie: Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 • Komplet dokumentów należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego
  w Oświęcimiu, ul. Kolbego 8, pok. 1.05 Kancelaria Uczelni Collegium Primum do 20.04.2018r.

 

W przypadku braku wejścia w życie umowy na realizację projektu Zintegrowane Programy Uczelni (konkurs POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17), Uczelnia zastrzega sobie prawo do niezawarcia umowy z osobą, która wygra konkurs.

Rektor PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

prof. zw. dr hab. Witold Stankowski

 

pobraneOgłoszenie-na-stanowisko-doradcy-zawodowego 20.04.2018