Poznaj nasze kierunki studiów

Pracownicze Plany Kapitałowe

Data utworzenia: 1 kwietnia 2021r.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Szanowni Państwo,

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu serdecznie zaprasza wszystkich pracowników do skorzystania z Pracowniczych Planów Kapitałowych, będących dobrowolnym programem długoterminowego oszczędzania, tworzonym i współfinansowanym przez pracowników, pracodawców i państwo.

Rachunki PPK uczestników programu będą zasilane wpłatami pracownika oraz podmiotu zatrudniającego, a także wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty pracownika oraz pracodawcy będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia pracownika.

Ważne:

  • pracownik, który jest uczestnikiem PPK, powinien ─ w terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie jego 3-miesięczny okres zatrudnienia ─ złożyć podmiotowi zatrudniającemu oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Oświadczenie powinno zawierać oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto te umowy;
  • osoba zatrudniona, która ukończyła 55 lat i nie ukończyła jeszcze 70 lat, aby zostać uczestnikiem PPK, powinna złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o zawarcie ─ w jej imieniu i na jej rzecz ─ umowy o prowadzenie PPK;
  • uczestnik PPK, poza obowiązkową wpłatą podstawową, może zadeklarować wpłatę dodatkową do PPK w wysokości do 2% jego wynagrodzenia;
  • uczestnik PPK, którego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, może złożyć podmiotowi zatrudniającemu deklarację o obniżeniu wpłaty podstawowej do PPK. Obniżona wpłata podstawowa może wynosić mniej niż 2%, ale nie mniej niż 0,5% jego wynagrodzenia.

Wszystkie niezbędne dokumenty dot. PPK należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej MUP Oświęcim (pok. 1.13 CP).

wzór 1 – Deklaracja dotycząca wpłat dodatkowych do PPK (DOC)

wzór 2 – Deklaracja dotycząca wpłat podstawowych do PPK zmiana (DOC)

wzór 3 – Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK (DOC)

wzór 4 – Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK (DOC)

wzór 5 – Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie (DOC)

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK v2 (PDF)

PPK powyżej 55 roku życia PPK najczęściej zadawane pytania (PDF)

Regulamin_PPK_Pekao TFI-1 (PDF)

ulotka (PDF)

ulotka_1 (PDF)


Materiały szkoleniowe dot. PPK: https://vimeo.com/369830801

Hasło: 2019PPK

Informacje dot. zarządzania swoim indywidualnym kontem PPK : Instrukcja wideo – Pekao TFI

Link do serwisu uczestnika PPK: https://www.epekaotfi.pl/uczestnik/login

Link do wersji demo uczestnika PPK: https://demo.pekao-fs.com.pl/pekao/uczestnik/dashboard.html