Poznaj nasze kierunki studiów

Przełomowa Konferencja

Data utworzenia: 5 kwietnia 2017r.

Przełomowa Konferencja

W dniach 30-31 marca br. odbyło się XXVI Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych (KRePSZ), którego przewodniczącym jest Rektor naszej Uczelni prof. zw. dr hab. Witold Stankowski. Miejscem obrad była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie.

KRePSZ jest jedyną organizacją skupiającą wszystkie publiczne wyższe szkoły zawodowe w Polsce (PWSZ). Przedstawicielami tych uczelni są ich rektorzy, którzy jako miejsce obrad wybierają jedną z uczelni zawodowych. W chwili obecnej w Polsce mamy 34 uczelnie zawodowe. W strukturze kształcenia w PWSZ-ach dominują nauki techniczne-25 % ogółu studentów; 20% to przedstawiciele nauk społecznych; 20 % to nauki o zdrowiu; 16 % to nauki ekonomiczne. Tok studiów w większości PWSZ-ów jest realizowany w profilu praktycznym w ścisłej współpracy z otoczeniem.

Właśnie uczelniom zawodowym i ich miejscu w systemie szkolnictwa wyższego, ich dokonaniach oraz wyzwaniach na przyszłość było w całości poświęcone Zgromadzenie Plenarne KREPSZ w PWSZ w Krośnie. Obok rektorów obradom przysłuchiwali się zaproszeni goście tj. parlamentarzyści, samorządowcy. Zaproszenie na obrady przyjął wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin oraz wiceminister prof. dr hab. Aleksander Bobko. Wobec faktu, że w chwili obecnej trwają prace i konsultacje nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym 2.0 bezpośredni udział tak ważnych przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższym w Zgromadzeniu Plenarnym KRePSZ należy uznać za przełomowy. Wynika to też z tego, że jak nigdy dotąd minister nauki i szkolnictwa wyższego J. Gowin wyraził wielką wolę wysłuchania głosu rektorów uczelni zawodowych w ich spojrzeniu na problemy szkolnictwa wyższego w kontekście nowej ustawy. Spotkanie wicepremiera, ministra oraz wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego z rektorami uczelni zawodowych należy uznać za bezprecendensowe konsultacje w obrębie wyższego szkolnictwa zawodowego.

Na spotkaniu w Krośnie została zaprezentowana ekspertyza o miejscu państwowych wyższych szkół zawodowych w systemie szkolnictwa wyższego w kontekście debaty nad kształtem ustawy 2.0 autorstwa dr. R. Musiałkiewicza, dr.hab. P. Zaricznego oraz dr. A. Zimnego przygotowana na zlecenie Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. Uwzględnia ona postulaty publicznych uczelni zawodowych.

Dla rektorów uczelni zawodowych ważny jest postulat ustawowego umocowania Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych. Jej normatywne zdefiniowanie w ustawie 2.0 pozwoliłoby na faktyczne reprezentowanie interesów uczelni zawodowych wśród wszystkich szkół wyższych. Ważny jest także postulat uregulowań prawnych i finansowych w zatrudnianiu przez uczelnie zawodowe praktyków. Umożliwi to w pełni realizację profilu praktycznego.  Wśród innych zgłaszanych problemów rektorzy uczelni zawodowych zgłaszają ujednolicenie minimum kadrowego, wspieranie awansu naukowego i badań kadry. Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe  realizują misję kształcenia. Potrzebują stabilizacji oraz wsparcia. Tym wsparciem jest głos wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, że państwowe wyższe szkoły zawodowe odgrywają istotną, ważną rolę kulturotwórczą, elitotwórczą i środowiskową.

 

JM prof. zw dr hab. Witold Stankowski
Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu