Poznaj nasze kierunki studiów

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji rozpoczęta!

Data utworzenia: 7 stycznia 2019r.

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji rozpoczęta!

W dniu dzisiejszym tj. 7 stycznia 2019 r. uruchomiliśmy elektroniczny system do rejestracji na studia w formie niestacjonarnej dla kierunku magisterskiego Zarządzanie i Inżynieria Produkcji!

 

Kształcenie na kierunku studiów magisterskich Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest prowadzone w ramach studiów drugiego stopnia, trwających 3 semestry, a po ich ukończeniu student uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest:

  • przekazanie uporządkowanej, rozszerzonej i pogłębionej wiedzy z zakresu kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji oraz naukami pokrewnymi,
  • wypracowanie umiejętności wykorzystania różnych metod i technik badawczych,
  • ukształtowanie umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów i badań doświadczalnych oraz symulacji mających na celu udoskonalanie procesów,
  • przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w roli menedżerów średniego i najwyższego szczebla zarządzania w zakresie zarządzania procesami produkcyjnymi lub w roli pracowników ośrodków badawczo-rozwojowych, a także zawodowego środowiska pracy inżynierii produkcji,
  • kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów zarządzania i inżynierii produkcji oraz zaangażowania i poczucia osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim,
  • przygotowanie do podejmowania studiów trzeciego stopnia.

 

Oferowane specjalności:
  • Zarządzanie projektami i innowacjami

Specjalność „Zarządzanie projektami” odpowiada na bieżące i przyszłe potrzeby gospodarki. Skierowana jest do osób, które chcą kształcić się w zawodzie kierownika projektu (Project Manager). Zakres tematyczny specjalności jest zgodny z kluczowymi obszarami wiedzy wiodących na świecie standardów, norm i metodyk zarządzania projektami. W ramach specjalności student nabędzie wiedzę o zarządzaniu projektami małymi, średnimi i dużymi, a także będzie miał możliwość usystematyzowania posiadanych, jak i nabycia nowych doświadczeń praktycznych. Po zakończeniu studiów, student rozumie istotę projektu i zarządzania projektem. Zna podstawowe metodyki zarządzania projektami, pojęcia, modele i obszary problemowe oraz procesy zarządzania projektami. Zna i stosuje metody, techniki i narzędzia zarządzania projektem. Jest przygotowany do kierowania projektami małymi i średnimi niezależnie od sektora i branży. Jest przygotowany do pełnienia roli członka zespołu projektowego w projektach dużych. Potrafi skutecznie komunikować się i funkcjonować w zespole projektowym, rozumiejąc i wcielając się w różne role. Na bazie zdobytej wiedzy i zgromadzonych doświadczeń jest przygotowany do samodzielnego kształcenia się w zawodzie kierownika projektu, a także zdobywania certyfikatów potwierdzających nabyte kompetencje.

  • Lean Manufacturing – doskonalenie (optymalizacja) procesów

Absolwent będzie dysponował szeroką interdyscyplinarną wiedzą z zakresu nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem (APQP, FMEA, Lean Manufacturing) oraz nowoczesnych technik i narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie (ERP, SPC). Absolwent będzie potrafił w praktyce wdrażać i realizować zasady Lean Management i Lean Manufacturing.

Dzięki umiejętności wykorzystania narzędzi diagnostycznych, narzędzi Manufacturing Process Management (takich jak np. Tecnomatix Plant Simulation ) oraz posiadanej wiedzy o procesach produkcyjnych będzie potrafił przeprowadzić analizę funkcjonujących procesów produkcyjnych i dokonać ich udoskonalenia lub zaprojektować i wdrożyć nowe procesy produkcyjne.

 

Rekrutacja potrwa do 22 lutego 2019 r.

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia  jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera lub dyplomu ukończenia studiów inżynierskich drugiego stopnia. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z egzaminów zdanych w trakcie studiów.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji!

https://uczelniaoswiecim.edu.pl/rekrutacja/zarejestruj-sie/