Poznaj nasze kierunki studiów

Rekrutacja studentów kierunku Pedagogika studia I i II stopnia w ramach projektu ,,Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – V nabór

Data utworzenia: 24 lipca 2018r.

Rekrutacja studentów kierunku Pedagogika studia I i II stopnia w ramach projektu ,,Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – V nabór

cig PO WER i UE kolor

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ogłasza rekrutację studentów kierunku Pedagogika studia I i II stopnia do projektu ,,Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – V nabór w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego
w Oświęcimiu, którzy za pośrednictwem Koordynatorów ds. praktyk, uzyskają możliwość uczestniczenia
w sześciomiesięcznych praktykach zawodowych, podniosą swoje kompetencje, zwiększą swoje szanse na rynku pracy, wzbogacą doświadczenie zawodowe.

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji należy złożyć do Sekretariatu Kanclerza (dziennik podawczy pok. 1.05; CP), w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r.

Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

 

W procesie rekrutacji uwzględnia się następujące kryteria i skalę punktową (maksymalnie 11 punktów):

 1. Ocena formalna wniosku o udział w projekcie – poprawność i terminowość złożenia wniosku (0 – 1 pkt.)
 2. Ocena merytoryczna wniosku (0 – 10) pkt.:
 • średnia ocen uzyskanych w ramach dotychczasowego toku studiów (0-5pkt.):
 1. <3,0 – 0 pkt.
 2. 3,0 – 3,49 – 1 pkt.
 3. 3,5 – 3,99 – 2 pkt.
 4. 4,0 – 4,49 – 3 pkt.
 5. 4,5 – 4,74 – 4 pkt.
 6. 4,75> – 5 pkt.
 • zaangażowanie w projekty realizowane przez PWSZ im. rtm. W. Pileckiego
  w Oświęcimiu (0 – 3 pkt.), poświadczona przez osobę potwierdzającą działanie:
 1. uczestnictwo w działaniach na rzecz uczelni (0 – 1 pkt.),
 2. uczestnictwo w Programie Erasmus + (0 – 1 pkt.),
 3. uczestnictwo w kołach naukowych (0 – 1 pkt.);
 • opinia o wypełnieniu przez kandydata obowiązków studenckich (0 – 2pkt.), poświadczona przez Dyrektora Instytutu:
 1. terminowe uzyskanie zaliczeń przedmiotów (0 – 1 pkt.)
 2. terminowe złożenie indeksu (0 – 1 pkt.);

W związku z powyższymi kryteriami rekrutacji, student zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:

Średnia ocen uzyskanych w ramach dotychczasowego toku studiów – Zaświadczenie z Instytutu;
Zaangażowanie w projekty realizowane przez PWSZ w Oświęcimiu – Zaświadczenie do pobrania (Zaświadczenie o udziale w projektach realizowanych w PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu);
Opinia o wypełnieniu obowiązków studenckich – Druk do pobrania (Opinia o wypełnianiu przez kandydata obowiązków studenckich);

WNIOSEK STUDENTA O UDZIAŁ W PROJEKCIE

Program praktyk zawodowych w PWSZ – Oświadczenie uczestnika projektu (RODO – obowiązuje od 25.05.2018)

Interaktywny formularz (przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z Instrukcją wypełnienia i uwagami do interaktywnego formularza)

 

Przydatne dokumenty:

uwagi do interaktywnego formularza

Instrukcja wypełnienia interaktywnego formularza

Regulamin rekrutacji studentów PWSZ OŚWIĘCIM

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 842 98 10.