Poznaj nasze kierunki studiów

Cudzoziemcy


Cudzoziemcem jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa.
Osoby, które posiadają jednocześnie obywatelstwo polskie i obywatelstwo innego państwa lub kilku innych krajów, są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.


Zasady podejmowania i realizacji studiów przez cudzoziemców

Cudzoziemiec może podejmować i odbywać studia lub kursy w Uczelni:

  • na zasadach obowiązujących obywatela polskiego
  • na zasadach innych niż obowiązujące obywatela polskiego.

Zasady podejmowania i odbywania studiów

1. Studia lub kursy w Uczelni prowadzone są w języku polskim na wszystkich kierunkach studiów wyższych, z wyjątkiem lektoratów językowych oraz zajęć na kierunku Filologia angielska, na którym studia prowadzone są w języku angielskim i niemieckim.
2. Cudzoziemiec może być przyjęty na studia lub kursy prowadzone w języku polskim, jeżeli spełnia jeden z poniższych warunków:
1) ukończył roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim
w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego;
2) posiada certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
3) uzyskał potwierdzenie Uczelni przyjmującej, że jego przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim.
3. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia może ubiegać się cudzoziemiec legitymujący się jednym z poniższych dokumentów:
1) świadectwem i innymi dokumentami wydanymi przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i
Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach;
2) dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez organizację International
Baccalaureate Organization w Genewie;
3) dyplomem EB (European Baccalaureate) wydanym przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);
4) innym dokumentem, jeśli umowy międzynarodowe tak stanowią.
4. Cudzoziemiec, który posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub studia podyplomowe, jeżeli ten dyplom został uznany za równoważny polskiemu dyplomowi.


Podejmowanie studiów przez cudzoziemców
na zasadach obowiązujących obywatela polskiego

1.    Na zasadach obowiązujących obywateli polskich może podejmować i odbywać studia lub kursy cudzoziemiec, który:

1) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem jego rodziny, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) posiada zezwolenie na pobyt stały,
3) jest rezydentem długoterminowym Unii Europejskiej,
4) posiada zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach,
5) posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
6) korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) posiada certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
8) posiada Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
9) jestem małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
10) posiada zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywam na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy,
11) posiada wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

2.    Warunki i tryb postępowania w sprawie przyjęcia na studia cudzoziemca, podejmującego studia na zasadach obowiązujących obywatela polskiego są takie same jak w przypadku obywateli polskich – sprawdź tutaj.


Podejmowanie studiów przez cudzoziemców
na zasadach innych niż obowiązujących obywatela polskiego

Cudzoziemiec może podejmować i odbywać studia na zasadach innych niż obowiązujące obywatela polskiego tj. na podstawie:

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach
określonych w tych umowach;
3) decyzji ministra;
4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
5) decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację
badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium,
zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
6) decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu
badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.


Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywatela polskiego nie rejestrują się w uczelnianym systemie rekrutacyjnym!


Tryb przyjęcia cudzoziemca podejmującego studia w Uczelni na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności

1. Cudzoziemiec nieubiegający się o podjęcie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz nieubiegający się o przyjęcie na studia na podstawie umowy międzynarodowej i decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, może ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach odpłatności.

2. Wniosek o przyjęcie na  studia  na  zasadach  odpłatności  należy  złożyć  do Rektora w terminie do 16 września danego roku akademickiego.

3. W wyjątkowych sytuacjach, na umotywowany wniosek kandydata, Rektor może przedłużyć termin złożenia dokumentów.

4. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia cudzoziemca, na zasadach odpłatności podejmuje Rektor po uzyskaniu opinii Prorektora ds. Studenckich i Promocji.

Wymagane dokumenty

 1.    Cudzoziemiec ubiegający się o podjęcie studiów w Uczelni zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) Ankieta osobowa – plik do pobrania poniżej;

2) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku – Dietetyka, Pielęgniarstwo, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Wychowanie fizyczne oraz Ratownictwo medyczne.

3) poświadczoną przez Uczelnię kserokopię świadectwa maturalnego (lub dojrzałości) lub dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego w Polsce uprawniającego do podjęcia właściwych studiów, albo odpowiedni dokument wydany za granicą tj.:

a)    w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia – kserokopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą, a w przypadku świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w drodze decyzji administracyjnej, również decyzję wydaną przez właściwego kuratora oświaty,
b)    w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia – dokument, o którym mowa w pkt 3a oraz kserokopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu lub innego dokumentu ukończenia  studiów  za  granicą,  uznanego  –  zgodnie  z  przepisami  w sprawie nostryfikacji dyplomów – za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, albo uznanego na podstawie umowy międzynarodowej albo innych  przepisów   prawa   powszechnie   obowiązującego   w   Polsce   za   równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Polsce;
c)    w przypadku kandydata na studia podyplomowe, kserokopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów za granicą, uznanego – zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów – za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo uznanego na podstawie umowy międzynarodowej albo innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce;

4) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, ewentualnie potwierdzenie Uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego kandydata pozwala na podjęcie studiów w języku polskim;

5) oświadczenie w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, plik do pobrania poniżej;

6) paszport (do wglądu);

7) wiza lub karta pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (do wglądu);

8) 1 fotografia kandydata w formie papierowej zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

9) oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata, plik do pobrania poniżej.

10) tłumaczenia sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej wszystkich  w/w dokumentów, które wydane są w języku obcym;

11) dowód wpłaty za legitymację  – 22 zł (informacje o opłatach dostępne tutaj);

12) opłata za postępowanie rekrutacyjne – 85 zł

13) w przypadku cudzoziemców podejmujących studia lub kurs na zasadach obowiązujących obywatela polskiego, także inne dokumenty, których wykaz znajduje się tutaj,

2.     Osoby, które w dniu składania dokumentów na studia nie ukończyły 18 roku życia, zobligowane są do złożenia dokumentacji wraz z pisemną akceptacją opiekuna prawnego, plik do pobrania poniżej.

3.    Cudzoziemcy składają komplet wymaganych dokumentów w Dziale Spraw Studenckich w terminach:

1)    w przypadku cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywatela polskiego – w terminach określonych Zarządzeniem Rektora w sprawie terminów rekrutacji.
2)    w przypadku cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich – w terminie do 15 września. W wyjątkowych sytuacjach, na umotywowany wniosek kandydata, Rektor może przedłużyć termin złożenia dokumentów.

 

Pliki do pobrania

Ankieta osobowa – CUDZOZIEMCY 2023-2024

Ankietę osobowąnależy wypełnić elektronicznie i wydrukować oraz poświadczyć własnoręcznym podpisem

Oświadczenie ws. ubezpieczenia zdrowotnego

Akceptacja przedstawiciela ustawowego

W przypadku, gdy kandydat nie może złożyć dokumentów w wyznaczonych terminach osobiście, może to za niego zrobić osoba trzecia – kandydat proszony jest wówczas o wypełnienie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo do złożenia dokumentów

Skierowanie na badania lekarskie -> można je uzyskać w pokoju 2.12 i 2.13 CP w godzinach pracy przyjmowania petentów

Więcej informacji pod numerami tel.:

(33) 842 98 13 oraz (33) 842 98 23 oraz e-mailem: rekrutacja@uczelniaoswiecim.edu.pl

Podstawa prawna

Zarządzenie 63-2023 ws. zasad rekrutacji cudzoziemców na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie 


Informacji dotyczących rekrutacji udziela:

Dział Spraw Studenckich

tel: 33 982 98 23
e-mail: rekrutacja@uczelniaoswiecim.edu.pl