Poznaj nasze kierunki studiów

Niezbędne dokumenty

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:

 

Studia I stopnia oraz studia jednolite magisterskie:
 • Kserokopie świadectwa dojrzałości oraz świadectwa ukończenia szkoły – (oryginały świadectw do wglądu na miejscu);
 • 1 fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (uprzednio zeskanowana i dołączona w systemie IRK);
 • Ankieta osobowa – wypełniona w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) i wydrukowana oraz poświadczona własnoręcznym podpisem;
 • W przypadku kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dietetyka, Pielęgniarstwo, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Wychowanie fizyczne, Ratownictwo medyczne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy niezbędne informacje pod linkiem;
 • Dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na studia na konto Uczelni – 85 zł (więcej informacji poniżej);
 • Dowód wpłaty za legitymację – 22 zł (więcej informacji poniżej);
 • Dowód osobisty (do wglądu na miejscu).
Studia II stopnia:
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu na miejscu), w przypadku, gdy kandydat nie otrzymał jeszcze dyplomu ukończenia studiów wyższych zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych wraz z końcową oceną;
 • 1 fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (uprzednio zeskanowana i dołączona w systemie IRK);
 • Ankieta osobowa – wypełniona w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) i wydrukowana oraz poświadczona własnoręcznym podpisem;
 • W przypadku kierunku Pielęgniarstwo i Bezpieczeństwo wewnętrzne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy niezbędne informacje pod linkiem;
 • Dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na studia na konto Uczelni – 85 zł (więcej informacji poniżej);
 • Dowód wpłaty za legitymację – 22 zł (więcej informacji poniżej);
 • Dowód osobisty (do wglądu na miejscu).

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, proszone są o dostarczenie kserokopii tego dokumentu (wraz z oryginałem do wglądu) do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (pok. 113 Collegium Primum).


W przypadku, gdy kandydat nie może złożyć dokumentów w wyznaczonych terminach osobiście, może to za niego zrobić osoba trzecia – kandydat proszony jest wówczas o wypełnienie pełnomocnictwa.


Wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na studia85 zł:

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 79 1090 2590 0000 0001 3232 5005 

Wpłaty za legitymację – 22 zł:

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938


UWAGA!

– Opłat należy dokonać na konta Uczelni, ponieważ nie ma możliwość wpłat gotówkowych.

– W tytule przelewu należy wpisać: rodzaj wpłaty, imię i nazwisko kandydata, kierunek studiów, poziom studiów (I, II stopnia lub studia jednolite magisterskie) oraz tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne).

– Opłata za legitymację nie dotyczy absolwentów studiów pierwszego stopnia Uczelni MUP Oświęcim, aplikujących na studia drugiego stopnia. Osoby te będą korzystać ze starych legitymacji pod warunkiem wolnych miejsc na hologramy kolejnych semestrów. Legitymacja taka powinna również posiadać techniczną możliwość przedłużenia i aktualizacji

– Wszyscy kandydaci, którzy w latach ubiegłych otrzymali elektroniczną legitymację studencką MUP Oświęcim, są zobowiązani o tym fakcie poinformować podczas rekrutacji.

– Kandydaci na studia posiadający starą legitymację studencką, którą uda się aktywować, będą zwolnieni z opłaty za nową legitymację. Należy starą legitymację przynieść wraz z dokumentami podczas rekrutacji.

– Kandydaci na studia, którzy w dniu składania dokumentów nie ukończyli 18 roku życia, zobligowani są do złożenia dokumentacji wraz z pisemną akceptacją opiekuna prawnego, plik do pobrania poniżej.

– Jeżeli stara legitymacja została zagubiona lub zniszczona, informacja ta jest niezbędna dla Uczelni, ponieważ wydruk nowej legitymacji jest możliwy tylko po dezaktywacji poprzedniej legitymacji.


Dokumenty do pobrania:

Ankieta osobowa dla kandydatów na studia

Ankieta osobowa – CUDZOZIEMCY 2023-2024

Akceptacja rodzica, opiekuna ustawowego

Pełnomocnictwo

Zarządzenie 38-2023 ws. Regulaminu postępowania rekrutacyjnego w MUP Oświęcim

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO


Informacji dotyczących rekrutacji udziela:

Dział Spraw Studenckich

33 842 98 45 / 33 842 98 13 / 33 842 98 23
e-mail: rekrutacja@uczelniaoswiecim.edu.pl