Poznaj nasze kierunki studiów

Opłaty

Opłata za postępowanie rekrutacyjne

Opłata za postępowanie rekrutacyjne jest obowiązkowa i wynosi 85 zł.

Opłatę należy uiścić do trzech dni roboczych od rejestracji w systemie.

UWAGA! Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, zobowiązany jest uiścić wielokrotność opłaty rekrutacyjnej, zgodnie z liczbą wybranych kierunków.

Przy składaniu dokumentów w procesie rekrutacji należy dołączyć dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto Uczelni.

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 79 1090 2590 0000 0001 3232 5005

W tytule przelewu należy wpisać: rodzaj wpłaty, imię i nazwisko kandydata, kierunek studiów, poziom studiów (I, II stopnia lub studia jednolite magisterskie) oraz tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne)

Uczelnia nie posiada kasy do wpłat gotówkowych.

Opłata za legitymację

Opłata za legitymację jest jednorazowa, obowiązkowa i wynosi 22 zł (za elektroniczną legitymację).

Przy składaniu dokumentów w procesie rekrutacji należy dołączyć również dowód wpłaty za legitymację na konto Uczelni:

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938

W tytule przelewu należy wpisać: rodzaj wpłaty, imię i nazwisko kandydata, kierunek studiów, poziom studiów (I, II stopnia lub studia jednolite magisterskie) oraz tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne)

Uczelnia nie posiada kasy do wpłat gotówkowych.

– Opłata za legitymację nie dotyczy absolwentów studiów pierwszego stopnia Uczelni MUP Oświęcim, aplikujących na studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2023/2024. Osoby te będą korzystać ze starych legitymacji pod warunkiem wolnych miejsc na hologramy kolejnych semestrów.

– Wszyscy kandydaci, którzy w latach ubiegłych otrzymali elektroniczną legitymację studencką MUP Oświęcim, są zobowiązani o tym fakcie poinformować podczas rekrutacji (nr tel. 33 842 98 13)

– Kandydaci na studia posiadający starą legitymację studencką wydaną po roku 2023, którą uda się aktywować, będą zwolnieni z opłaty za nową legitymację.

– Jeżeli stara legitymacja została zagubiona lub zniszczona, informacja ta jest niezbędna dla Uczelni, ponieważ wydruk nowej legitymacji jest możliwy tylko po dezaktywacji poprzedniej legitymacji.

Opłaty za studia

Studia stacjonarne są nieodpłatne!


Numer konta do wpłat za kształcenie:

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938


Od roku akademickiego 2024/2025 ustala się następujące opłaty za jeden semestr kształcenia dla studentów studiów niestacjonarnych:

 • na kierunku Dietetyka, studia licencjackie                                                                  3.100 zł
 • na kierunku Filologia angielska, studia licencjackie                                                  3.000 zł
 • na kierunku Ratownictwo medyczne, studia licencjackie                                        3.400 zł
 • na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna, studia licencjackie                                 2.600 zł
 • na pozostałych kierunkach, studia licencjackie                                                         2.700 zł

 

 • na kierunku Mechatronika, studia inżynierskie                                                           3.100 zł
 • na kierunku Energetyka odnawialna i zarządzanie energią, studia inżynierskie    2.800 zł
 • dla studiów inżynierskich, pierwszego stopnia                                                          3.000 zł

 

 • na kierunku Pielęgniarstwo, studia magisterskie                                                      3.200 zł
 • na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia magisterskie                      3.000 zł
 • na kierunku Ekonomia, studia magisterskie                                                               2.700 zł
 • na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia magisterskie                             3.000 zł

 

 • na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie 2.700 zł

 

Zarządzenie 28-2024 ws. opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych od 2024/2025

Opłaty za studia dla cudzoziemców

Cudzoziemiec podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujących obywatela polskiego (szczegóły tutaj) na I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich od roku akademickiego 2024/2025 na zasadach odpłatności zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za studia:

 • na kierunku Dietetyka, studia licencjackie                                   5.000 zł
 • na kierunku Pielęgniarstwo, studia licencjackie                         7.200 zł
 • na kierunku Filologia angielska, studia licencjackie                  5.300 zł
 • na kierunku Wychowanie Fizyczne, studia licencjackie            5.000 zł
 • na kierunku Ratownictwo medyczne, studia licencjackie         6.500 zł
 • na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna, studia licencjackie 4.000 zł
 • na pozostałych kierunkach, studia licencjackie                          4.000 zł

 

 • na kierunku Mechatronika, studia inżynierskie                      5.000 zł
 • na kierunku Energetyka odnawialna i zarządzanie energią, studia inżynierskie 4.800 zł
 • na pozostałych studiach inżynierskich                                   5.000 zł

 

 • na kierunku Pielęgniarstwo, studia magisterskie                                  4.800 zł
 • na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia magisterskie 4.800 zł
 • na kierunku Ekonomia, studia magisterskie                                           4.600 zł
 • na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia magisterskie         4.800 zł
 • na pozostałych kierunkach, studia magisterskie                                   4.000 zł

 

 • na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie 4.000 zł

 

Zarządzenie 26/2024 ws. opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców od 2024/2025