Poznaj nasze kierunki studiów

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

Kierunki studiów

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 prowadzona będzie na kierunki:

Jednolite studia magisterskie:
– Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (forma stacjonarna i niestacjonarna)

Studia pierwszego stopnia, licencjackie:
1) Administracja publiczna i komunikowanie społeczne (forma stacjonarna i niestacjonarna)
2) Bezpieczeństwo wewnętrzne (forma stacjonarna i niestacjonarna)
3) Dietetyka (forma stacjonarna i niestacjonarna)
4) Filologia angielska (forma stacjonarna)
5) Finanse i rachunkowość (forma stacjonarna i niestacjonarna)
6) Pedagogika resocjalizacyjna (forma stacjonarna i niestacjonarna)
7) Pielęgniarstwo (forma stacjonarna)
8) Ratownictwo medyczne (forma stacjonarna i niestacjonarna)
9) Wychowanie fizyczne (forma stacjonarna)
10) Zarządzanie (forma stacjonarna i niestacjonarna)

Studia pierwszego stopnia, inżynierskie:

1) Energetyka odnawialna i zarządzanie energią (forma stacjonarna i niestacjonarna)
2) Mechatronika (forma stacjonarna i niestacjonarna)
3) Informatyka (forma stacjonarna i niestacjonarna)
4) Zarządzanie i inżynieria produkcji (forma stacjonarna i niestacjonarna)

Studia drugiego stopnia, magisterskie:

1) Bezpieczeństwo wewnętrzne (forma stacjonarna i niestacjonarna)
2) Ekonomia (forma stacjonarna i niestacjonarna)
3) Pielęgniarstwo (forma stacjonarna i niestacjonarna)
4) Zarządzanie i inżynieria produkcji (forma stacjonarna i niestacjonarna)

UWAGA! Uruchomienie kierunku następuje po osiągnięciu minimalnej liczy osób deklarujących chęć podjęcia nauki na danym kierunku.


Do postępowania rekrutacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która:
  • posiada świadectwo „nowa matura” lub „stara matura” albo świadectwo maturalne/dojrzałości uzyskane za granicą uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub inny dokument określony w art. 69 ust. 2 pkt 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.),
  • posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny – w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
  • zarejestrowała się w systemie elektronicznym IRK, dostępnym na stronie internetowej Uczelni, w okresie trwania rekrutacji elektronicznej,
  • dokonała wymaganych opłat.
  • złożyła komplet wymaganych dokumentów w okresie trwania przyjmowania dokumentów,
  • złożyła komplet wymaganych dokumentów w okresie trwania naboru dodatkowego.

UWAGA!

Dodatkowe dokumenty wymagane na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dietetyka, Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne oraz Wychowanie fizyczne:

  • Zaświadczenie lekarskie – stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na tych kierunkach musi być potwierdzone przez lekarza medycyny pracy – BEZ ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO DOKUMENTY KANDYDATÓW NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!

Zachęcamy do wcześniejszego pobierania skierowań do lekarza medycyny pracy.

Jeżeli placówka medycyny pracy nie wymaga oryginału skierowania można otrzymać takie skierowanie mailowo w formie skanu. W tym celu należy napisać prośbę o wydanie skierowania na badanie lekarskie na adres: rekrutacja@uczelniaoswiecim.edu.pl uprzednio upewniając się czy placówka, w której planuje się wykonać badania respektuje skan skierowania czy oryginał dokumentu.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer ID kandydata wygenerowany podczas rejestracji w systemie oraz wybrany kierunek studiów.


Przeliczniki punktowe

Dla maturzystów posiadających tak zwaną „starą maturę” – zdawaną przed rokiem 2005, stosuje się następujące przeliczniki punktowe:

celujący                     100 punktów
bardzo dobry            85 punktów
dobry                          70 punktów
dostateczny              50 punktów
dopuszczający         30 punktów


Osoby, które zdawały „nową maturę” w latach 2005 – 2024 na poziomie podstawowym, otrzymują z tych przedmiotów egzaminacyjnych liczbę punktów równą liczbie procent.

Osoby, które zdawały „nową maturę” w latach 2005 – 2024 na poziomie rozszerzonym, otrzymują z tych przedmiotów egzaminacyjnych dodatkowe punkty, według zasady:

100% – 80% – 50 punktów
79% – 60% – 40 punktów
59% – 40% – 30 punktów
39% – 30% – 20 punktów

Osoby, które zdawały „nową maturę” na poziomie rozszerzonym w latach 2005 – 2024, wpisują w formularzu rejestracyjnym uzyskany wynik, bez względu na poziom egzaminu, dodatkowe punkty według wskazanej wyżej zasady, w przypadku zdania egzaminu na poziomie rozszerzonym, naliczają się automatycznie.


Warunki szczegółowe rekrutacji na poszczególne
kierunki studiów na rok akademicki 2024/2025

Na kierunki studiów pierwszego stopnia:  Administracja publiczna i komunikowanie społeczne, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dietetyka, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Wychowanie fizyczne

Matura: suma punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdanych na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: Dietetyka, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne i Wychowanie fizyczne obejmie także ocenę stanu zdrowia i zdolność do podjęcia studiów, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy, na podstawie wydanego przez Uczelnię skierowania na badania.

Predyspozycje kandydata na kierunek Administracja publiczna i komunikowanie społeczne:

1) podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych oraz wiedza ogólna o życiu społecznym, politycznym i gospodarczym;

2) umiejętność i chęć rozwoju komunikowania społecznego;

3) rozumienie oraz zdolność analizy zjawisk związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych.

W przypadku kierunku Ratownictwo medyczne, zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotu biologia, będzie premiowane w postępowaniu kwalifikacyjnym dodatkowymi 10 punktami.

Predyspozycje kandydata na kierunek Ratownictwo medyczne:

1) podstawowa wiedza z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;

2) dobra sprawność fizyczna, predyspozycje do pracy w zespole oraz umiejętność pracy

w sytuacjach stresujących, nagłych;

3) stanowczość i umiejętność podejmowania decyzji;

4) świadomość, iż priorytetem w pracy będzie niesienie pomocy każdej potrzebującej osobie.


Na kierunek studiów pierwszego stopnia: Filologia angielska

Matura: suma punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego oraz  dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdanego na egzaminie pisemnym.

W przypadku braku egzaminu maturalnego z języka angielskiego będą uwzględniane następujące certyfikaty:

Proficiency A, B, C – 100 punktów; Advanced A – 100 punktów; Advanced B – 90 punktów; Advanced C – 80 punktów; First Certificate A – 70 punktów, First Certificate B – 60 punktów, First Certificate C – 50 punktów.

Uwaga:

Kandydaci, którzy nie posiadają egzaminu maturalnego z języka angielskiego oraz wymienionych powyżej certyfikatów, wpisują w systemie rekrutacyjnym (IRK) zero (0).


Na kierunek studiów pierwszego stopnia: Finanse i rachunkowość

Matura: suma punktów uzyskanych z dwóch przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym:

1) matematyki;

2) dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu.

Uwaga:

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości egzaminu z matematyki wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).


Na studia pierwszego stopnia kierunek: Pedagogika resocjalizacyjna

Matura: suma punktów uzyskanych z dwóch przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym:

1) języka polskiego;

2) dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu.

Uwaga:

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości egzaminu z języka polskiego wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).

Zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotu historia lub biologia będzie premiowane w postępowaniu kwalifikacyjnym dodatkowymi 10 punktami.

Predyspozycje kandydata:

1) podstawowa wiedza z zakresu nauk humanistycznych;

2) umiejętność i chęć rozwoju w zakresie nauk społecznych;

3) rozumienie oraz zdolność analizy zjawisk pedagogicznych i psychologicznych.


Na kierunek studiów pierwszego stopnia: Zarządzanie

Matura: suma punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka obcego oraz  dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdanego na egzaminie pisemnym.

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości egzaminu z języka obcego wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).


Na kierunek studiów inżynierskich pierwszego stopnia: Zarządzanie i inżynieria produkcji, Mechatronika

Matura: suma punktów uzyskanych z dwóch przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym:

1) informatyki, matematyki, chemii lub fizyki;

2) dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu.

Uwaga:

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości egzaminu z informatyki, matematyki, chemii lub fizyki wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).


Na kierunek studiów inżynierskich pierwszego stopnia: Informatyka

Matura: suma punktów uzyskanych z dwóch przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym:

1) informatyki, matematyki lub fizyki;

2) dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu.

Uwaga:

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości egzaminu z informatyki, matematyki lub fizyki wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).


Na kierunek studiów inżynierskich pierwszego stopnia: Energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Matura: suma punktów uzyskanych z dwóch przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym:

1) matematyki, chemii lub fizyki;

2) dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu.

Zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotu informatyka będzie premiowane w postępowaniu kwalifikacyjnym dodatkowymi 10 punktami.

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości egzaminu z informatyki, matematyki lub fizyki wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).

Predyspozycje kandydata:

1) podstawowa wiedza z zakresu nauk ścisłych lub technicznych;

2) umiejętność i chęć rozwoju w zakresie nauk technicznych;

3) zrozumienie i zdolność analizy zjawisk związanych z zagadnieniami dotyczącymi obszaru rozwiązań technicznych.”


Na 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna

Matura: suma punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdanych na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna obejmie także ocenę stanu zdrowia i zdolność do podjęcia studiów, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy, na podstawie wydanego przez Uczelnię skierowania na badania.


Na kierunek studiów drugiego stopnia: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z egzaminów zdawanych w trakcie studiów.

Ponadto ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne lub Administracja publiczna i komunikowanie społeczne, będzie premiowane w postępowaniu kwalifikacyjnym dodatkowymi 10 punktami.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne obejmie także ocenę stanu zdrowia i zdolność do podjęcia studiów, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy, na podstawie wydanego przez Uczelnię skierowania na badania.

Predyspozycje kandydata:

1) podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych oraz wiedza ogólna o życiu społecznym, politycznym i gospodarczym;

2) umiejętność i chęć rozwoju w kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego;

3) zrozumienie oraz zdolność analizy zjawisk związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych, zwłaszcza w kontekście funkcjonariuszy służb publicznych.


Na studia drugiego stopnia kierunek: Ekonomia

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie.

Predyspozycje kandydata:

1)  podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk pokrewnych;

2) rozumienie oraz zdolność analizy zjawisk związanych z funkcjonowaniem i ekonomiką organizacji;

3) znajomość zadań i zasad funkcjonowania systemów finansowych i ekonomicznych;

4) chęć uczestnictwa w życiu społecznym oraz predyspozycje do zarządzania zespołem.


Na kierunek studiów drugiego stopnia: Pielęgniarstwo

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu licencjata pielęgniarstwa.
O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z przebiegu studiów.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Pielęgniarstwo obejmie także ocenę stanu zdrowia i zdolność do podjęcia studiów, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy, na podstawie wydanego przez Uczelnię skierowania na badania.


Na kierunek studiów drugiego stopnia kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów  inżynierskich pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z przebiegu studiów.


„MIĘDZYNARODOWA” MATURA

Uregulowania dotyczące przyjmowania na studia kandydatów z dyplomem „międzynarodowej matury”.

Dla kandydatów, którzy zdali maturę międzynarodową, ustala się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na liczby punktów:

            ocena              liczba punktów

Excellent                    100

Very good                   85

Good                           70

Satisfactory               50

Mediocre                    30

Kandydaci na studia filologiczne winni mieć na świadectwie maturalnym ocenę z języka angielskiego w wypadku filologii angielskiej.


ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA DLA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD

Wykaz olimpiad, których laureaci i finaliści otrzymają dodatkowe punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kierunek Filologia angielska: Olimpiada Języka Angielskiego.

Kierunek Zarządzanie: Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Informatyczna, Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej.

Kierunek Informatyka: Olimpiada Astononomiczna, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Informatyczna, Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Statystyczna oraz konkursów ogólnopolskich: Krajowy Turniej Młodych Fizyków, Ogólnopolski konkurs „Otwarty Międzyszkolny Konkurs Fizyczny im. Bożeny Koronkiewicz”.

Kierunek Mechatronika: Olimpiada Astononomiczna, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada  Fizyczna, Olimpiada Informatyczna, Olimpiada  Matematyczna, Olimpiada  Statystyczna oraz konkursów ogólnopolskich: Krajowy Turniej Młodych Fizyków, Ogólnopolski konkurs „Otwarty Międzyszkolny Konkurs Fizyczny im. Bożeny Koronkiewicz”.

Kierunek Finanse i rachunkowość: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada  Statystyczna, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

  1. Udział w olimpiadach przedmiotowych umożliwia kandydatom na studia w roku uzyskania matury i w roku następującym po nim uzyskanie pewnych udogodnień.
  2. Powyższe uprawnienia można wykorzystać tylko raz, na jednym kierunku studiów.

Uchwała nr 27-2023 w sprawie warunków, trybu i terminu rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

Uchwała nr 38-2023 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr 27-2023 w sprawie warunków, trybu i terminu rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

Uchwała nr 62-2022  w sprawie zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2024/2025

Uchwała nr 39-2023  w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr 62-2022 w sprawie zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2024/2025