Poznaj nasze kierunki studiów

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Informacje ogólne

Rekrutacja na studia na rok akademicki 2023/2024 prowadzona jest przy wsparciu systemu informatycznego oraz poprzez złożenie kompletu wymaganych dokumentów i wpisaniu się na listę studentów.

Rekrutacja podzielona jest na dwie następujące po sobie główne tury. Jeżeli po upływie terminu drugiej tury rekrutacji liczba przyjętych na studia będzie nadal mniejsza od liczby przyjęć określonych przez Senat, może być przeprowadzony dodatkowy nabór. Decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru podejmuje Rektor.

Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024 trwa od 22 maja 2023 r. do 30 września 2023.

Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024 trwa od 08 stycznia 2024 r. do 16 lutego 2024.

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia szczególnych uregulowań dotyczących rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, związanych z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Kierunki studiów

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 prowadzona będzie na kierunki:

Jednolite studia magisterskie:
– Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (forma stacjonarna i niestacjonarna)

Studia pierwszego stopnia, licencjackie:
1) Administracja publiczna i komunikowanie społeczne (forma stacjonarna i niestacjonarna)
2) Bezpieczeństwo wewnętrzne (forma stacjonarna i niestacjonarna)
3) Dietetyka (forma stacjonarna i niestacjonarna)
4) Filologia angielska (forma stacjonarna)
5) Finanse i rachunkowość (forma stacjonarna i niestacjonarna)
6) Pielęgniarstwo (forma stacjonarna)
7) Ratownictwo medyczne (forma stacjonarna i niestacjonarna)
8) Wychowanie fizyczne (forma stacjonarna)
9) Zarządzanie (forma stacjonarna i niestacjonarna)
10) Pedagogika resocjalizacyjna (forma stacjonarna i niestacjonarna)

Studia pierwszego stopnia, inżynierskie:
1) Mechatronika (forma stacjonarna i niestacjonarna)
2) Informatyka (forma stacjonarna i niestacjonarna)
3) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (forma stacjonarna i niestacjonarna)

Studia drugiego stopnia, magisterskie:
1) Ekonomia (forma stacjonarna i niestacjonarna)
2) Pielęgniarstwo (forma stacjonarna i niestacjonarna)
3) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (forma stacjonarna i niestacjonarna)
4) Bezpieczeństwo wewnętrzne (forma stacjonarna i niestacjonarna)

 

UWAGA! Uruchomienie kierunku następuje po osiągnięciu minimalnej liczy osób deklarujących chęć podjęcia nauki na danym kierunku.


Do postępowania rekrutacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która:
 • posiada świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • posiada świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
  w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • posiada świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • posiada świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego
  z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
  w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • posiada świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego
  z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • posiada świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915);
 • posiada świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy o której mowa w pkt 6;
 • posiada świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
 • posiada świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.;
 • posiada dylom ukończenia studiów – w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
 • w określonym czasie zarejestrowała się w systemie elektronicznym Uczelni;
 • złożyła we wskazanym terminie komplet wymaganych dokumentów;
 • uiściła wszelkie wymagane opłaty.
UWAGA!

Dodatkowe dokumenty wymagane na kierunek Pielęgniarstwo (I i II stopnia), Wychowanie fizyczne, Dietetyka, Ratownictwo medyczne, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna :

 • Zaświadczenie lekarskie – stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na tych kierunkach musi być potwierdzone przez lekarza medycyny pracy – BEZ ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO DOKUMENTY KANDYDATÓW NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!

W celu otrzymania skierowania na badania lekarskie należy zgłosić się do Działu Spraw Studenckich – pok. 2.13 Collegium Primum

Przeliczniki punktowe

Osoby, które zdawały maturę w latach 2005 – 2023 na poziomie podstawowym, otrzymują z tych przedmiotów egzaminacyjnych liczbę punktów zgodną z zasadą 1%=1 pkt.

 

Osoby, które zdawały maturę na poziomie rozszerzonym w latach 2005-2023 wpisują
w formularzu rejestracyjnym uzyskany wynik z rozszerzenia, przeliczając liczbę procentów uzyskanych na egzaminie na liczbę punktów zgodnie z zasadą 1% = 1 pkt, a ponadto otrzymują z tych przedmiotów egzaminacyjnych dodatkowe punkty, według zasady:

 • 100% – 80% – dodatkowo 50 punktów;
 • 79% – 60% – dodatkowo 40 punktów;
 • 59% – 40% – dodatkowo 30 punktów;
 • 39% – 30% – dodatkowo 20 punktów.

Dla osób, które uzyskały maturę przed 2005 rokiem, stosuje się następujące przeliczniki punktowe:

celujący                     100 punktów
bardzo dobry            85 punktów
dobry                          70 punktów
dostateczny              50 punktów
dopuszczający         30 punktów

 


Warunki SZCZEGÓŁOWE rekrutacji na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2023/2024

Na kierunki studiów PIERWSZEGO STOPNIA: 

 

Administracja publiczna i komunikowanie społeczne, Pielęgniarstwo, Wychowanie fizyczne, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dietetyka, Ratownictwo medyczne –  brana jest pod uwagę suma liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdanych na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki Wychowanie fizyczne, Pielęgniarstwo, Dietetyka i Ratownictwo medyczne obejmuje także: ocenę stanu zdrowia i zdolność do podjęcia studiów potwierdzone zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.


Pedagogika resocjalizacyjna – brana jest pod uwagę suma liczby punktów uzyskanych z egzaminu z przedmiotu język polski oraz z drugiego dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdanego na egzaminie pisemnym.

Zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotu historia lub biologia będzie premiowane dodatkowymi 10 punktami doliczonymi do ogółu wszystkich punktów za zdane egzaminy.


Zarządzanie – brana jest pod uwagę suma liczby punktów uzyskanych z egzaminu z języka obcego oraz liczby punktów z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym.


Filologia angielska – brana jest pod uwagę suma liczby punktów uzyskanych z egzaminu z języka angielskiego oraz liczby punktów z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym.

W przypadku braku na świadectwie maturalnym oceny z języka angielskiego będą uwzględniane następujące certyfikaty:

Proficiency A, B, C – 100 punktów;
Advanced A – 100 punktów;
Advanced B – 90 punktów;
Advanced C – 80 punktów;
First Certificate A – 70 punktów,
First Certificate B – 60 punktów,
First Certificate C – 50 punktów.


Finanse i rachunkowość – brana jest pod uwagę suma liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego
z matematyki oraz liczby punktów z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdanego na egzaminie pisemnym.


Na kierunki studiów INŻYNIERSKICH PIERWSZEGO STOPNIA: 

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji – brana jest pod uwagę suma liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: matematyka, informatyka, fizyka albo chemia oraz liczby punktów z dowolnie wybranego przedmiotu zdanego na egzaminie pisemnym.


Informatyka – brana jest pod uwagę suma liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z jednego
z przedmiotów: informatyka, matematyka lub fizyka oraz liczba punktów z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdanego na egzaminie pisemnym.


Mechatronika  – brana jest pod uwagę suma liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z jednego
z przedmiotów: matematyka, informatyka, fizyka lub chemii oraz liczby punktów z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdanego na egzaminie pisemnym.


Na kierunki studiów MAGISTERSKICH DRUGIEGO STOPNIA: 

 

Pielęgniarstwo – podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu licencjata pielęgniarstwa.
Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z przebiegu studiów.

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Pielęgniarstwo obejmie także ocenę stanu zdrowia i zdolność do podjęcia studiów potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.


Zarządzanie i inżynieria produkcji – podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera.
Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z przebiegu studiów.

Ekonomia – podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.


Na kierunki studiów JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH: 

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – brana jest pod uwagę suma liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdanych na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna obejmie także ocenę stanu zdrowia i zdolność do podjęcia studiów potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.


„MIĘDZYNARODOWA” MATURA

Uregulowania dotyczące przyjmowania na studia kandydatów z dyplomem „międzynarodowej matury”.

Dla kandydatów, którzy zdali maturę międzynarodową, ustala się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na liczby punktów:

            ocena              liczba punktów

Excellent                    100

Very good                   85

Good                           70

Satisfactory               50

Mediocre                    30


Warunki, tryb i terminy rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 – AKTUALIZACJA

Warunki_tryb_i_termin_rekrutacji_na_studia_na_rok_akademicki_2023-2024

Warunki, tryb i terminy rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA DLA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD

Uchwała nr 66/2022 ws. zmiany Uchwały nr 62/2022 Senatu Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego

Uchwała nr 62/2022 ws. zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego

Kompetencje cyfrowe kandydata na studia

Kandydat na studia w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego
w Oświęcimiu powinien posiadać kompetencje cyfrowe umożliwiające przejście procesu rekrutacyjnego, a następnie kształcenie na wybranym kierunku studiów. Kompetencje cyfrowe kandydatów na studia nie wykraczają poza wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole średniej.

W procesie rekrutacji niezbędna jest umiejętność podstawowego korzystania z komputera, polegająca w szczególności na obsłudze przeglądarek internetowych, urządzeń peryferyjnych (drukarek) pozwalających na wydrukowanie podania, oprogramowania graficznego w celu przygotowania zdjęcia cyfrowego oraz umiejętność korzystania z poczty elektronicznej.

Kandydaci na studia nieposiadający odpowiednich narzędzi do wykonywania wyżej wymienionych czynności, mogą korzystać na potrzeby przejścia procesu rekrutacyjnego ze sprzętu Uczelni.

Do realizacji kształcenia na każdym kierunku studiów niezbędna jest umiejętność obsługi poczty elektronicznej, edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych (Microsoft Word, Libre Office Writer, Microsoft Excel, Libre Office Calc), a w przypadku kształcenia na odległość dodatkowo narzędzi pracy zespołowej (Microsoft Teams), narzędzi do wideokonferencji oraz programów umożliwiających kształcenie i sprawdzenie wiedzy na odległość (Zoom, eMeeting).

Do realizacji kształcenia na odległość niezbędne jest posiadanie komputera wyposażonego
w mikrofon i kamerę oraz połączenie internetowe.

Szczegółowe wymagania dla Kandydatów na poszczególne kierunki wynikają z programów studiów.