Poznaj nasze kierunki studiów

Zarekrutuj się!

KROK 1

Rejestracja w systemie IRK – Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Kliknij, aby się zarejestrować .


KROK 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł w terminie do trzech dni od zarejestrowania się w systemie rekrutacyjnym (IRK).

Osoby, które nie dokonają wpłaty nie zostaną uwzględnione w procesie rekrutacyjnym.

Dane do przelewu:

Numer konta bankowego: 79 1090 2590 0000 0001 3232 5005 /Santander Bank Polska S.A./

W tytule przelewu należy wpisać: rodzaj wpłaty, imię i nazwisko kandydata, kierunek studiów, poziom studiów (I, II stopnia lub studia jednolite magisterskie) oraz tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne).

Ostateczne potwierdzenie wpisu na studia nastąpi po złożeniu wymaganych dokumentów i uiszczeniu wymaganej opłaty.


KROK 3

Złóż dokumenty na Uczelni.

Terminy przyjmowania dokumentów:

20.07.2023 r. – 29.07.2023 r.

16.09.2023 r. – 23.09.2023 r.

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Spraw Studenckich, budynek Colegium Primium, pok. 113 lub 213.

Teczki przyjmowane są w godz. 8.00-14.00 lub po indywidualnym umówieniu przez kandydata dogodnego terminu.

Informacji dotyczących procesu rekrutacji udziela:

Dział Spraw Studenckich

33 842 98 13 / 33 842 98 23


Informacje dodatkowe:

W przypadku rejestracji na studia pierwszego stopnia podaj wyniki z matury.

Informację dotyczące szczegółowych zasad przeliczania wyników z egzaminu maturalnego znajdziesz tutaj,. Następnie wpisz uzyskane procenty/punkty w przypadku nowej matury (2005-2024) lub oceny z poszczególnych przedmiotów w przypadku starej matury (zdawanej przed 2005 r.) wg przelicznika:

celujący                      100 punktów
bardzo dobry            85 punktów
dobry                           70 punktów
dostateczny              50 punktów
dopuszczający         30 punktów


Kandydat, który zdawał maturę na poziomie rozszerzonym – wpisuje uzyskany wynik z poziomu podstawowego plus wpisuje dodatkowe punkty, przeliczone wg następującej zasady:

[100% – 80%] — 50 punktów
[79% – 60%] — 40 punktów
[59% – 40%] — 30 punktów
[39% – 30%] — 20 punktów


W przypadku rejestracji na studia drugiego stopnia – wpisz ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.