Poznaj nasze kierunki studiów

Zarekrutuj się!

KROK 1

Rejestracja w systemie IRK – Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Kliknij, aby się zarejestrować .


KROK 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł w terminie do trzech dni od zarejestrowania się w systemie rekrutacyjnym (IRK).

Osoby, które nie dokonają wpłaty nie zostaną uwzględnione w procesie rekrutacyjnym.

Dane do przelewu:

Numer konta bankowego: 79 1090 2590 0000 0001 3232 5005 /Santander Bank Polska S.A./

W tytule przelewu należy wpisać: rodzaj wpłaty, imię i nazwisko kandydata, kierunek studiów, poziom studiów (I, II stopnia lub studia jednolite magisterskie) oraz tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne).

Ostateczne potwierdzenie wpisu na studia nastąpi po złożeniu wymaganych dokumentów i uiszczeniu wymaganej opłaty.


KROK 3

Złóż dokumenty na Uczelni.

Terminy przyjmowania dokumentów:

19.07.2024 r. – 27.07.2024 r.

20.09.2024 r. – 25.09.2024 r.

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Spraw Studenckich, budynek Colegium Primium, pok. 114, 209 lub 213.

Teczki przyjmowane są w godz. 8.00-14.00 lub po indywidualnym umówieniu przez kandydata dogodnego terminu.

Możliwość złożenia dokumentów będzie również sobotę 20 i 27 lipca 2024 r. w godzinach od 8.00 do 14.00.

Po upływie terminu drugiej tury rekrutacji, w razie niewypełnienia limitu liczby miejsc określonych przez Senat, Rektor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu naboru dodatkowego.


Informacji dotyczących procesu rekrutacji udziela:

Dział Spraw Studenckich

 33 842 98 13 / 33 842 98 23 / 33 842 98 45

e-mail: rekrutacja@uczelniaoswiecim.edu.pl


Informacje dodatkowe:

W przypadku rejestracji na studia pierwszego stopnia podaj wyniki z matury.

Informację dotyczące szczegółowych zasad przeliczania wyników z egzaminu maturalnego znajdziesz tutaj,.

Osoby, które zdawały „nową maturę” w latach 2005 – 2024 na poziomie podstawowym, otrzymują z tych przedmiotów egzaminacyjnych liczbę punktów równą liczbie procent.

Osoby, które zdawały „nową maturę” w latach 2005 – 2024 na poziomie rozszerzonym, otrzymują z tych przedmiotów egzaminacyjnych dodatkowe punkty, według zasady:

100% – 80% – 50 punktów
79% – 60% – 40 punktów
59% – 40% – 30 punktów
39% – 30% – 20 punktów

Osoby, które zdawały „nową maturę” na poziomie rozszerzonym w latach 2005 – 2024, wpisują w formularzu rejestracyjnym uzyskany wynik, bez względu na poziom egzaminu, dodatkowe punkty według wskazanej wyżej zasady, w przypadku zdania egzaminu na poziomie rozszerzonym, naliczają się automatycznie.

Dla maturzystów posiadających tak zwaną „starą maturę” – zdawaną przed rokiem 2005, stosuje się następujące przeliczniki punktowe:

celujący                      100 punktów
bardzo dobry            85 punktów
dobry                           70 punktów
dostateczny              50 punktów
dopuszczający         30 punktów


W przypadku rejestracji na studia drugiego stopnia – wpisz ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz średnią ocen z przebiegu studiów z suplementu.