Poznaj nasze kierunki studiów

Rusza konkurs na stanowisko Informatyk wspierający działanie Centrum Technologii i Jakości

Data utworzenia: 21 września 2022r.

Rusza konkurs na stanowisko Informatyk wspierający działanie Centrum Technologii i Jakości

Szanowni Państwo,

ogłaszamy konkurs na stanowisko Informatyka wspierającego działanie  Centrum Technologii i Jakości w związku z realizacją Projektu pt. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku o dofinansowanie POWR.03.04.00-00-P023/21).

 

Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę / 1 etat

Zadania:

 1. Zarządzanie, konfiguracja, obsługa i utrzymanie m.in.:
  • systemów desktopowych;
  • infrastruktury komputerowej (administracja oraz dydaktyka);
  • infrastruktury audio-wideo;
  • urządzeń peryferyjnych.
 2. Prowadzenie helpdesku, rejestrów, inwentaryzacji zasobów, prowadzenie wewnętrznej dokumentacji IT.
 3. Wykonywanie obowiązków służbowych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
 4. Znajomość i umiejętność posługiwania się narzędziami IT (programowe, fizyczne, diagnostyczne itp.).
 5. Opracowanie nowych procedur, narzędzi i technik oraz realizację tych procedur w oparciu o nowe narzędzia, jak również stworzenie raportów po realizacji tych procedur w następujących zakresach:
 • monitorowania, oceny i weryfikacji stopnia osiągania przez studentów zakładanych efektów uczenia się;
 • doskonalenie programów studiów, w szczególności poprzez aktualizowanie treści kształcenia;
 • metod prowadzenia zajęć;
 • ewaluacji procesu dydaktycznego (opracowywanie i analiza wszelkiej ankietyzacji dot. zajęć dydaktycznych, obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego, infrastruktury dydaktycznej, realizacji zajęć w formie zdalnej oraz innych wg potrzeb Uczelni);
 • doskonalenie procesu dyplomowania;
 • e-learningu (współpraca i wsparcie Uczelnianego Zespołu ds. e-learningu);
 • umiędzynarodowienia procesu kształcenia (korzystanie z dobrych procedur dydaktycznych i innych ośrodków zagranicznych).

Wymagania:

Wykształcenie: średnie/techniczne o profilu informatycznym. Mile widziane doświadczenie na stanowisku informatycznym w instytucji publicznej.

Umiejętności fakultatywne:

 1. Znajomość serwisów i usług zewnętrznych oraz wewnętrznych obsługujących procesy dydaktyczne i administracyjne
 2. Znajomość podstaw przepisów Zamówień Publicznych
 3. Znajomość języka angielskiego – stopień B1
 4. Znajomość przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys i list motywacyjny
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, szkolenia, kursy i inne umiejętności
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( fakultatywnie)
 6. Podpisana klauzula RODO
 7. Oświadczenie: Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, ul. Kolbego 8, pok. 1.13 Kancelaria Uczelni Collegium Primum, w terminie od  21 września 2022 r. do 27 września 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28  września 2022 r.

Informacje uzupełniające:

 1. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do MUP w Oświęcimiu po upływie terminu wskazanego powyżej nie będą rozpatrywane.
 2. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, o terminie którym zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej MUP Oświęcim.
 4. Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyn.
 5. Zastrzega się prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 6. MUP Oświęcim, nie zwraca dokumentów aplikacyjnych złożonych w procesie niniejszej rekrutacji.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

 

Ogloszenie o pracę – Centrum Technologii i Jakości

zalacznik_1

 zalacznik_2

 zalacznik_3

 

https://bip.malopolska.pl/muposwiecim,a,2165587,konkurs-na-stanowisko-informatyka-wspierajacego-dzialanie-centrum-technologii-i-jakosci.html