Poznaj nasze kierunki studiów

Seminarium naukowe pt.: „Ekonomika produkcji: szanse i zagrożenia w dobie globalizacji i przemysłu 4.0”

Data utworzenia: 13 maja 2019r.

Seminarium naukowe pt.: „Ekonomika produkcji: szanse i zagrożenia w dobie globalizacji i przemysłu 4.0”

W dniach 8 – 9.05.2019 r.  odbyło się zorganizowane przez Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji seminarium naukowe pt.: „Ekonomika produkcji: szanse i zagrożenia w dobie globalizacji i przemysłu 4.0”. W seminarium udział wzięli zarówno zaproszeni na tę okazję goście – prelegenci, jak i pracownicy Uczelni oraz licznie przybyli studenci.

Wydarzenie zainaugurowała prezentacja Tadeusza Kantego pt.  „Zmierzch „paradygmatu Edisona” i jego cywilizacyjne skutki”, w której autor przybliżył cywilizacyjnie skutki procesu przechodzenia od modelu wytwarzania dóbr dla konsumenta do nowej koncepcji kreowania rynku konsumentów ukierunkowanego na oferowany produkt. Następnie, wykład wygłosiła dr Jadwiga Sebesta. Prezentacja pt. „Z półek na wysypiska, z wysypisk na półki, czyli  słów kilka o fast i slow-fashion.” podniosła problematykę etycznej produkcji i konsumpcji odzieży oraz związanych z tym dylematów społeczno-cywilizacyjnych. Obu referatom towarzyszyła burzliwa dyskusja, w której udział wzięli zarówno obecni na sali wykładowcy, jak i studenci.

Drugi dzień obrad otworzył gość z Ukrainy, prof. W. Kucheruk, kierownik Katedry Metrologii i Automatyki Przemysłowej Uniwersytetu Technicznego w Winnicy specjalizujący się m.in.: w automatyzacji procesów technologicznych, metrologii i technice pomiarowej. Prezentacja pt.: „Czwarta rewolucja przemysłowa (Przemysł 4.0) i inżynieria jakości” omówiła obecne i przyszłe zastosowania innowacyjnych metod i technik pomiaru jakości w przemyśle. Seminarium zakończył dr Rafał Paprocki, pracownik Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji. W wykładzie pt. „Wartości są preferencjami: produkt w perspektywie konsumpcji aksjologicznej”  powiązał on zjawiska społeczno-kulturowe w dobie przemysłu 4.0 z koncepcją marketingu 4.0 oraz rosnącą rolą sfery wartości jako kategorii redefiniującej relację produktu z postawami i preferencjami konsumentów. Obu prezentacjom, podobnie jak w pierwszym dniu obrad, towarzyszyła interesująca dyskusja, w której udział wzięli licznie zebrani uczestnicy drugiego dnia seminarium.

Seminarium naukowe było pierwszym tego typu wydarzeniem zrealizowanym w murach naszej Uczelni. Formuła „prezentacja i dyskusja” okazała się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, wywołując ożywione dyskusje oraz inspirując uczestników do refleksji i formułowania wniosków „na gorąco”.

Biorąc pod uwagę entuzjastyczne opinie przybyłych osób mamy nadzieję na rozwinięcie powyższej formuły włączając do kalendarza Uczelni cykl tematycznych seminariów naukowych.