Poznaj nasze kierunki studiów

Słowo JM Rektor do studentów i pracowników

Data utworzenia: 9 listopada 2020r.

Słowo JM Rektor do studentów i pracowników

Drodzy Studenci!

Szanowni  Pracownicy Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego
w Oświęcimiu!

Obecna sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie pokazuje, że zagrożenie zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 ciągle  wzrasta. Bezpieczeństwo społeczności akademickiej
i wszystkich pracowników Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego jest mi bliskie i bardzo ważne. Stąd od początku trwania pandemii podjęto wszelkie działania zapobiegawcze. Na terenie uczelni znajdują się urządzenia do dezynfekcji, została ograniczona  tradycyjna forma kontaktu pomiędzy studentami, wykładowcami
i pracownikami Uczelni. Na terenie całego kampusu wprowadzono zasady przestrzegania konieczności zakrywania ust i nosa oraz preferencję mailowego i telefonicznego  sposób kontaktu ze studentami.

Na początku roku akademickiego władzom Uczelni zależało, aby studenci rozpoczynający studia, poczuli klimat studiowania. Poczyniono więc starania wprowadzenia dla nich studia w tradycyjnej formie, z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa. Przygotowane zostały zasady prowadzenia zajęć w tzw. modelu hybrydowym. Niestety pogłębiająca się pandemia, spowodowała konieczność powrotu do ograniczeń
i zwiększenia restrykcji.

 Obecnie kształcenie w naszej Uczelni odbywa się całkowicie w formie on-line. Wyjątkiem są tylko zajęcia praktyczne dla wybranych kierunków studiów i to
w bardzo ograniczonym zakresie.

Podążając za dostosowaniem się  oraz  przestrzeganiem  rekomendacji i zaleceń Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, władze Uczelni starają się, aby mimo epidemii, proces kształcenia prowadzony był zgodnie z programami  
i planami studiów. Nauczyciele akademiccy cały czas pracują  dla wszystkich naszych studentów,   dbając o odpowiednią jakość uczenia się.

W  związku z decyzjami Rządu dotyczącymi podjęcia dalszych niezbędnych środków w walce z wirusem SARS-CoV-2, uwzględniających zachowanie jak największego dystansu społecznego poprzez ograniczenie bezpośrednich kontaktów, w okresie od dnia 9 listopada br. do dnia 29 listopada br. konieczne jest maksymalne przejście na naukę zdalną. Również w przypadku personelu administracji i obsługi,  tam gdzie jest to możliwe do zastosowania,  bez szkody dla funkcjonowania
i dezorganizacji pracy w naszej  uczelni,  wprowadzona zostanie  praca zdalna

Aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce niezbędne jest podjęcie zdecydowanych działań. Od nas wszystkich zależy, w jakim kierunku rozwinie się druga fala epidemii.

Proszę wszystkich studentów i pracowników Uczelni o wyrozumiałość i  bezwzględne zastosowanie się do wszystkich wprowadzanych  zasad  zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 w trosce o wspólne bezpieczeństwo.

Chcę Państwa zapewnić, że władze podejmują wszelkie starania, aby uczelnia jak najlepiej funkcjonowała  w obowiązującym reżimie sanitarnym. Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego bez studentów i bez bezpośrednich relacji międzyludzkich nie  jest taka sama jak  z czasów  przed epidemią. Aby to zmienić, musimy dbać o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo naszych bliskich oraz wspierać  się wzajemnie. Mam nadzieję, że uda nam się walka z  epidemią i że w kolejnym semestrze, wrócimy do zajęć
w tradycyjnej,  stacjonarnej  formie.

Całej społeczności akademickiej naszej Uczelni, wszystkim pracownikom  życzę zdrowia oraz szybkiego powrotu do tradycyjnej, studenckiej rzeczywistości.

 

Rektor

dr Sonia Grychtoł