Poznaj nasze kierunki studiów

Spotkanie zespołu ds. Systemu Kontroli Zarządczej

Data utworzenia: 29 maja 2019r.

Spotkanie  zespołu ds. Systemu Kontroli Zarządczej

W dniu 28 maja 2019 r. w Sali Senatu, odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Systemu Kontroli Zarządczej, w którym uczestniczyli:  dr n. o zdr. Sonia Grychtoł, Prorektor ds. Studentów, mgr Justyna Kuglin, Kwestormgr Agnieszka Borowczyk, Kierownik Działu Projektów i Zamówień Publicznych, Adrian Głażewski, Referent techniczny – Informatyk oraz dr Katarzyna Piskrzyńska, Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Kontroli Zarządczej.

Celem spotkania było omówienie wybranych standardów kontroli zarządczej w kontekście funkcjonowania Uczelni (zgodnie z Ustawą o finansach publicznych i Komunikatem MF w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych). W obszarze środowiska wewnętrznego podjęto dyskusję odnośnie struktury organizacyjnej, która powinna być przejrzysta oraz dostosowana do aktualnych celów i zadań organizacji.

W obszarze  cele i zarządzanie ryzykiem, skupiono się na standardzie związanym z określeniem celów i zadań, monitorowaniem i oceną ich realizacji. Szczegółowo przeanalizowana została Strategia Rozwoju Uczelni na lata 2015-2020 i konieczność jej zmodyfikowania pod kątem nowej ustawy o Szkolnictwie Wyższym „ Konstytucja dla Nauki”.

W obszarze mechanizmy kontroli, skupiono się na standardzie Ciągłość działalności, w kontekście zastępstw pracowników Uczelni.

Wiele uwagi poświęcono również Polityce Bezpieczeństwa Informacji, zwłaszcza w aspekcie zarządzania systemami IT.

Inne ważkie kwestie dotyczące kontroli zarządczej, będą rozpatrywane na kolejnym spotkaniu Zespołu ds. SKZ, które planowane jest już wkrótce.