Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej studiują praktycznie!

Data utworzenia: 31 stycznia 2019r.

Studenci Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej studiują praktycznie!

W semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019, w ramach zajęć z przedmiotu Moduł Kształcenia Praktycznego – Asystent Rodziny, prowadzonych przez Pana dra Antoniego Krauza, studenci Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, studiów magisterskich, stacjonarnych, część zaplanowanych  zajęć realizowali  w praktyce w  formie wyjazdów studyjnych, spotkań z kompetentnymi osobami, specjalistami oraz praktykami z dziedziny pomocy i opieki społecznej, która jest prowadzona na terenie powiatu oświęcimskiego.

Dnia 04.11.2018 r. (niedziela) studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Pileckiego w Oświęcimiu (z kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia magisterskie, stacjonarne) odwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Bobrku. Swoją wizytę realizowali w ramach zajęć z przedmiotu Asystenta Rodziny, a jej celem było zapoznanie studentów z warunkami pracy, stanem faktycznym infrastruktury oraz zadaniami, jakie są realizowane w tutejszej placówce na rzecz niesienia pomocy osobom najbardziej potrzebującym.

Podczas wizyty miała miejsce prezentacja infrastruktury obiektu dokonana przez dyrektora tejże placówki, Pana Mariusza Sajaka. Także przeprowadzona została, z jego udziałem, dyskusja w zakresie innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych na terenie ośrodka. Pan dyrektor  przedstawił również instytucje z jakimi placówka współpracuje, w tym problemy z jakimi boryka się Dom Pomocy Społecznej oraz jakie zadania zostały zaplanowane do zrealizowania w najbliższej przyszłości.

W ramach spotkania, na przykładzie tej konkretnej placówki, studenci mogli dowiedzieć się i zobaczyć, w jaki sposób niesiona jest pomoc społeczna człowiekowi i od kogo ona zależy. Doświadczyli i mieli sposobność ocenić jak ważny jest człowiek, jego godność, a także jak nieoceniona jest pomoc kierowana bezpośrednio do osób potrzebujących, a realizowana przez tego typu placówki.

Na zakończenie wizyty, w ramach krótkiego podsumowania, w tym kontynuowania  dalszej obopólnej współpracy pomiędzy Uczelnią a Domem Pomocy Społecznej w Bobrku studenci z dyrektorem wykonali pamiątkowe zdjęcie.

Dnia 18.11.2018 r. (niedziela), na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Pileckiego w Oświęcimiu, miała miejsce wizyta Pani Marzeny Nawracaj; Starszego Specjalisty Pracy Socjalnej- Koordynatora, pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. Pani Marzena została zaproszona na spotkanie w ramach zajęć ze studentami Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, studiów magisterskich, stacjonarnych, z przedmiotu Asystent Rodziny, prowadzonego przez dra Antoniego Krauza.

Celem spotkania było zapoznanie studentów ze strukturą instytucji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności zaznajomienie studentów z pracą asystenta rodziny, jej uwarunkowaniami oraz zadaniami, jakie stoją przed pracownikami w zakresie opieki, a skierowane są bezpośrednio w stronę rodzin potrzebujących pomocy.

W ramach wykładu oraz dyskusji, studenci mogli również zapoznać się z istotnymi zagadnieniami dotyczącymi pomocy i opieki społecznej, jej znaczenia w życiu człowieka, a zwłaszcza rodziny. Mieli także możliwość poszerzenia swojej wiedzy, poprzez wzajemną wymianę doświadczeń, na temat istoty i celu niesienia pomocy rodzinom, mających problemy i trudności w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.

 

Dnia 13.01.2019 r. (niedziela) w ramach zajęć z przedmiotu Asystenta Rodziny, prowadzącego przez dra Antoniego Krauz, studenci: Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, studiów magisterskich, stacjonarnych; Pedagogiki, studiów pierwszego stopnia, niestacjonarnych, mieli możliwość zapoznania się z procedurami oraz podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, zaprezentowaną przez ratownika medycznego, Pana Łukasza Naglika.

Zajęcia dodatkowo z tej tematyki zostały zorganizowane w pracowni pielęgniarskiej Instytutu Nauk o Zdrowiu przy ścisłej współpracy i pomocy Pani Dyrektor dr n. med. Wiesławy Kołodziej.

W ramach części teoretycznej, prowadzący przedstawił w formie prezentacji multimedialnej, szczegółowe informacje dotyczące rodzajów, przyczyn wypadków oraz urazów, sposobów i metod udzielania pierwszej pomocy w zależności od ich rodzaju i stanu zagrożenia życia.

W ramach zajęć praktycznych Pan Łukasz, jako czynny ratownik, osoba kompetentna, zaprezentował studentom podstawowe aktualnie obowiązujące procedury i zasady udzielania pierwszej pomocy, określił również zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, w celu ochrony życia lub zdrowia osoby poszkodowanej. Przedstawił także zakres pierwszej pomocy, obejmujący zabezpieczenie miejsca wypadku, sprawdzenie stanu zdrowia poszkodowanego, jak również zwrócił szczególną uwagę na fakt zapewnienia bezpieczeństwa osobie udzielającej pomocy oraz na konieczność wezwania odpowiednich służb specjalistycznych. W ramach warsztatów została przedstawiona praktycznie procedura prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz szeregu czynności ratunkowych, zależnych od stanu poszkodowanego.

Każdy student wziął udział w obowiązkowych ćwiczeń dotyczących działania w sytuacji zagrożenia życia, W zespołach dwuosobowych realizowano odpowiednio zlecone zadania udzielania pierwszej pomocy pod fachowym nadzorem ratownika medycznego.

Przeprowadzone zajęcia przyczyniły się do poszerzenia wiedzy i umiejętności studentów Pedagogiki i POW, z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uwrażliwiły i zwiększyły świadomość powagi sytuacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, gdzie pierwsze minuty decydują o życiu lub śmierci poszkodowanej osoby dorosłej lub dziecka.

Stąd nasuwa się wniosek, aby zaplanować w ramach planu zajęć na kierunku Pedagogika, Praca socjalna dodatkowe szkolenia, zajęcia o tej tematyce. Nabycie doświadczeń, umiejętności, poszerzenie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy jest istotne, celowe i będzie potrzebne w pracy dla każdego studenta tych kierunków studiów.

Dziękujemy za wsparcie, pomoc i zaangażowanie przy organizacji powyższych spotkań: Pani Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego prof. nadzw. dr hab. Alinie Górniok-Naglik, Pani Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr n. med. Wiesławie Kołodziej, Pani Kanclerz dr n. med. Katarzynie Matusiak, Panu dr. Antoniemu Krauze oraz studentom z Akademickiego Koła Naukowego „Pokolenia – wczoraj i dziś”.

 

Autorzy: Ewa Rupik, Dariusz Łowczynowski