Poznaj nasze kierunki studiów

Dział Nauczania, Planowania i Rozliczania Dydaktyki

Dział Nauczania, Planowania i Rozliczania Dydaktyki zajmuje się szeroko pojętymi działaniami z zakresu: organizacji i koordynacji toku studiów, spraw związanych z dydaktyką i procesem nauczania, wdrażania przepisów ministerialnych, monitorowania uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia, nadzoru i kontroli programów studiów, a także z szeroko pojętymi działaniami z zakresu planowania i rozliczania spraw związanych z dydaktyką.

Nauczanie

 do zadań w tym obszarze  należą m.in.:

 1. tworzenie regulaminów i procedur z obszaru dydaktyki oraz monitorowanie oraz przygotowywanie zmian w aktach prawnych  na podstawie  przepisów zewnętrznych;
 2. realizacja zadań związanych z przygotowaniem i tworzeniem wniosków
  do ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego o utworzenie nowych kierunków studiów;
 3. monitorowanie oraz ocena sposobu wdrażania i realizacji instrumentów wchodzących w skład wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 4. nadzór nad wprowadzaniem danych z zakresu nauczania do systemu POL-on;
 5. systematyczna kontrola funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia oraz współpraca z Instytutowymi Komisjami ds. Jakości Kształcenia;
 6. przygotowywanie procedury potwierdzania efektów uczenia się;
 7. przygotowywanie dokumentacji związanej z procesem dyplomowania, opłatami za studia;
 8. współpraca nad przygotowaniem raportów dla PKA w przypadku zapowiedzianej kontroli na danym kierunku;
 9. kontrola realizacji e-learningu;
 10. monitorowanie procesu ankietyzacji pracowników dydaktycznych oraz infrastruktury dydaktycznej;
 11. realizacja procedury zabezpieczeń dokumentów publicznych w zakresie formalno-prawnym;

 

Planowanie

do zadań w tym obszarze  należą m.in.:

 1. organizacja przedmiotów ogólnouczelnianych;
 2. organizacja i przebieg szkolenia BHP dla studentów I roku;
 3. nadzór nad szkoleniem bibliotecznych dla studentów I roku;
 4. koordynacja planowania przydziału pensum i jego rozliczania;
 5. przygotowywanie i podpisywanie umów cywilno-prawnych na zajęcia dydaktycznie na cały rok akademicki;
 6. nadzór nad procesem dyplomowania- tworzenie druków obowiązujących dyplomów, zapewnienie terminów obron dyplomowych;
 7. nadzór nad zamawianiem dokumentów związanych z przebiegiem studiów;
 8. współpraca przy organizacji procesu konkursów na stanowiska dla nauczycieli akademickich;

 

Rozliczanie Dydaktyki

do zadań w tym obszarze należą m.in.:

 1. weryfikacja liczby godzin realizowanych przez nauczycieli akademickich do systemu POL-on;
 2. kontrola realizacji umów cywilno-prawnych na zajęcia dydaktyczne, w tym kontrola rachunków;
 3. nadzór nad procedurą składania oświadczeń o dyscyplinie naukowej;
 4. kontrola realizacji nadgodzin przez pracowników dydaktycznych;
 5. kontrola i weryfikacja rozliczenia godzin pensum dydaktycznego;

Dodatkowo Dział podejmuje działania z  zakresie nauki oraz współpracy międzynarodowej:

 1. prowadzenie rejestru konferencji naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych organizowanych w Uczelni;
 2. ewidencjonowanie projektów edukacyjnych, naukowych i badawczych, realizowanych w Uczelni, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

 

Zapraszamy do kontaktu z Działem:

Kierownik  mgr Monika Ubik

tel. 33 842 98 35 wew. 135
e-mail: dzial.nauczania@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 2.18 Collegium Primum

mgr Paulina Kram

tel. 33 842 98 33 wew. 133
e-mail: zlecenia@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 2.18 Collegium Primum