Poznaj nasze kierunki studiów

Jakość Kształcenia

Dbając o permanentne podnoszenie jakości kształcenia w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, w trosce o rozwój naukowy i osobisty studentów i pracowników Uczelni, wprowadzono Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz zasady weryfikacji jakości procesu kształcenia.

  1. Celem Systemu jest doskonalenie procesów związanych z tworzeniem programów studiów i kontrolą ich realizacji tak, aby spełniały kryteria prawne, oczekiwania regionalnego rynku pracy oraz dążenia i oczekiwania studentów oraz kandydatów na studia.
  2. Działania podejmowane w ramach Systemu mają za zadanie:
  • podnoszenie jakości kształcenia, w szczególności poprzez:
  1. analizowanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy (spotkania z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi);
  2. monitorowanie karier zawodowych absolwentów;
  3. monitorowanie programów studiów pod kątem spełniania wymagań określonych w przepisach, rynku pracy i oczekiwań studentów;
  4. systematyczną i kompleksową ocenę realizacji efektów uczenia się oraz ich weryfikacji;
  5. monitorowanie jakości pracy nauczycieli akademickich i ich doskonalenia zawodowego;
  6. monitorowanie stanu, adekwatności doboru i dostępności zasobów edukacyjnych Uczelni.
  • wdrażanie wniosków wynikających z analiz i monitoringu procesu kształcenia.