Poznaj nasze kierunki studiów

Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia

Zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia stanowi jeden z głównych priorytetów starań ze strony Władz Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu i wszystkich zatrudnionych w niej pracowników. Poniższy dokument charakteryzuje politykę i podstawowe założenia dotyczące Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, a także zasady jego weryfikacji. Obejmuje on zespół regulacji mających na celu zapewnienie odpowiedniej jakości procesu kształcenia.

Dbając o podnoszenie jakości kształcenia w Uczelni, w trosce o rozwój naukowy, zawodowy i osobisty studentów i pracowników Uczelni, wprowadza się Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia, który obejmuje swoim działaniem studentów, uczestników studiów podyplomowych, nauczycieli akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne, pracowników obsługujących proces dydaktyczny, Władze Uczelni.

Uchwała 46-2023 ws. Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

SCHEMAT UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 2023

Procedury zw. z Uczelnianym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia

Realizując politykę stałego podnoszenia jakości procesu kształcenia, uszczegóławiając zapisy Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, wprowadzono Uczelniane Procedury wynikające z systemu, regulujące wszelkie kwestie związane z realizacją procesu kształcenia oraz jego weryfikacją:

Zarządzenie nr 97-2023_ws._wprowadzenia_Procedur_zw._z_USZJK


PU-01 Procedura tworzenia kierunku

PU-01-Z1 Zał. nr 1 wniosek o nowy kierunek


PU 02 Przegląd i monitorowanie programów studiów

PU-02-Z1 Zał. nr 1 ocena programu

PU-02 Z2 Zał. nr 2_wniosek


PU-03-Przechowywanie dokumentacji dotyczącej efektów uczenia się


PU-04-Ocena procesu dydaktycznego

PU-04-Z1 Zał. nr 1- Ankieta oceniające zajęcia dydaktyczne

PU-04-Z2 Zał. nr 2 – Ankieta oceniająca obsługę procesu dydaktycznego


PU-05 Sprawozdanie z liczebności studentów

PU-05-Z1 Zał. nr 1 Sprawozdanie z liczebności


PU-06-Ustalanie różnic programowych

PU-06-Z1 Zał. nr 1 Arkusz różnic programowych


PU-07-Procedura monitorowania losów absolwentów

PU-07-Z1 Zał. nr 1 – badanie losów absolwentów


PU-08 – Zatwierdzanie tematów prac dyplomowych


PU-09 Ocena jakości prac dyplomowych

PU-09-Z1 załącznik nr 1

PU-09-Z2 załącznik nr 2


PU-10-Procedura antyplagiatowa prac dyplomowych

PU-10-Z1 zał. nr 1 oświadczenie autora pracy


PU-11-Ewaluacja osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się

PU – 11 Z1 załącznik nr 1

PU-11-Z2 załącznik nr 2


PU-12- Hospitacja zajęć dydaktycznych

PU-12-Z1 załącznik nr 1

PU-12-Z3 załącznik nr 2


PU-13-Składanie Indywidualnej Karty Aktywności Nauczyciela Akademickiego

PU-13- Z1- zał. nr 1 IKANA


PU-14 – Monitorowanie i przegląd infrastruktury bibliotecznej


PU-15 – Procedura oceny jakości narzędzi do pracy zdalnej

PU-15 Z1 Zał. nr 1 Ankieta oceniająca zajęcia zdalne dla studentów

PU-15 Z2 Zał. nr 2 Ankieta nauczyciela oceniająca funkcjonalność platform


PU-16-Procedura oceny infrastruktury

PU-16-Z1 załącznik nr 1

PU-16-Z2 załącznik nr 2


PU-17- Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi


PU-18-Procedura umiędzynarodowienia


PU-019 Ocena systemu wsparcia studentów

PU-19-Z1 Zał. nr 1 ocena systemu wsparcia studentów


PU 20 – Monitorowanie jakości publicznego dostępu do informacji