Poznaj nasze kierunki studiów

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia i Komisje ds. Jakości Kształcenia

Dbając o podnoszenie jakości kształcenia w Uczelni, w trosce o rozwój naukowy, zawodowy i osobisty studentów i pracowników Uczelni, wprowadza się Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia.
Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia, obejmuje swoim działaniem studentów, uczestników studiów podyplomowych, nauczycieli akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne, pracowników obsługujących proces dydaktyczny, Władze Uczelni.

Do realizacji zadań Systemu, Rektor powołuje Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia w liczbie co najmniej 9 członków – minimum po dwóch z każdego Instytutu. Pracami Rady kieruje Przewodniczący wskazany przez Rektora.

Do zadań Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia należy w szczególności:

 • przygotowanie z inicjatywy własnej albo na wniosek Rektora lub Prorektora Nauczania i Rozwoju lub Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia propozycji rozwiązań (w tym rekomendacji, wytycznych lub procedur) w zakresie zapewniania jakości kształcenia;
 • analiza raportów dotyczących oceny jakości kształcenia przygotowanych przez Instytutowe Komisje ds. Jakości Kształcenia oraz analiza propozycji wdrożenia wniosków wynikających z tych raportów;
 • analiza raportów i monitorowanie wdrażania ogólnouczelnianych zaleceń wynikających z kontroli instytucji akredytującej;
 • analiza i opiniowanie programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uczelni pod kątem ich zgodności ze strategią rozwoju Uczelni oraz z wymaganiami określonymi w aktach prawnych wyższego rzędu, uchwałach Senatu Uczelni oraz zarządzeniach Rektora;
 • opracowanie i koordynacja doskonalenia metodyki monitorowania procesu dydaktycznego;
 • systematyczna analiza i ocena funkcjonowania Systemu;
 • przygotowanie rocznego raportu dotyczącego realizacji zadań wynikających z Systemu za dany rok akademicki w terminie do końca lutego następnego roku akademickiego (w roku akademickim będącym ostatnim w kadencji – do końca sierpnia tego roku akademickiego) wraz z rekomendacjami działań doskonalących w zakresie zapewniania jakości kształcenia i przekazanie go Senatowi i Radzie Uczelni.

Do realizacji zadań Systemu, Rektor powołuje Instytutowe Komisje ds. Jakości Kształcenia, w liczbie co najmniej 5 członków. Komisja spośród swoich członków wybiera przewodniczącego.

Do zadań Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia należy w szczególności:

 • wdrożenie funkcjonowania Systemu na poziomie Instytutu oraz inicjowanie procesu eliminowania nieprawidłowości w zakresie realizacji procesu kształcenia w Instytucie;
 • analiza i ocena funkcjonowania Systemu;
 • przygotowanie rocznego raportu Komisji wraz z rekomendacjami działań doskonalących w zakresie zapewniania jakości kształcenia za dany rok akademicki w terminie do końca września;
 • przekazanie rocznego raportu Komisji, o którym mowa w pkt 3) do Dyrektora Instytutu oraz Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia;
 • przygotowywanie z inicjatywy własnej albo na wniosek Dyrektora Instytutu propozycji rozwiązań (rekomendacji, wytycznych lub procedur) w zakresie zapewniania jakości kształcenia oraz poprawy warunków kształcenia w Instytucie.

Zarządzenie 92-2023 ws. powołania Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia na rok akademicki 2023-2024

Zarządzenie 85-2023_ws. powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia na rok akademicki 2023-2024