Poznaj nasze kierunki studiów

Proces dyplomowania

Informacje ogólne

Proces dyplomowania – dokumentacja związana z zaliczeniem ostatniego seminarium dyplomowego, złożenia pracy dyplomowej wraz z niezbędnymi dokumentami, zatwierdzenia ww. pracy przez promotora oraz przystąpienie do egzaminu dyplomowego w wyznaczonym terminie.

Student, który uzyskał wymagane planem studiów zaliczenia i złożył egzaminy, odbył praktyki zawodowe, może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego. Student zobowiązany jest przystąpić do egzaminu dyplomowego nie później niż do dnia:
1)    15 kwietnia na studiach kończących się w semestrze zimowym,
2)    30 września na studiach kończących się w semestrze letnim.

Zasady pisania pracy dyplomowej i wymogi techniczne składania prac

Komunikat nr 1-2023 Prorektora ds. Nauczania i Rozwoju – proces dyplomowania

zał. 1 – strona tytułowa

zał. 2 – abstrakt

 

 

Procedura antyplagiatowa

Zasady obowiązujące od roku akademickiego 2022/2023 opisuje szczegółowo  Komunikat nr 1/2023 Prorektora ds. Nauczania i Rozwoju Małopolskiej Uczelni Państwowej rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie: procesu dyplomowania w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

 

 

Terminy składania prac dyplomowych i obron

Komunikat 8-2022 ws. zmiany komunikatu 7-2022 ws. terminow skladania prac dyplomowych i terminow egzaminow dypl. 2022-2023

Komunikat 7-2022 ws. terminow skladania prac dyplomowych oraz terminow egzaminow dypl. 2022-2023

 

Dodatkowe informacje do suplementu

  Komunikat nr 1-2024 – Prorektora ds. Nauczania i Rozwoju dodatkowe informacje do suplementu USOS-1

zał. do komunikatu 1-2024 – Dodatkowe informacje do suplementu – FORMULARZ USOS

*WNIOSEK UZUPEŁNIA SIĘ ELEKTRONICZNIE W PROGRAMIE USOS*

Zastrzeżenie poufności pracy dyplomowej

pobraneZarządzenie 72-2022 ws. procedury zastrzeżenia poufności pracy dyplomowej

Opłata za wydanie dyplomu

Opłaty dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2019/2020 i kolejnych:

Uczelnia wydaje studentowi darmowy komplet dyplomów: dyplom (oryginał) + 2 odpisy dyplomu (w tym, na wniosek zainteresowanego 1 w j. obcym) + odpis dyplomu przeznaczony do akt

Każdy dodatkowy odpis dyplomu jest płatny i wynosi 20 zł.

pobraneZarządzenie 35 – 2019 w sprawie opłaty-za-wydanie dokumentów


Opłaty dla studentów przyjętych na studia przed 1.10.2019 r. :

Dla tych osób opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia wraz z dwoma odpisami wynosi 60 zł.

pobraneZarządzenie nr 11-2012 ws. ustalenia opłat za wydanie dokumentów

NUMER KONTA:
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938

Opłata za wydanie dyplomu w języku obcym:

Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia w tłumaczeniu na język obcy wynosi 40 zł.

pobraneZarządzenie nr 11-2012 ws. ustalenia opłat za wydanie dokumentów

NUMER KONTA:
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938

Wzór pełnomocnictwa do odbioru dyplomu ukończenia studiów

Wzór-pełnomocnictwa-ODBIÓR DYPLOMÓW

Komunikat 7/2023 w sprawie: wprowadzenia wzoru karty przebiegu seminarium dyplomowego oraz wzoru karty tematu pracy dyplomowej i karty zmiany tematu pracy dyplomowej

pobranekomunikat nr 72023 Prorektora ds. Nauczania i Rozwoju – karta seminarium, tematu pracy, zmiana tematu pracy

zał. nr 1 karta przebiegu seminarium dyplomowego

zał. nr 2 karta tematu pracy dyplomowej

zał. nr 3 karta zmiany tematu pracy dyplomowej