Poznaj nasze kierunki studiów

Dział Spraw Studenckich

 

  Do zadań Działu w zakresie spraw studenckich należy:

 1. planowanie i organizacja rekrutacji na studia;
 2. przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawami studentów takich jak skreślenia ze studiów, urlopy studenckie, wznowienia studiów, przeniesienia z lub do Uczelni, odwołania od decyzji Rektora oraz innych;
 3. współpraca z organizacjami studenckimi w zakresie spraw związanych z prowadzeniem i aktualizacją danych dotyczących ich działalności, wyjazdami naukowymi, konferencjami, finansami itp., w tym wsparcie w organizacji przedsięwzięć studenckich;
 4. inicjowanie i czynny udział w tworzeniu aktów prawnych dotyczących spraw studenckich;
 5. przygotowywanie informacji dotyczących spraw studenckich, w tym sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości oraz publikowanie informacji na stronie internetowej oraz BIP będących w zakresie działalności Działu;
 6. współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi, w zakresie obowiązków i spraw wynikających z zakresu pracy Działu;
 7. zakup, ewidencja i wydawanie dokumentów publicznych kategorii trzeciej, takich jak blankiety elektronicznych legitymacji studenckich, a także hologramów;
 8. obsługa administracyjna komisji właściwych do spraw realizacji zadań Działu;
 9. współpraca z rzecznikiem dyscyplinarnym do spraw studenckich;
 10. realizacja zadań związanych z wprowadzaniem danych dotyczących studentów do systemów informatycznych Uczelni, w tym POL-on, GUS i innych;
 11. realizacja zadań związanych z obsługą studentów będących cudzoziemcami;
 12. organizacja zajęć dla przedmiotu ogólnouczelnianego Wychowanie fizyczne;
 13. przygotowywanie projektów komunikatów i decyzji Prorektora ds. Studenckich i Promocji, a także innej dokumentacji związanej ze sprawami studenckimi;
 14. przeprowadzanie analiz oraz opracowywanie wniosków na potrzeby Prorektora ds. Studenckich i Promocji.

 

  Do zadań Działu w zakresie świadczeń dla studentów należy:

 1. dbanie o dostępność informacji dotyczącej wsparcia dla studentów;
 2. przyjmowanie dokumentów dotyczących wsparcia dla studentów oraz ich wstępna weryfikacja;
 3. czynny udział w pracach komisji właściwych w zakresie świadczeń dla studentów;
 4. przyjmowanie wniosków dotyczących zakwaterowania w Domu Studenckim i ich wstępna weryfikacja;
 5. prowadzenie dokumentacji dotyczącej świadczeń dla studentów (wnioski, decyzje, listy wypłat, protokoły, itp.);
 6. współpraca z sekretariatami oraz z Działem Ekonomiczno-Finansowym w zakresie świadczeń dla studentów;
 7. realizacja zadań związanych z wprowadzaniem danych dotyczących studentów do systemów informatycznych (POL-on, sprawozdania GUS, itp.);
 8. przygotowywanie i wydawanie stosownych zaświadczeń związanych ze świadczeniami dla studentów;
 9. współpraca z Samorządem Studenckim w zakresie pomocy w rozwiązywaniu zgłaszanych przez studentów spraw socjalnych;
 10. obsługa administracyjna punktu wsparcia psychologicznego dla studentów;
 11. obsługa spraw dotyczących kredytów studenckich;
 12. inicjowanie i udział w tworzeniu aktów prawnych, w szczególności dotyczących wsparcia dla studentów oraz regulaminu dotyczącego domu studenckiego, itp.

 

  Do zadań Działu w zakresie prowadzenia Biura Obsługi Studentów Niepełnosprawnych należy:

 1. współpraca z Pełnomocnikiem ds. Studentów Niepełnosprawnych;
 2. przygotowywanie i kompletowanie materiałów dotyczących sprawozdań z działalności Uczelni w zakresie obsługi studentów niepełnosprawnych, w szczególności do PFRON-u;
 3. czynny udział w komisji właściwej w zakresie wsparcia studentów niepełnosprawnych;
 4. koordynowanie funkcjonowania i pomoc studentom niepełnosprawnym;
 5. obsługa administracyjna spraw dotyczących studentów niepełnosprawnych.

 

  Do zadań Działu w zakresie prowadzenia Akademickiego Biura Karier należy:

 1. prowadzenie doradztwa zawodowego-indywidualnego:
 • pomoc w określaniu potencjału, predyspozycji i zainteresowań zawodowych studenta;
 • opracowywanie dokumentów aplikacyjnych;
 • wsparcie studenta w rozwiązywaniu problemów, w poszukiwaniu pracy (pośrednictwo pracy, staże, itp.); wzmocnienie motywacji;
 • tworzenie Indywidualnego Planu Działania, motywowanie, pomoc
  w poszukiwaniu pracy;
 • analiza osobowości zawodowej i określenie predyspozycji zawodowych jako planowanie rozwoju kariery zawodowej, określenie potencjału;
 • przygotowywanie do wejścia na rynek pracy;
 • udzielanie porad w zakresie planowania i uruchamiania działalności gospodarczej;
 • określanie stopnia oddalenia od rynku pracy;
 1. analiza oczekiwań pracodawców i studentów;
 2. prowadzenie i aktualizacja bazy pracodawców;
 3. przygotowanie planów edukacyjnych i zawodowych oraz dokonanie analizy lokalnego rynku pracy pod kątem podjęcia pracy;
 4. organizowanie porad grupowych: komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej;
 5. gromadzenie i udzielanie informacji studentom o możliwościach kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 6. pozyskiwanie informacji z urzędów pracy oraz innych instytucji w zakresie: oferty pracy, nowych uregulowań prawnych, wsparcia dla osób poszukujących pracy, otwarcia działalności gospodarczej itp.;
 7. monitoring rynku pracy, udział w targach, giełdach w celu pozyskania informacji o ofertach pracy;
 8. informowanie studentów o aktualnej sytuacji na rynku pracy i ofertach pracy;
 9. monitorowanie karier zawodowych absolwentów oraz sytuacji na rynku pracy w celu weryfikacji przydatności zawodowej oraz perspektyw kierunków studiów na Uczelni;
 10. utrzymywanie kontaktów z pracodawcami – pomoc w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe wśród studentów  lub absolwentów Uczelni;
 11. podawanie do publicznej wiadomości informacji o działalności Akademickiego Biura Karier.

 

Zapraszamy do kontaktu z Działem:

Dział Spraw Studenckich, Stypendia, Akademickie Biuro Karier, Rekrutacja

 
mgr Monika Zontek

tel. 33 842 98 13 wew. 205
e-mail: dzial.studenci@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 2.13 Collegium Primum

mgr Kornelia Urbańczyk

tel. 33 842 98 13 wew. 205
e-mail: dzial.studenci@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 2.13 Collegium Primum

mgr Angelika Bebak-Gołąb

tel. 33 842 98 23 wew. 113
e-mail: stypendium@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 1.14 Collegium Primum

mgr Agata Płotek Doradca Zawodowy, Pracownik Akademickiego Biura Karier

tel. 33 842 98 45 wew. 144
e-mail: doradca.zawodowy@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 2.09 Collegium Primum