Poznaj nasze kierunki studiów

Wykładowcy z Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych MUP na Erasmusie w Bańskiej Bystrzycy

W dniach 11-15 marca 2024 roku prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur i dr hab. Anna Szafrańska, prof. MUP z Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych zrealizowały wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus+ do Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy w Słowacji, Wydziału Pedagogicznego, mający głównie na celu zainicjowanie współpracy dydaktycznej i badawczej.

Uniwersytet Mateja Bela (UMB) w Bańskiej Bystrzycy to uniwersytet publiczny, członek Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów. Uczelnia zarówno w zakresie działań dydaktycznych, jak i naukowych daje możliwość rozwoju na najwyższym poziomie, z dbałością o jakość kształcenia i rozwój kadry naukowej. UMB to centrum badań krajowych i międzynarodowych w 13 obszarach. Nauka i badania są realizowane na wszystkich wydziałach, oraz w dwóch międzywydziałowych instytutach badawczych. Ważnym elementem, na który stawiany jest nacisk w Uniwersytecie, jest powiązanie wiedzy z praktyką. Znaczna część działalności twórczej UMB reprezentowana jest przez badania podstawowe i stosowane we współpracy z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. Projekty naukowe i rozwojowe są w dużej mierze finansowane z europejskich funduszy strukturalnych.

UMB jest członkiem m.in.: European University Association, Agence universitaire de la francophonie, SENS PUBLIC, AIEST, EURAXESS, Human Potential Development in Central and Eastern EU States, AERTE – Association Européenne des Représentants Territo- riaux de l´Etat.

W Uniwersytecie realizowanych jest wiele międzynarodowych projektów, m.in.: Soli- darity in European Societies: Empowerment, Social Justice and Citizenship (SOLIDUS), PROMISE (Promoting Youth Involvement and Social Engagemen), GENDERACTIO, Im- plementing Public Participation Approaches in Radioactive Waste Disposal, Dynamical Sys- tems in Low Dimensions, Mapping the Population, Careers, Mobilities and Impacts of Ad- vanced Research Degree Graduates in the Social Sciences and Humanities (POCARIM), Learning from Innovation in Public Sector Environments (LIPSE).

W trakcie tygodniowego pobytu szkoleniowego nawiązałyśmy współpracę w zakresie:

  • wymiany dydaktycznej i szkoleniowej studentów i nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+,
  • możliwości prowadzenia badań i wspólnych projektów badawczych w obszarze edukacji w polskich i słowackich placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach kultury) i uczelniach wyż- szych,
  • przygotowania wspólnych publikacji w indeksowanych czasopismach naukowych,
  • współorganizacji międzynarodowych konferencji

Zapoznałyśmy się ponadto z programami kształcenia realizowanymi na Wydziale Pedagogicznym oraz w poszczególnych Katedrach UMB (programy poszczególnych kierunków i specjalności, karty przedmiotów/ modułów, sposoby ich realizacji), jak również wzięłyśmy udział w posiedzeniu Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz licznych spotkaniach z pracownikami Wydziału, w tym z koordynatorkami programu Erasmus + UMB

  • PaedDr. Lada Kaliská, PhD. (koordynatorka Wydziału Pedagogicznego) oraz doc. Mgr. Mariana Cabanová, PhD. (koordynatorka Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wcze- snoszkolnej).

Przeprowadziłyśmy szkolenia dla studentów i nauczycieli akademickich na temat:

  • Sytuacja życiowa a zachowania tożsamościowe przejawiane przez studentów z pogranicza kulturowego – socjopedagogiczne studium porównawcze.
  • Edukacyjne e-środowisko współczesnego uniwersytetu – perspektywa zagranicznych ekspertów.
  • Warsztaty edukacji międzykulturowej.

 

Program Erasmus+ w Słowacji Zdjęcie uczestników programu Erasmus+